Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 6)

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2019 I Cô-rinh-tô 9:11–15 Không Làm Ngăn Trở Tin Lành “…chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; nhưng chúng tôi chịu mọi sự, hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin Lành của Đấng Christ chút nào …vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi” (câu 12, 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết quan điểm của ông và những bạn đồng công như thế nào đối với những quyền lợi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2019 I Cô-rinh-tô 9:1–14 Được Nuôi Mình bởi Tin Lành “Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành” (câu 13–14). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết những quyền lợi từ chức vụ sứ đồ là gì? Ông đã nêu lên nhữ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2019 Giê-rê-mi 15:1 Đứng trước Mặt Ngài “… Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được”(Cô-lô-se 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa nhắc đến ông Môi-se và ông Sa-mu-ên để nói lên điều gì với dân Chúa? Điều kiện để một người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2019 Giê-rê-mi 14:19–22 Chúng Tôi Trông Đợi Ngài! “Lạy Đức Giê-hô-va, hãy thương xót chúng tôi! Chúng tôi trông đợi nơi Chúa: xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn!”(Ê-sai 33:2). Câu hỏi suy ngẫm: Những câu hỏi được Tiên tri Giê-rê-mi nêu lên trong câu 19 với mục đích gì? Ông đã đưa ra những lý do gì để nài xin Đức Giê-hô-va hã ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2019 Giê-rê-mi 14:11–18 Kết Ước với Môi Miệng “Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội, và chớ nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng ấy là lầm lỗi. Sao làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói ngươi, và Ngài làm hư công việc của tay ngươi?”(Truyền Đạo 5:6). Câu hỏi suy ngẫm: Dù Chúa bảo đừng cầu sự lành cho dân Chúa nữa, nhưng Tiên tri Giê-rê-mi vẫn làm gì? Các ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2019 Gióp 39:1–11 Đức Chúa Trời Tạo Ra Muông Thú “Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao?” (Ma-thi-ơ 6:26). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy những điểm nào qua sự sáng tạo muông thú? Bạn đánh giá sự hiểu biết của mình về sự sáng tạo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2019 Giăng 19:25–27 Chu Toàn Trách Nhiệm “Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình, và một môn đệ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đệ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình” (câu 26–27). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì khi thấy mẹ Ngài dưới chân thập tự? Lời nói củ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2019 Giăng 19:25 Những Phụ Nữ Dưới Chân Thập Tự “Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu, có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len nữa” (câu 25). “Đứng gần thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu có mẹ Ngài, chị của mẹ Ngài, với Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-pa và Ma-ri Ma-đơ-len” (câu 25 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Bốn người phụ nữ đứng dưới chân thập tự được S ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2019 Ru-tơ 1:6–14 Niềm Cay Đắng với Chúa “Hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra hại mẹ” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao bà Na-ô-mi quyết định trở về quê hương? Khi nhìn về những năm tháng trú ngụ ở xứ Mô-áp, bà Na-ô-mi đã nhận định về Chúa như thế nào? Bạn cần làm gì để xóa đi nỗi nghi ngờ về tình yêu và lòn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2019 Ru-tơ 1:6–9 Quyết Định Trở Về Quê Hương “Bấy giờ, Na-ô-mi có nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái xem dân sự Ngài, và ban lương thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình, đặng từ xứ Mô-áp trở về”(câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Na-ô-mi nghe tin Đức Chúa Trời đã làm điều gì trên dân Ngài? Bà đã quyết định gì sau khi nghe được tin tức ấy? Bạn nghĩ gì về cách hành xử của bà Na-ô-mi k ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top