Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2020Ma-thi-ơ 1:18–24Hợp Tác Với Chúa “Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh” (câu 20b). Câu hỏi suy ngẫm: Thiên sứ phán với ông Giô-sép điều gì? Điều đó có ý nghĩa gì? Ông Giô-sép đã đáp ứng thế nào? Chúa đang kêu gọi bạn làm gì cho Ngài? Một trong những mục đích chính của Phúc Âm Ma-thi-ơ là khẳng định ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2020Ma-thi-ơ 1:1–17Gia Phả của Chúa Giê-xu “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên” (Ê-sai 7:14). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao sách Phúc Âm Ma-thi-ơ mở đầu bằng bảng gia phả của Chúa Giê-xu? Trong bảng gia phả này, Sứ đồ Ma-thi-ơ tập trung mối liên kết giữa Chúa Giê-xu với ai? Điều này có ý ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2020Phục Truyền 1:19–33Nhìn Chúa hay Nhìn Mình? “Ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta; ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời; vả lại, tại đó, chúng tôi có thấy những con cháu của dân A-na-kim” (câu 28b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đang thuật lại câu chuyện nào? Tổ phụ của người Ít-ra-ên đã phản ứng thế nào khi nghe kể về người A-mô-rít và những thành trì của họ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2020Phục Truyền 1:9–18Người Lãnh Đạo Khôn Ngoan “Hãy chọn trong mỗi chi phái các ngươi những người khôn ngoan, thông sáng, có tiếng, và ta sẽ lập họ lên làm quan trưởng các ngươi” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se cảm thấy thế nào về khối lượng công việc ông phải đảm đương? Tiêu chí lựa chọn người cộng sự của ông Môi-se là gì? Theo bạn, thế nào là người lãnh đạo khôn ngoan? Ô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2020Phục Truyền 1:1–8Di Sản Lời Hứa “Kìa, Ta phó xứ này cho các ngươi! Hãy vào và chiếm lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, cùng cho con cháu của họ” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Phục Truyền Luật Lệ Ký có nghĩa là gì? Ông Môi-se giải nghĩa luật pháp cho đối tượng nào? Ông nhắc cho họ biết gì về lời hứa của Đức Chúa Trời? Di sản vững ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2020Giăng 19:23–27Tình Mẹ Con “Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình, và một môn đệ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đệ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đệ ấy rước người về nhà mình” (câu 26–27). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ của bà Ma-ri ra sao khi thấy con bị đóng đinh trên cây thập tự? Chúa Gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2020Ga-la-ti 5:16–25Tiết Độ “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Tiết độ là gì? Vai trò của Đức Thánh Linh và vai trò của Cơ Đốc nhân trong sự tiết độ để kiềm chế những dục vọng xác thịt là gì? Mỗi người đều có những điểm yếu khác nhau cần được chế ngự, điểm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2020Sáng Thế Ký 2:18–24Sống Thử “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân cho loài người như thế nào? Thứ tự của định chế hôn nhân do Chúa thiết lập trong câu 24 là gì? Tại sao ngày nay nhiều người chủ trương phải sống thử? Bạn quan niệm thế nào về sống thử? Sáng Thế K ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2020Rô-ma 1:24–28Bản Năng Tự Nhiên hay Chọn Lựa Tội Lỗi? “Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Những người ủng hộ quan hệ tình dục đồng giới thường cho rằng đây là bản năng tự nhiên, Kinh Thánh có câu trả lời ra sao? Bạn cần có ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2020Rô-ma 1:24–28Văn Minh hay Suy Đồi? “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ” (Mác 10:6). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này nói gì về quan hệ tình dục đồng giới? Sự dạy dỗ này khác biệt thế nào với quan niệm sống của xã hội? Bạn chọn thái độ nào khi đối diện với vấn đề này? Chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng chống nghịch Đức Chúa T ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top