Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2019 Giăng 13:3-5 Chúa Rửa Chân cho Môn Đệ “Đức Chúa Giê-xu… đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đệ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho” (câu 4-5). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 3 cho biết những điều quan trọng nào về Chúa Giê-xu? Kể ra sáu hành động của Chúa khi Ngài rửa chân cho môn đệ? Chúa muốn dạy sáu yếu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2019 Giăng 13:1-5 Đức Chúa Giê-xu Biết “Trước ngày Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu người thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Trong Giăng 13:1-5 có bao nhiêu lần chép “Đức Chúa Giê-xu biết”? Chúa Giê-xu biết những điều gì và Ngài hành động ra sao? Sự hi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2019 Giăng 12:44-50 Để Không Bị Xét Đoán “Người nào bỏ Ta ra và không nhận lãnh Lời Ta, đã có người xét đoán rồi; Lời Ta đã rao giảng, chính Lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng” (câu 48). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Lời Chúa Giê-xu dạy sẽ là quan tòa xét đoán những người khước từ Chúa trong ngày cuối cùng? Những ai tiếp nhận và vâng giữ Lời Chúa Giê-xu dạy sẽ nhận được điều gì t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2019 Gióp 9:14-24 Điểm Cuối của Cuộc Đời “Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta” (Rô-ma 8:18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp suy nghĩ thế nào về sự công bình của ông trước sự hiện diện của Chúa? Tại sao ông Gióp cho rằng “ác và thiện thảy đều như nhau” (câu 22)? Kết quả cuối cùng của đời sống làm l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2019 Nê-hê-mi 4:1-6 Quyết Không Thối Lui “Lạy Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! Hãy nghe; vì chúng tôi bị khinh dể; xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi trong một xứ bắt người ta làm phu tù kia” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa có bị dao động tinh thần khi hai ông San-ba-lát và Tô-bi-gia nhạo báng không? Họ đã phản ứng thế nào? Phản ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2019 Nê-hê-mi 4:1-3 Khủng Bố Tinh Thần “Khi San-ba-lát hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ, và nhạo báng người Giu-đa” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông San-ba-lát và Tô-bi-gia có thái độ gì khi biết tin người Giu-đa đang xây lại bức tường thành? Họ đã khủng bố tinh thần người Giu-đa bằng những lời lẽ nào? Khi gặp tình trạng như vậy, bạn có dễ dàng bỏ c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2019 Nê-hê-mi 3:16-32 Nhịp Nhàng trong Công Việc “Kế chúng, Bên-gia-min và Ha-súp tu bổ phần đối ngang nhà mình. Kế chúng, A-xa-ria, con trai của Ma-a-xê-gia, cháu A-na-nia, tu bổ phía bên nhà mình” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao mỗi dòng tộc lại phụ trách công việc khác nhau? Ông Nê-hê-mi phân bổ cho mỗi dòng tộc như thế nào trong công trình cao đẹp chung ấy? Bạn học được gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2019 Ma-thi-ơ 6:19-21 Quyết Định Đầu Tư Thuộc Linh Đúng “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: “Chứa của cải ở dưới đất” là gì? “Chứa của cải ở trên trời” có nghĩa gì? Vì sao “chứa của cải ở trên trời” là quyết định đầu tư thuộc linh đúng nhất? Bạn đang chứa của cải mình ở đâu? “Của cải” không chỉ là tiền bạc, tài sản, và bất động sản, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2019 II Ti-mô-thê 4:7-8 Đầu Tư Để Giữ Được Đức Tin “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt gì về những năm tháng phục vụ Chúa của ông trong giai đoạn cuối cuộc đời? Điều quan trọng nhất giúp ông có thể hoàn thành cuộc đua thuộc linh là gì? Bạn cần đầu tư những gì để giữ được đức tin đến cuối cùng? Gần cuố ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2019 Lu-ca 18:18-30 Được và Mất Khi Đầu Tư Thuộc Linh “Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, bèn phán rằng: Còn thiếu cho ngươi một điều; hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời; bấy giờ hãy đến mà theo Ta” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Viên quan trẻ đến tìm Chúa Giê-xu để hỏi về vấn đề gì? Tại sao anh lại quan tâm đến điều đó dù anh rất giàu có? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top