Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 14:15-20 Hãy Hành Động! “Sao ngươi kêu van Ta? Hãy bảo dân Ít-ra-ên cứ đi; còn ngươi hãy giơ cây gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Ít-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn” (câu 15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã phán gì với ông Môi-se trong câu 15-16? Tuyển dân cần điều gì để thực hiện phần việc của mình trong kế hoạch của Chúa? Bạn s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2019 I Sử Ký 15:25-26 Xin Chúa Giữ Gìn Từng Bước Chân “Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:6). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đi rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem? Vì sao chỉ để khiêng Hòm Giao Ước, người Lê-vi lại cần Chúa phù trợ? Vì sao họ dâng tế lễ cho Chúa? Bạn làm gì khi được Hội Thánh giao trách nhiệm lớn hoặc ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2019 I Sử Ký 15:16-24 Chuẩn Bị Chu Đáo cho Thờ Phượng “Đa-vít truyền cho các trưởng tộc người Lê-vi; hãy cắt trong anh em họ những người hát xướng, cầm các thứ nhạc khí, ống quyển, đàn cầm, chập chỏa để cất tiếng vui mừng vang rền lên” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít truyền cho người Lê-vi làm gì? Người Lê-vi chuẩn bị những gì để rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem? Bạn học ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2019 I Cô-rinh-tô 8:1-6 Sự Hiểu Biết Sinh Kiêu Căng “Song sự hay biết sinh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. …Nhưng nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết người đó” (câu 1, 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vấn đề Sứ đồ Phao-lô bàn đến trong phân đoạn này là gì? Tại sao sự hiểu biết mà không có tình yêu thương thì sinh kiêu căng? Làm thế nào để sự hiểu biết c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2019 I Cô-rinh-tô 7:36-40 Phải Lẽ Hơn, Có Phước Hơn “Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi” (câu 17a). Câu hỏi suy ngẫm: Theo lập luận của Sứ đồ Phao-lô thì người lập gia đình và người quyết định không lập gia đình thì ai là người đúng hơn, và ai là người có phước hơn? Tại sao? Quan điểm của bạn về ý kiến của Sứ đồ Phao-lô như thế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2019 Gióp 37:14-24 Kính Sợ Đức Chúa Trời “Luận về Đấng Toàn Năng, ta không tìm thấy đến Ngài được: Ngài vốn rất quyền năng, rất chánh trực và công bình cực điểm, không hề hà hiếp ai. Bởi cớ ấy loài người kính sợ Ngài; Ngài không đoái đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn ngoan” (câu 23-24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu nói với ông Gióp về những vấn đề gì? Vì sao loài người phải biết ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/08/2019 I Cô-rinh-tô 7:25-35 Thì Giờ Ngắn Ngủi “Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này: Thì giờ ngắn ngủi. Từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có; …Vả, tôi muốn anh em được thong thả chẳng phải lo lắng gì. Ai không cưới vợ thì chăm lo việc Chúa, tìm phương cho Chúa đẹp lòng” (câu 29, 32). Câu hỏi suy ngẫm: Lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô cho người còn độc thân là gì? Vì sao ông nêu ý ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2019 Giê-rê-mi 14:1-7 Vì Danh Ngài Mà Làm “Ta vì Danh mình mà tạm nhịn giận Ta; vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi” (Ê-sai 48:9). Câu hỏi suy ngẫm: Tai họa tiếp theo Đức Giê-hô-va cho phép xảy đến với cả Giu-đa và Giê-ru-sa-lem là gì? Tai họa này ảnh hưởng như thế nào với dân Chúa? Tiên tri Giê-rê-mi đã kêu xin Đức Giê-hô-va hành động dựa tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2019 Giê-rê-mi 13:23-27 Con Beo Có Đổi Được Vằn? “Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Câu hỏi Tiên tri Giê-rê-mi đặt ra cho dân Chúa là gì (câu 23)? Tại sao ông hỏi như vậy? Tội lỗi của dân Chúa được mô tả như thế nào? Bí quyết để bạn đắc thắng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2019 Giê-rê-mi 13:20-22 Đặt Lòng Trông Cậy Nơi Chúa “Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi” (Thi Thiên 20:7). Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa đã xem ai là bạn hữu của mình? Họ trông cậy điều gì khi quyết định kết bạn với những đối tượng này? Chúa phán thế nào về họ? Bạn thường trông cậy gì khi gặp khó khăn trong c ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top