Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2019 II Ti-mô-thê 2:14–17a Giảng Dạy Lời của Lẽ Thật “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê nhắc nhở các tín hữu lúc bấy giờ điều gì? Vì sao? Ông cũng khuyên ông Ti-mô-thê phải giảng dạy Lời của lẽ thật thế nào? Bạn đang áp ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2019 Công Vụ 18:24–26 Vợ Chồng Hiệp Một trong Sự Dạy Đạo “Người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Bê-rít-sin và A-qui-la nghe giảng bèn đem người về với mình, giãi bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Hai vợ chồng ông bà A-qui-la Bê-rít-sin, và ông A-bô-lô là những ai? Vợ chồng Bê-rít-sin và A-qui-la đã giúp gì cho ông A-bô-lô? Bạn họ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2019 Gióp 39:22–38 Con Đáp Chi Với Chúa? “Tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay lên che miệng tôi” (câu 37). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy những điểm kỳ diệu nào qua sự sáng tạo con ngựa chiến, chim diều hâu và chim ưng? Chúa hỏi ông Gióp điều gì và ông trả lời ra sao? Khi ngước nhìn thiên nhiên và vũ trụ, bạn suy nghĩ gì và có quyết định ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2019 Ê-sai 50:4–9 Dạy Dỗ Theo Gương Chúa Giê-xu “Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Người Đầy Tớ của Đức Chúa Trời trong sách Ê-sai chỉ về ai? Có những đặc điểm gì trong vai trò làm thầy? B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2019 Ma-thi-ơ 28:19–20 Mệnh Lệnh Dạy Lời Chúa “...và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (câu 20a). Câu hỏi suy ngẫm: Đại mệnh lệnh của Chúa truyền cho ai và gồm có những điều gì? Làm thế nào để có thể thực hiện được mệnh lệnh Chúa truyền? Bạn và Hội Thánh bạn đã làm gì với đại mệnh lệnh này? Đại mệnh lệnh của Chúa ủy thác cho các môn đệ trước khi Ngài thăng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:18–21 Bài Ca Khải Hoàn—Đức Giê-hô-va Cai Trị “Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời kiếp kiếp” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se ngụ ý Đức Giê-hô-va sẽ cai trị ai và điều gì đời đời kiếp kiếp (câu 18-19)? Bà Mi-ri-am cùng các người nữ đáp ứng trong bài ca khải hoàn như thế nào? Bạn hát chúc tụng Chúa điều gì hôm nay? Ông Môi-se khẳng định Đức Giê-hô-va sẽ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:14–17 Bài Ca Khải Hoàn—Các Dân Kinh Hãi “Các dân tộc nghe biết việc này đều run sợ, cơn kinh hãi áp hãm dân xứ Pha-lê-tin” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Các dân tộc nào được nêu tên trong phân đoạn Kinh Thánh này? Họ khiếp sợ cho đến bao giờ và tại sao? Làm thế nào các dân tộc đó biết Đức Giê-hô-va ném cả đạo binh Ai Cập xuống biển? Bạn hiểu gì về hoạch định ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2019 I Sử Ký 16:10–11 Tìm Kiếm Mặt Ngài Luôn Luôn “Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Phải tìm mặt Ngài luôn luôn” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều Vua Đa-vít kêu gọi trong hai câu này có ý nghĩa gì? Làm thế nào để tìm kiếm mặt Chúa luôn luôn? Bạn đã nếm trải phước hạnh nào khi tìm cầu Chúa? I Sử Ký 16:8–36 là bài ca cảm tạ của Vua Đa-vít sau khi mang được Hòm Giao ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2019 I Sử Ký 16:7–9 Đồn Ra Công Việc Chúa “Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, cầu khẩn Danh Ngài và đồn công việc Ngài ra giữa các dân tộc!” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã làm gì trong ngày rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem? Vua làm như vậy với động cơ nào? Bạn chúc tụng, cảm tạ Chúa vì những điều gì trong cuộc sống của bạn? Sau khi rước được Hòm Giao Ước từ nhà của ông Ô-bế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2019 Gióp 39:12–21 Sự Kỳ Diệu của Đấng Sáng Tạo “Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được” (Rô-ma 11:33). Câu hỏi suy ngẫm: Những đặc tính của bò tót và đà điểu ra sao? Bạn thấy kiến thức của mình về sự tạo dựng muôn thú của Chúa ra sao? Bạn học được điều gì và có những ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top