Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2020Gióp 42:12–17Phước Hạnh qua Sự Hoạn Nạn “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho” (I Phi-e-rơ 5:10). Câu hỏi suy ngẫm: Qua sự hoạn nạn, Chúa ban cho ông Gióp những phước hạnh nào? Bạn nghĩ vì sao Chúa cho con cái Ngài gặp hoạn n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 18/01/2020Giê-rê-mi 15:15–19Nếu Ngươi Trở Lại “…Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nếu ngươi trở lại, thì Ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt Ta; nếu ngươi làm cho sự quý lìa khỏi sự hèn, thì ngươi sẽ như miệng Ta, chúng nó sẽ trở về cùng ngươi; nhưng ngươi chẳng trở về cùng chúng nó” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi được bày tỏ ra sao? Đức Giê-hô-va trả lời cho ông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2020Giăng 20:11–18Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh “Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Khi hai sứ đồ đã ra về, bà Ma-ri Ma-đơ-len ở lại và thấy những gì? Tại sao bà không nhận ra Chúa đang nói với bà? Bà nhận biết Chúa sống lại khi nào? Bà đã làm gì sau đó? Điều gì cho thấy bạn nghe tiếng Chú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 16/01/2020Giăng 20:1–10Chưa Hiểu Lời Kinh Thánh “Vì chưng hai người chưa hiểu Lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe bà Ma-ri Ma-đơ-len báo tin người ta đem xác Chúa đi đâu mất, hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã làm gì? Tại sao họ trở về nhà với tâm trạng lo lắng, sợ hãi và ở trong nhà đóng cửa lại? Bạn làm gì để Chúa Giê-xu th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 15/01/2020Ru-tơ 3:6–15Nàng Dâu Thuận Phục “Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa, và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Trước lời dặn của bà Na-ô-mi, cô Ru-tơ đã làm gì? Hành động ấy cho thấy cô Ru-tơ là người thế nào? Bạn học được gì từ gương thuận phục của cô Ru-tơ? Có thể nói, chính bởi lòng nhân từ và rộng rãi của ông Bô-ô dành cho cô Ru-tơ mà bà Na-ô-mi tin ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 14/01/2020Ru-tơ 3:1–5Chăm về Lợi Người Khác “Na-ô-mi, bà gia Ru-tơ, nói cùng nàng rằng: Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Na-ô-mi dặn dò con dâu làm gì? Tại sao bà dặn dò kế hoạch chu đáo như vậy? Cô Ru-tơ thưa với mẹ ra sao? Điều này cho thấy gì về tính cách của hai mẹ con? Bạn áp dụng gì cho gia đình mình? Dẫ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 13/01/2020Truyền Đạo 2:24–26Đấng Đem Đến Sự Khác Biệt “Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng, và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài; nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Vua Sa-lô-môn, đối với con người điều gì được xem là tốt? Nhận định này có gì khác biệt với phân đoạn 2: ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 12/01/2020Gióp 42:10–11Sự Phục Hồi “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa phục hồi đời sống ông Gióp trên những phương diện nào? Làm thế nào để bạn có ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2020Truyền Đạo 2:1–11Hưởng Thụ hay Làm Việc? “Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Khi không tìm thấy ý nghĩa cuộc đời trong sự khôn ngoan của con người, Vua Sa-lô-môn xoay qua tìm kiếm những điều gì? Ông nhận đị ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2020Truyền Đạo 1:12–18Khôn Ngoan Có Ích Gì Chăng? “Ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan, và biết sự ngu dại điên cuồng; ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả đã tìm kiếm ý nghĩa đời sống ở đâu? Theo ông, tại sao điều đó cũng vô nghĩa? Sự dạy dỗ này có phủ nhận nỗ lực của con người trong việc học hỏi nâng cao kiến thức không? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top