Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2019 Gióp 9:5-13 Chúa Quyền Năng “Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu Chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình Ta đã giương các tầng trời và trải đất, ai ở cùng Ta?” (Ê-sai 44:24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp bày tỏ quyền năng của Chúa như thế nào? Quyền năng của Chúa bày tỏ qua vũ trụ ra sao? Ông Gióp bày tỏ Chúa vô hìn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/07/2019 Phi-líp 3:7-11 Chịu Lỗ Để Được Điều Quý Hơn “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô chấp nhận từ bỏ mọi sự ông có để đánh đổi điều gì? Điều đó có giá trị thế nào và nhờ đâu mà có? Sứ đồ Phao-lô hy vọng gì từ trong sự ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/07/2019 II Các Vua 11:1-12 Đầu Tư Hôm Nay, Kết Quả Tương Lai “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:9). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Giô-sê-ba là ai? Bà đã làm gì và kết quả việc làm của bà ra sao? Tại sao bà quyết định thực hiện một việc mạo hiểm như vậy? Nhờ đâu chúng ta tin chắc những sự đầu tư thuộc linh hôm nay chắc chắn man ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2019 Ma-thi-ơ 10:40-42 Đầu Tư Bằng Cách Phục Vụ Tha Nhân “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng những hình ảnh cụ thể nào để giúp chúng ta hiểu được việc phục vụ Chúa? Phần thưởng dành cho những người có lòng hiếu k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2019 Công Vụ 9:36-42 Đầu Tư Thuộc Linh Đúng Chỗ “Ai thương xót người nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm Ngôn 19:17). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ta-bi-tha là ai? Bà đã đầu tư những điều mình có cho việc gì? Qua lễ tang bà, chúng ta thấy mọi người đối xử với bà ra sao? Chúa đã “báo lại việc ơn lành ấy cho người” kỳ diệu như thế nào? Bạn ...

Read more

Điện Thoại Phúc Âm: Thay Đổi Chánh Án

Thay Đổi Chánh Án Vào cuối tháng 11 năm 1983, một bình luận gia của hệ thống truyền thanh CBS có nêu ra một vấn đề khá tế nhị.  Có một phạm nhân sắp phải bị đưa ra tòa xét xử, nhưng lại không thích vị quan tòa sẽ ngồi ghế chánh án.  Phạm nhân này biết rằng trên nguyên tắc, cả bị cáo lẫn nguyên cáo đều không có quyền xin thay đổi vị chánh án, ngoại trừ trường hợp bất hợp cách, như trường hợp ông ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2019 Châm Ngôn 22:6 Đầu Tư Thuộc Linh cho Con Trẻ “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả Châm Ngôn lưu ý đến đối tượng nào cần được dạy và cần phải dạy điều gì? Kết quả của việc dạy dỗ này là gì? Bạn đang đầu tư cho con cháu mình qua việc nuôi dạy chúng đi theo con đường của Chúa như thế nà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2019 Ma-thi-ơ 6:19-21 Đầu Tư Vào Nước Trời “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy con dân Chúa nên và không nên làm gì? Tại sao? Chúa muốn nhấn mạnh điều gì qua lời dạy này? Bạn cần làm gì để đầu tư đúng chỗ? Trong nền kinh tế Ít-ra-ên thời bấy giờ, tài sản của mọ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2019 Gióp 9:1-4 Chẳng Có Ai Công Bình “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:10, 24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp xác nhận điều gì với ông Binh-đát? Làm thế nào để loài người được xem là công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Bạn làm g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2019 Ma-thi-ơ 10:40-42 Cơ Hội Đầu Tư cho Mọi Người “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đệ Ta, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu” (câu 42). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã dạy cho môn đệ nguyên tắc gì trong câu 40? Đấng tiên tri và người công chính là những ai? Cho uống một chén nư ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top