Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/09/2019 Gióp 38:4-7 Nhận Biết Giê-hô-va Là Đức Chúa Trời “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (Thi Thiên 100:1-3). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đặt những câu hỏi nào cho ông Gióp? Ba câu hỏi đầu tiên giúp ông Gióp nhận biết điều gì về mình? Bạn số ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/09/2019 Thi Thiên 133 Anh Em Thuận Hòa “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít viết Thi Thiên 133 nhằm mục đích gì? Ông ví sánh sự hòa thuận với những hình ảnh nào? Tinh thần hòa thuận trong Hội Thánh ngày nay ra sao? Khi con dân Chúa trong Hội Thánh sống thuận hòa, kết quả sẽ thế nào? Thi Thiên này là bài ca đi lên từng bậc do Vua Đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2019 Ga-la-ti 5:13-15 Lấy Lòng Yêu Thương Phục Vụ “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu tại Ga-la-ti điều gì? Ông khuyên họ phải phục vụ trong tinh thần nào? Có những cảnh báo nào họ cần lưu ý? Bạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/09/2019 Nê-hê-mi 2:17-20 Hiệp Một Bắt Tay Vào Việc “Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này” (câu 18c BTT). “Vậy họ mạnh dạn bắt tay vào công việc tốt đẹp này” (câu 18c BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi kêu gọi dân Chúa làm gì? Họ hưởng ứng lời kêu gọi của ông ra sao? Ông Nê-hê-mi đối phó với sự chống đối từ bên ngoài như thế nào? Kết quả ra sao? B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2019 Rô-ma 12:3-8 Sử Dụng Ân Tứ “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ai mới có ân tứ? Sứ đồ Phao-lô muốn dạy dỗ điều gì khi so sánh chi thể của thân với các ân tứ? Bạn sử dụng ân tứ Chúa ban như thế nào? Làm sao biết mình có ân tứ gì? Nếu lơ là không ...

Read more

Thánh Ca: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Tựa đề: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào Nguyên tác: His Eye Is on the Sparrow Lời: Civilla Durfee Martin (1866-1948) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 390 [divide style="2"] [one_half] His Eye Is on the Sparrow 1. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely, and long for heav’n and home. When Je ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2019 Mác 2:1-12 Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa phán với người bại “Tội lỗi con đã được tha” trước khi chữa lành cho anh? Ngoài gánh nặng thể xác, bốn người bạn còn mang gánh nặng nào của bạn mình đến với Chúa? Làm thế nào để chúng ta có thể hiệp một t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2019 Mác 2:1-12 Hiệp Một Phục Vụ “Bấy giờ có bốn người khiêng đến Ngài một người bại liệt. Vì đám đông, họ không thể đem người ấy đến gần Ngài được nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ngồi; rồi từ lỗ trống đó họ dòng giường người bại xuống” (câu 3-4). Câu hỏi suy ngẫm: Bốn người khiêng giường người bại đã làm gì để có thể đưa người bại đến với Chúa? Tinh thần hiệp một trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2019 Gióp 38:1-3 Nhận Biết Đức Chúa Trời “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (Giăng 1:12). Câu hỏi suy ngẫm: Qua sự hiện ra và trả lời cho ông Gióp, Chúa đã bày tỏ cho ông biết những đặc điểm gì về Ngài? Bạn nhận biết Chúa như thế nào và Ngài đang giữ vai trò thế nào trong đời sống bạn? Sau những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2019

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-31 Sự Cuối Cùng của Một Đoàn Hùng Binh “Thế thì, nước trở lại bao phủ binh xa, lính kỵ, của cả đạo binh Pha-ra-ôn đã theo dân Ít-ra-ên xuống biển, chẳng còn sót lại một ai” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến đoàn binh Ai Cập đuổi theo tuyển dân xảy ra thế nào? Đức Giê-hô-va của người Ít-ra-ên can thiệp ra sao? Sự kiện này cho những người thời đó và c ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top