Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2019 Giê-rê-mi 11:18-20 Tin Cậy – Phó Thác “Lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân! Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí, tôi sẽ thấy sự Ngài báo thù họ, vì tôi đã tỏ việc tôi cùng Ngài” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu Tiên tri Giê-rê-mi biết trước về những âm mưu nghịch cùng ông? Ông quyết định phản ứng ra sao trước sự hăm dọa của người A-na-tốt? Dựa trên nền tảng nào ông có ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2019 Giê-rê-mi 11:18-19 Đừng Sợ “Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào Ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều Ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì Ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 1:7-8). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho Tiên tri Giê-rê-mi biết điều gì? Vì sao người A-na-tốt muốn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2019 Gióp 33:12-14 Cách Chúa Bày Tỏ cho Con Người “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian” (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu nói ông Gióp vô lý ở điểm nào? Ông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2019 Giăng 18:12-14 Nói Tiên Tri Mà Không Biết “Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giê-xu sẽ vì dân mà chết” (Giăng 11:50-51). Câu hỏi suy ngẫm: Việc giải Chúa Giê-xu về dinh ông An-ne cho thấy những điểm sai trật n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2019 Giăng 18:10-11 Ai Bảo Vệ Ai? “Đức Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; Ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho Ta uống sao?” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã làm gì để bảo vệ Chúa? Tại sao ông làm như vậy? Lời Chúa Giê-xu phán với ông Phi-e-rơ dạy cho ông và con dân Chúa bài học quan trọng nào? Bạn đang chiến đấu với ma quỷ và tội lỗi b ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/03/2019 Ê-xơ-tê 4:10-14 Nhìn Thấy Kế Hoạch của Chúa “Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Mạc-đô-chê đáp lại Hoàng hậu Ê-xơ-tê thế nào? Cách ông trả lời t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/03/2019 Ê-xơ-tê 4:4-11 Dường Như Không Lối Thoát “Các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện, mà không được lịnh vời thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ việt vàng ra, thì mới sống; nhưng đã ba mươi ngày rày tôi không được vời vào cung vua” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/03/2019 Phi-líp 2:1-2 Nền Tảng của Sự Hiệp Một Cơ Đốc “Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết ba nền tảng quan trọng nào tạo nên nên sự hiệp một Cơ Đốc? Những đặc tính của sự hiệp một Cơ Đốc là gì? Làm cách ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/03/2019 Giăng 17:20-23 Để Cho Ai Nấy Hiệp Làm Một “Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu quan tâm cầu nguyện cho sự hiệp một của con dân Chúa? Hai phương diện nào trong sự hiệp một của các tín hữu, và kết quả là gì? Bạn l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/03/2019 Gióp 33:8-11 Mọi Người Đều Phạm Tội “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu mắc sai lầm nào khi lên án ông Gióp? Ông Gióp cảm biết mình là người thế nào trước mặt Chúa? Nhờ đâu bạn ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top