Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2019 Phục Truyền 6:4–9 Ân Cần Dạy Dỗ “Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Người dạy Lời Chúa cần phải có thái độ nào? Vì sao? Đâu là điều bạn còn đang thiếu? Bạn bổ sung những thiếu sót này thế nào? Ô-sê chương 11 cho thấy rõ tấm lòn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2019 Phục Truyền 6:4–9 Tin và Dạy “Hỡi Ít-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung sứ điệp trong câu 4 nhấn mạnh điều gì? Vì sao sự xác tín này đặc biệt quan trọng với công tác dạy dỗ Lời Chúa? Đối chiếu đức tin của bạn với câu Kinh Thánh này, bạn thấy thế nào? Khác với lãnh vực giáo dục của xã hội, sự dạy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2019 Phục Truyền 6:4–9 Nghe và Dạy “Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời Ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt” (Phục Truyền 11:18). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao mệnh lệnh “hãy nghe” đi trước mệnh lệnh “ân cần dạy dỗ”? Các bước cần thiết trong tiến trình dạy dỗ Lời Chúa là gì (câu 4, 6, 7)? Bạn thường thiếu bước nào trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2019 Gióp 40:1–9 Tự Cứu Được Chăng? “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công Vụ 4:12). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa hỏi ông Gióp những điều gì? Qua đó, Chúa giúp ông Gióp thấy được điều quan trọng nào về những thắc mắc của ông lâu nay? Tại sao con người không thể tự cứu chính mình? Nhờ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2019 Phục Truyền 6:4–9 Người Dạy Dỗ “Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Những mệnh lệnh nào được ông Môi-se nêu ra ở đây? Sự dạy dỗ Lời Chúa có tầm quan trọng như thế nào? Ai là người có trách nhiệm trong sự dạy dỗ Lời Chúa? Bạn thự ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2019 Công Vụ 8:4–8, 14–17 Hiệp Một Hỗ Trợ Anh Em Mình “Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Hội Thánh đầu tiên bị bức hại, việc gì đã xảy ra? Tinh thần truyền giảng của các tín hữu lúc bấy giờ thế nào? Kết quả ra sao? Tinh thần sẵn lòng hỗ trợ và khích lệ nhau ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2019 Rô-ma 12:4–8 Ân Tứ Dạy Dỗ “…ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ” (câu 7b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh gì để ví sánh mỗi Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh? Ông khuyên mỗi người cần phải như thế nào? Người có ơn dạy dỗ phải làm gì? Chúa ban cho bạn những ân tứ nào và bạn sử dụng ra sao? Sứ đồ Phao-lô nhiều lần ví sánh mỗi Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh giống như các chi thể ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2019 Tít 2:1–10 Dạy Dỗ trong Uy Quyền của Chúa “Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách. Chớ để ai khinh dể con” (Tít 2:15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều gì với ông Tít về việc giảng dạy? Để lời dạy có uy quyền của Chúa, người dạy dỗ phải có đời sống ra sao? Người dạy Lời Chúa có uy quyền từ đâu? Bạn đang dạy Lời Chúa trong uy quyền đó như t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2019 II Ti-mô-thê 2:14–17a Giảng Dạy Lời của Lẽ Thật “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê nhắc nhở các tín hữu lúc bấy giờ điều gì? Vì sao? Ông cũng khuyên ông Ti-mô-thê phải giảng dạy Lời của lẽ thật thế nào? Bạn đang áp ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2019 Công Vụ 18:24–26 Vợ Chồng Hiệp Một trong Sự Dạy Đạo “Người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Bê-rít-sin và A-qui-la nghe giảng bèn đem người về với mình, giãi bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Hai vợ chồng ông bà A-qui-la Bê-rít-sin, và ông A-bô-lô là những ai? Vợ chồng Bê-rít-sin và A-qui-la đã giúp gì cho ông A-bô-lô? Bạn họ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top