Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2021Xuất Ê-díp-tô Ký 27:1–8Kiểu Bàn Thờ Dâng Của Lễ Thiêu “Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22). Câu hỏi suy ngẫm: Cấu trúc của bàn thờ dâng của lễ thiêu như thế nào? Bốn cái sừng được gắn vào bốn góc của bàn thờ có công dụng và ý nghĩa gì? Bàn thờ của lễ thiêu có vị trí quan trọng nào trong sự thờ p ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2021II Sử Ký 7:17–22Vâng Lời hay Không Vâng Lời? “Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán” (Ê-sai 1:19–20). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán bảo điều gì và với ai trong phân đoạn Kinh Thánh này? Lời phán của Chúa cho thấy điều gì được Ngài xem trọng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2021II Sử Ký 7:12–16Thái Độ Khi Gặp Hoạn Nạn, Thử Thách “Và nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa hiện ra với Vua Sa-lô-môn vào thời điểm nào? Ngài phán gì với ông? Vì sao sẽ có thiên tai, hoạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2021II Sử Ký 7:1–11Cung Hiến Đền Thờ “Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong Đền” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Vua Sa-lô-môn cầu nguyện cung hiến đền thờ xong thì có hiện tượng nào xảy ra? Hiện tượng này nói lên điều gì? Ngày nay Chúa Thánh Linh ngự trong đền thờ nào? Bạn cần sống thế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2021Châm Ngôn 13:12–19Ước Ao Được Thành “Sự ước ao mà được thành lấy làm êm dịu cho linh hồn” (câu 19a). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con thế nào về những ước ao trong cuộc sống? Những nguyên tắc nào cần tuân theo để đạt được những ước ao? Bạn áp dụng những nguyên tắc này thế nào để những ước ao trở thành hiện thực? Trong cuộc sống ai cũng có những ước ao cho mình, cho gia ...

Read more

Chương Trình Thánh Nhạc: Gospel Music Association – Dove Awards – 2021

GMA Dove Awards  (2021) Chương Trình Trao Giải Thánh Nhạc Năm 2021 Nashville, TN - 22/10/2021  [divide style="2"] Chương Trình: 0:00 We The Kingdom Performance 7:22 Contemporary Gospel Album of the Year Award 10:28 CeCe Winans Performance 16:22 CAIN Performance 22:22 Inspirational Film of the Year Award 28:25 Gospel Artist of the Year Award 32:22 The Isaacs Performance 37:05 Jonathan McReynolds - ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2021I Cô-rinh-tô 15:24–28Đấng Chủ Tể của Trời Đất “Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình Con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Vào thời điểm nào muôn vật đều phục dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời? Thời điểm Đức Chúa Giê-xu trao mọi thẩm quyền và quy phục Đức Chúa Trời mang ý nghĩ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2021I Cô-rinh-tô 15:24–26Niềm Hy Vọng của Cơ Đốc Nhân “Kế đó, cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, và mọi thế lực; vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình” (câu 24–25). Câu hỏi suy ngẫm: Sau phục sinh, công tác của Đức Chúa Giê-xu là gì? Khi nào Đấng Chr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2021I Cô-rinh-tô 15:20–23Đấng Christ Là Trái Đầu Mùa “Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại” (câu 22–23). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô giới thiệu Đấng Christ là trái đầu m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2021

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2021Giê-rê-mi 29:10–11Ý Tưởng Bình An “Đức Giê-hô-va phán: Vì Ta biết ý tưởng Ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Thời hạn Đức Giê-hô-va định cho dân Chúa phải chịu phu tù tại Ba-by-lôn là bao lâu? Sau thời hạn ấy, Đức Giê-hô-va hứa sẽ làm điều gì cho người ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top