Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 5)

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 06/07/2020Ê-phê-sô 4:29Yêu Bằng Lời Nói “Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” Câu hỏi suy ngẫm: Những đặc tính của lời nói yêu thương là gì? Đặc tính nào bạn cần phải trau giồi? Bạn áp dụng những đặc tính này vào sinh hoạt hằng ngày ra sao? Lời nói rất quan trọng vì phản ánh những gì chất chứa t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2020Châm Ngôn 4:10–19Chọn Đường Công Bình “Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa. Còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối; chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu” (câu 18–19). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy điều gì cho con cái ông về hai con đường đời và kết quả của mỗi con đường ấy như thế nào? Ông khuyên phải có thái ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/07/2020Lu-ca 6:43–45Yêu từ Tấm Lòng “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra” (câu 45). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây và trái để đưa ra nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào? Như vậy làm sao để có thể sống thể hiện tình yêu thương? Bạn làm gì để trở thành mộ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/07/2020Giăng 13:34–35Tình Yêu Bày Tỏ Danh Chúa “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ Ta” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta phải yêu nhau như thế nào? Làm thế nào để mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa? Tình yêu bạn dành cho người khác có bày tỏ được Danh Chúa không? Sau khi rửa chân cho các môn đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2020Lu-ca 10:25–37Tình Yêu Được Thể Hiện “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu thương được thể hiện như thế nào trong ẩn dụ Chúa Giê-xu kể cho thầy dạy luật? Chúa bảo ông phải làm gì? Bạn thể hiện tình yêu thương dành cho người khác ra sao? Trong khi Chúa Giê- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 01/07/2020I Giăng 4:19–21Điều Răn Sống Yêu Thương “Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói yêu thương anh chị em là điều răn, Sứ đồ Giăng muốn nhấn mạnh điều gì? Mối liên hệ giữa yêu Chúa và yêu anh chị em như thế nào? Làm thế nào để bạn thể hiện tình yêu thương anh chị em như Chúa đã yêu? Trong sác ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/06/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7Tôn Trọng Danh Chúa “Ngươi chớ lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy Danh Ngài mà làm chơi.” Câu hỏi suy ngẫm: Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời là gì? Người ta thường phạm điều răn này thế nào? Bạn gọi Danh Chúa trong trường hợp nào và với thái độ nào cho phải lẽ? Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời được ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/06/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4–6Điều Răn Thứ Hai “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó” (câu 4–5a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa nghiêm cấm dân Chúa không được làm gì và tại sao? Từ “ghét” trong câu 6 có nghĩa gì? P ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/06/2020Châm Ngôn 3:27–35Làm Người Lân Cận Tốt “Vì Đức Giê-hô-va gớm ghiếc kẻ gian tà; nhưng kết tình bậu bạn cùng người ngay thẳng” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con sống khôn ngoan thế nào đối với người lân cận. Làm sao để Cơ Đốc nhân có thể sống hòa bình với người xung quanh, nhưng không sống theo tội lỗi? Làm thế nào bạn trở nên người lân cận tốt theo ý Chúa? Sau k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1–3Mười Điều Răn “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời ban Mười Điều Răn cho người Ít-ra-ên trong bối cảnh nào? “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” có ý nghĩa gì đối với tuyển dân? Đức Chúa Trời là ai đối với bạn và bạn áp dụng điều răn thứ nhất này như thế nào? Trước khi ban Mười Điều Răn, Đức Giê-hô-va ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top