Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2019 Gióp 34:34-37 Lời Buộc Tội Kinh Khủng “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Ê-phê-sô 4:29). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu buộc tội ông Gióp như thế nào? Lời buộc tội ấy vấp phải những sai lầm nào? Bạn nên nói điều gì khi đến với anh chị em mình trong hoạn nạn? Ông Ê-li-hu kết thúc phầ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22 Chúa Dẫn Đường “Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã dẫn dân Ngài vào xứ Ca-na-an như thế nào? Tình Chúa và tình người được thể hiện trong phân đoạn Kinh Thánh này ra sao? Chúa đang ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 13:11-16 Dâng Con Trưởng Nam cho Chúa “…Khi Ngài đã ban xứ đó cho rồi, thì hãy đem dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng nam cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chúng nó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va” (câu 11b-12). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn tuyển dân làm gì cụ thể khi dâng con trưởng nam và súc vật đầu lòng cho Ngài? Việc chuộc con trưởng nam đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 13:1-10 Tưởng Nhớ Đấng Giải Cứu “Hãy kỷ niệm ngày này, vì là ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô-lệ; nên chớ ai ăn bánh có men” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa truyền cho tuyển dân làm gì để tưởng nhớ Ngài? Dấu hiệu nào phân biệt tuyển dân với các dân tộc khác? Dấu hiệu nào cho thấy bạn đang tôn thờ Chú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2019 I Sử Ký 13:9-14 Người Yêu Mến Sự Hiện Diện của Chúa “Hòm của Đức Chúa Trời ở ba tháng trong nhà Ô-bết-Ê-đôm; Đức Giê-hô-va ban phước cho nhà Ô-bết-Ê-đôm và mọi vật thuộc về người” (I Sử Ký 13:14). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít quyết định gì khi ông U-xa chết? Ông Ô-bết-Ê-đôm được những gì khi nghe theo quyết định của nhà vua? Vì sao ông được như vậy? Người khác thấy có sự khác ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2019 I Sử Ký 13:1-10 Đừng Đánh Mất Lòng Tôn Kính “Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lạy trước đền thánh của Chúa” (Thi Thiên 5:7). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít muốn làm gì đối với Hòm Giao Ước? Có gì sai trong cách Vua Đa-vít rước Hòm về? Vì sao Chúa đánh chết ông U-xa? Sự thờ phượng ở Hội Thánh bạn và chính bạn thể hiện lòn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2019 I Cô-rinh-tô 7:12-16 Con Cái Đều Là Thánh “Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh; bằng chẳng vậy, con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của những người con trong gia đình chưa tin Chúa trọn vẹn thì sao? Ảnh hưởng của người mẹ hoặc cha đã là Cơ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2019 Gióp 34:31-33 Xưng Tội và Ăn Năn “Điều chi tôi chẳng thấy, xin Chúa chỉ dạy cho tôi; nếu tôi có làm ác, tôi sẽ chẳng làm lại nữa” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này ông Ê-li-hu khuyên ông Gióp điều gì? Lời khuyên ấy có điểm nào đúng và điểm nào chưa đúng? Khi lỡ phạm tội, bạn cần làm gì để được tha thứ? Ông Ê-li-hu vẫn tiếp tục trách ông Gióp không chị ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2019 I Cô-rinh-tô 7:12-16 Được Cảm Hóa “…Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ... Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh” (câu 12b, 14a). Câu hỏi suy ngẫm: Lời dạy của Sứ đồ Phao-lô khi giữa vợ chồng chỉ có một người tin Chúa là gì? Mục đích của lời dạy này l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2019 I Cô-rinh-tô 7:10-11 Chớ Nên Phân Rẽ “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ …và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt” (Mác 10:6, 8). Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã truyền dạy vợ chồng không nên phân rẽ nhau? Sứ đồ Phao-lô đã dạy điều gì cho những cặp vợ chồng đã phân rẽ nhau? Bạn có s ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top