Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2020II Ti-mô-thê 1:15–18Ông Ô-nê-si-phô-rơ—Người Bạn Lúc Lao Tù “Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Ô-nê-si-phô-rơ, vì người đòi phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ô-nê-si-phô-rơ đã làm gì cho Sứ đồ Phao-lô? Việc làm đó đem lại những lợi ích gì cho Sứ đồ Phao-lô? Ông Ô-nê-si-phô-rơ cho bạn học biết về khía cạnh nào trong đời s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2020Công Vụ 21:15–16Ông Ma-na-sôn—Môn Đệ Trung Kiên “Có mấy người môn đệ ở thành Sê-sa-rê cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Ma-na-sôn kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đệ lâu nay, và người cho chúng ta trọ tại nhà mình” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ma-na-sôn là ai? Ông có những tính cách tốt đẹp nào? Ông đã sử dụng những gì để phục vụ Chúa và làm sáng Danh Ngài? B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2020Châm Ngôn 7:6–12Tránh Sự Cám Dỗ Tình Dục “Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa” (II Ti-mô-thê 2:22). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn nhìn thấy điều gì qua song cửa? Chàng trai trẻ từng bước lún sâu vào tội lỗi ra sao? Bạn làm gì để giúp con cháu tránh xa tội lỗi, đặc biệt là tộ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2020I Các Vua 22:13–28Ông Mi-chê—Vị Tiên Tri Can Đảm “Nhưng Mi-chê đáp rằng: Ta chỉ Ðức Giê-hô-va Hằng Sống mà thề, ta sẽ báo cáo điều gì Ðức Giê-hô-va dặn ta” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Mi-chê được dặn dò phải nói tiên tri theo ý Vua A-háp nhưng ông cho biết ông sẽ làm gì? Tiên tri Mi-chê đã cho bạn những khuôn mẫu nào về sống sáng Danh Chúa? Vua A-háp của Ít-ra-ên muốn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2020Sáng Thế Ký 5:18–24Đồng Đi với Đức Chúa Trời “Sau khi Hê-nóc sinh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Ðức Chúa Trời trong ba trăm năm, sinh con trai con gái” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Hê-nóc là ai? Đời sống đồng đi với Đức Chúa Trời của ông có những đặc tính nổi bật nào? Xã hội của chúng ta ngày nay có điểm tương đồng nào với xã hội thời ông Hê-nóc? Bạn cần phải làm gì để sống ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2020Giăng 21:15–19Trọn Đời Làm Sáng Danh Chúa “Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng Danh Đức Chúa Trời”(câu 19a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hỏi ông Phi-e-rơ điều gì và mấy lần? Ông trả lời Chúa ra sao? Cuối cùng Chúa phán gì với ông? Cuộc đời ông đã làm sáng Danh Chúa thế nào? Bạn sống làm sáng Danh Chúa cụ thể ra sao? Sứ đồ Phi-e-rơ đã có một kinh ng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:22–26Thờ Phượng Đức Chúa Trời “Ngươi hãy lập cho Ta một bàn thờ bằng đất, trên đó phải dâng của lễ thiêu, cùng của lễ thù ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào ghi nhớ Danh Ta, Ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Bàn thờ của Chúa được chỉ dẫn phải làm thế nào? Của lễ thiêu và của lễ thù ân có ý nghĩa gì? Tại sao khôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:18–21Chúa Đáng Kính Sợ “Vả, cả dân sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói, thì run rẩy và đứng cách tận xa” (câu 18) Câu hỏi suy ngẫm: Khung cảnh Chúa hiện ra với dân Chúa như thế nào? Đáp ứng của ông Môi-se và dân Chúa khác nhau ra sao? Tại sao Chúa bày tỏ uy quyền mạnh mẽ trước dân Ngài? Bạn làm gì để có thể mạnh dạn và vui mừng t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17Ngươi Chớ Tham Muốn “Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.” Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là tham? Chúa dạy dân Ngài không tham những gì? Điều răn này khác gì với chín điều răn còn lại? Bạn được Chúa nhắc nhở phải từ bỏ những tham muốn nào? Tham là ước muốn có đượ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2020Châm Ngôn 7:1–5Dạy Con Sống Chung Thủy “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình” (Hê-bơ-rơ 13:4). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con làm thế nào để sống chung thủy, không phạm tội ngoại tình? Thực trạng hôn nhân gia đình ngày nay như thế nào? Bạn làm gì để giúp con cháu giữ lu ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top