Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2019 I Cô-rinh-tô 9:25–27 Chịu Lấy Mọi Sự Kiêng Kỵ “Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người cần phải “chịu lấy mọi sự kiêng kỵ”? Những sự kiêng kỵ là những điều gì? Mục đích phải “chịu lấy mọi sự kiêng k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2019 I Cô-rinh-tô 9:24–27 Chạy Cách Nào cho Được Thưởng “Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô so sánh cuộc đời của Cơ Đốc nhân với điều gì? Ông cho biết Cơ Đốc nhân sẽ nhận được phần thưởng gì trong cuộc đua thuộc ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2019 I Cô-rinh-tô 9:19–23 Có Phần trong Tin Lành “Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin Lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã cho biết động cơ nào khiến ông từ bỏ mọi quyền lợi của bản thân? “Phần” mà ông nhắc đến trong câu 23 là điều gì? Còn phần của bạn trong Phúc Âm là gì? Như điều Sứ đồ Phao-lô đã trình bày từ câu 19 đến câu 22 cho ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2019 Giê-rê-mi 15:15–18 Lời Chúa Là Sự Vui Mừng “Tôi vừa nghe những Lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời Vạn Quân, vì tôi được xưng bằng Danh Ngài!” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ của Tiên tri Giê-rê-mi như thế nào đối với Lời của Đức Chúa Trời? Ông cho biết nguyên nhân nào khiến ông có thái độ như vậy? Thái ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2019 Giê-rê-mi 15:10–14 Ta Sẽ Bổ Sức cho Ngươi “Nhưng Đức Giê-hô-va phán: Thật Ta sẽ bổ sức cho ngươi được phước. Trong khi gặp tai vạ hoạn nạn, thật Ta sẽ khiến kẻ thù nghịch đến cầu xin ngươi” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến món nợ vay mượn nào? Phản ứng của Tiên tri Giê-rê-mi ra sao trước lời khước từ của Đức Giê-hô-va về điều ông cầu thay cho dân Chúa? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2019 Gióp 41:16–25 Tôn Cao Danh Chúa “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất” (Thi Thiên 46:10). Câu hỏi suy ngẫm: Con sấu Lê-vi-a-than đã được mô tả dũng mãnh ra sao? Đức Chúa Trời đã dùng sự dũng mãnh của con sấu Lê-vi-a-than để ông Gióp thấy vị trí của ông và của con người như thế nào? Nhận biết Chúa Toàn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2019 Giăng 20:1–2 Đi Tìm Xác Người Chết “Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê mua thuốc thơm đặng đi xức xác Đức Chúa Giê-xu” (Mác 16:1). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri Ma-đơ-len thấy gì khi đến mộ Chúa? Bà đã thể hiện tình yêu Chúa bằng cách đi tìm gì nơi phần mộ? Ngày nay chúng ta sẽ giống như bà Ma-ri trong những trường hợp nào? Bà Ma-ri Ma-đơ-len là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2019 Giăng 19:38–42 Đức Tin Nửa Vời hay Dứt Khoát? “Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24). Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông Giô-sép người A-ri-ma-thê và Ni-cô-đem là những ai? Đức tin ban đầu của họ như thế nào? Sau khi Chúa chết, đức tin của họ thay đổi ra sao? Họ đã làm gì cho Chúa? Bạn được ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2019 Ru-tơ 2:17–23 Nàng Dâu Thảo “Nàng vác đem trở vào trong thành; bà gia nàng thấy lúa nàng đã mót. Đoạn, Ru-tơ trút phần bữa ăn dư ra mà trao cho người” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Kết thúc một ngày làm việc, cô Ru-tơ làm gì? Cô Ru-tơ đối xử với mẹ chồng như thế nào? Mối quan hệ giữa bà Na-ô-mi và cô Ru-tơ ra sao? Làm thế nào để từng thành viên trong gia đình sống yêu thương th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2019 Ru-tơ 2:4–16 Người Chủ Độ Lượng “Vả, này Bô-ô ở Bết-lê-hem đến, nói cùng các con gặt rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi! Chúng đáp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Bô-ô đối đãi với các đầy tớ của ông như thế nào? Ông đã giúp đỡ cô Ru-tơ ra sao? Những điều đó cho thấy ông là một người thế nào? Làm thế nào để bạn có thể sống rộng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top