Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2020Công Vụ 9:36–42Chúa Không Quên “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì Danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa” (Hê-bơ-rơ 6:10). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Đô-ca sống cuộc đời như thế nào? Nhờ đâu chúng ta biết Chúa không quên công việc và tấm lòng yêu thương, phục vụ người khác ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2020Tít 2:7; 3:8Gương Mẫu qua Các Việc Lành “Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ, trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang” (Tít 2:7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Tít điều gì? Vì sao cần phải làm gương trong việc làm lành? Hội Thánh Chúa ngày nay quan tâm đến việc lành như thế nào? Trên hành trình đến La Mã, ghé ngang đảo Cơ-rết, Sứ đồ Phao-lô đã ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 09/09/2020Gia-cơ 1:26–27Đức Tin Thể Hiện Việc Lành “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ cho biết gì về người nói tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình? Đức tin thanh sạch, chân thật cần phải thể hiện qua ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2020Lu-ca 3:7–14Kết Quả Xứng Đáng với Sự Ăn Năn “Chúng bèn hỏi Giăng rằng: Vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy” (câu 10–11). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít nói gì về tình trạng thuộc linh của người Ít-ra-ên thời bấy giờ? Ông đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc gì và kêu gọi họ bày tỏ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2020II Các Vua 4:8–16Sống Thỏa Lòng và Ban Cho “Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại” (Truyền Đạo 11:1). Câu hỏi suy ngẫm: Người đàn bà đã làm gì cho Tiên tri Ê-li-sê? Với mục đích gì? Vì sao bà có thể làm được điều này? Bạn cần có thái độ nào với những gì Chúa ban cho mình? Câu chuyện xảy ra trong một gia đình giàu có tại Su-nem (câu 8). Trên đư ...

Read more

Thánh Ca: Khi Jesus Qua

Tựa đề: Khi Jesus Qua Nguyên tác: Then Jesus Came Nhạc và Lời: Oswald J. Smith Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 386 [divide style="2"] [one_half] Then Jesus Came 1. One sat alone beside the highway begging His eyes were blind, the Light he could not see He clutched his rags and shivered in the shadows Then Jesus came and bid the darkness flee Chorus When Jesus comes the tempter's power is broke ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2020Châm Ngôn 6:20–24Vâng Giữ Điều Răn của Chúa “Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con cái ông vâng giữ điều răn như thế nào? Những ích lợi nào khi vâng giữ điều răn của Chúa? Bạn làm điều gì để giúp con cháu vâng giữ điều răn của Chúa? Vua Sa-lô-môn dạy con cái ông phải ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2020Công Vụ 9:36–43Hùm Chết Để Da, Người Ta Chết Để Tiếng! “Hết thảy các đàn bà góa đều đến cùng người mà khóc, và giơ cho người xem bao nhiêu áo xống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho” (câu 39b). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này cho biết gì về bà Ta-bi-tha? Bà giúp đỡ những ai và giúp đỡ như thế nào? Từ đây bạn nhận ra ai là người có thể sống cuộc đời yêu thươn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2020Ê-phê-sô 2:8–10Bởi Ân Sủng, Cho Việc Lành “vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sự cứu rỗi đến bởi đâu? Nhận biết điều này dẫn đến một thái độ đúng đắn nào? Một trong những mục đích của sự cứu rỗi là gì? Bạn có thể thực hiện mục đích n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2020Phi-líp 2:1–4Để Sống Phục Vụ và Làm Việc Lành “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (câu 3–4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra những điều nào hãy làm và chớ làm để con dân Chúa hiệp một, yêu thương và sẵn ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top