Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 7)

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26–27 Lời Hứa của Đức Giê-hô-va “Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe Lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho ngươi” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22–25 Cảm Tạ trong Hoạn Nạn “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18). Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đang gặp nan đề gì trong đồng vắng Su-rơ? Phản ứng của họ trong nghịch cảnh cho thấy điều gì về họ? Làm thế nà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2019 I Sử Ký 16:12–24 Nhớ Mãi Việc Nhiệm Mầu của Chúa “Hỡi dòng dõi của Ít-ra-ên, là đầy tớ Ngài, hỡi con cháu của Gia-cốp, là kẻ Ngài chọn, hãy nhớ lại công việc mầu của Ngài đã làm, những phép lạ Ngài, và lời xét đoán của miệng Ngài” (câu 12–/13). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên được kêu gọi nhớ lại những gì và phải làm gì? Những ơn phước Chúa đã làm cho dân Ít-ra-ên được kể ra ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2019 I Sử Ký 16:11 Tìm Kiếm Sức Mạnh của Chúa “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài” (Ê-phê-sô 6:10). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít kêu gọi phải tìm kiếm điều quan trọng nào trong câu 11a? Vì sao cần phải tìm kiếm sức mạnh của Chúa? Làm thế nào để chúng ta có được sức mạnh của Ngài? Trong bài ca trao cho nhạc trưởng A-sáp để thờ phượng Chúa trước ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2019 I Cô-rinh-tô 9:19–23 Trở Nên Mọi Cách cho Mọi Người “…Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (câu 22b). Câu hỏi suy ngẫm: “Trở nên mọi cách” được hiểu như thế nào? Sứ đồ Phao-lô đã “trở nên mọi cách cho mọi người” như thế nào? Với mục đích gì? Bạn áp dụng nguyên tắc này trong công tác rao truyền Phúc Âm như thế nào? Sứ đồ Pha ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2019 Gióp 40:20—41:2 Ai Sẽ Đứng Trước Mặt Chúa? “Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:11). Câu hỏi suy ngẫm: Con sấu được mô tả ra sao và có những đặc tính gì? Loài người đã dùng cách nào để chế phục nó và kết quả ra sao? Ai có thể đứng trước mặt Chúa? Bạn cần có thái độ ra sao khi số ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2019 I Cô-rinh-tô 9:19–23 Tôi Đành Phục Mọi Người “Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô xác định mối liên hệ của ông đối với mọi người như thế nào? Ông sử dụng quyền tự do đó ra sao và với mục đích gì? Bài học nào bạn nhận được từ cách sử dụng quyền tự do của Sứ đồ Phao-lô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2019 I Cô-rinh-tô 9:15–18 Phần Thưởng của Tôi “Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm” (Lu-ca 17:10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết nếu ông vui lòng thực hiện công tác rao truyền Phúc Âm thì ông sẽ nhận được gì (câu 17)? Phần thưởng của ông có được khi rao truyền Ph ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2019 Giê-rê-mi 15:5–9 Nia Sàng Sảy Nơi Cửa Các Thành “Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt” (Lu-ca 3:17). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn nói gì với dân Chúa khi Ngài phán: “Ta đã lấy nia sảy chúng nó nơi cửa các thành đất này”? Điều này liên quan đến việc Chúa Giê-xu dùng nia giê sạch sân lúa trong ngày cuối ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2019 Giê-rê-mi 15:1–6 Chúng Tôi Sẽ Đi Đâu? “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy” (Giê-rê-mi 6:16). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi trả lời thế nào k ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top