Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2020II Sa-mu-ên 11:1–5Mê Tham của Mắt “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra” (I Giăng 2:16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang ở đâu và làm gì? Ông bị rơi vào cám dỗ nào? Sự mê tham của mắt dẫn đến hậu quả ra sao? Sự mê tham của mắt thường đưa bạn vào những cám dỗ nào? Làm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2020Nhã Ca 4:9–12Tình Yêu Trong Sáng “Em gái ta, tân phụ ta là vườn đóng kín, là nguồn nước khóa lại, là suối niêm phong” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn ca ngợi người yêu của mình như thế nào? Tình yêu của đôi tân lang, tân nương được mô tả ra sao? Xã hội chúng ta đang sống quan niệm về trinh tiết như thế nào? Bạn quyết định giữ tình yêu của mình thế nào cho được trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 18:24–27Thực Hiện Lời Khuyên “Môi-se vâng lời ông gia mình, làm y như mọi điều người đã dạy” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã làm theo lời ông Giê-trô dạy như thế nào? Theo bạn tại sao chỉ có chi tiết ủy thác được nhắc lại ở đây? Bạn là người thường tư vấn cho người khác hay được người khác tư vấn cho? Bạn học được gì qua bài học hôm nay? Sau khi nghe ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13–23Lời Khuyên Khôn Ngoan “Nhưng hãy chọn lấy trong vòng dân sự mấy người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người đặng xét đoán dân sự hằng ngày” (câu 21–22a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giê-trô nhận thấy ông Môi-se đang gặp kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2020I Sử Ký 17:20–22Dân Thuộc về Đức Chúa Trời “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít nói gì về Đức Chúa Trời và về người Ít-ra-ên? Ngài đã làm g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2020I Sử Ký 17:16–19Nhận Biết Mình Không Xứng Đáng “Vua Đa-vít vào, ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va, mà thưa rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ôi! tôi là ai và nhà tôi là gì, mà Chúa đem tôi đến đây?” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Khi bị Chúa từ chối không cho xây dựng đền thờ thì Vua Đa-vít làm gì? Ông nhận mình là người ra sao? Ông xưng mình là gì? Khi điều bạn cầu xin hoặc muốn làm cho ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2020Châm Ngôn 2:1–4, 9–10, 20–22Con Đường Khôn Ngoan, Con Đường Sự Sống “Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người thiện, và gìn giữ các lối của kẻ công bình. Vì người ngay thẳng sẽ được ở trên đất, và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn” (câu 20–21). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy về sự khôn ngoan như thế nào trong chương 2? Những người nổi tiếng và giàu có được sự kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2020I Cô-rinh-tô 11:2–3Đấng Christ Là Đầu Mọi Người “Dù vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô thấy những điều tốt lành nào ở tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô? Dù vậy, ông muốn nhắc họ thêm điều quan trọng nào? Thứ tự uy quyền được Sứ đồ Phao-lô chỉ ra ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2020I Cô-rinh-tô 11:2Trung Tín Giữ Những Điều Truyền Dạy “Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thư từ của chúng tôi” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khen các tín hữu Cô-rinh-tô về những điều gì? Từ “trung tín” mang ý nghĩa gì? Phần thưởng Chúa hứa cho người trung ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2020Giê-rê-mi 16:20–21Biết Danh Đức Giê-hô-va “Này, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài” (Ê-sai 40:10). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “Biết tay” của Đức Giê-hô-va trong câu 21 nghĩa là gì? Hành động nào của dân Chúa chứng tỏ họ chưa thật nhận biết Ngài là Đức Giê-hô-va? Nhận bi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top