Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2024Rô-ma 6:15–23Chọn Đầu Phục Sự Công Chính “Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng” (câu 22). Câu hỏi suy ngẫm: Những người thuộc dưới ân sủng của Chúa Giê-xu có thái độ và lối sống như thế nào? Tại sao Sứ đồ Phao-lô nhắc đi nhắc lại lối sống cũ và hậu q ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2024Rô-ma 6:1–14Đời Sống Mới trong Đấng Christ “Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Cơ Đốc nhân chân chính không sống một cuộc đời buông thả, sa đọa để kinh nghiệm ân sủng dư dật từ Chúa (xem thêm Rô-ma 5:20)? Ý nghĩa của báp-tem trong Đức Chúa Giê-xu Christ là gì? Những ng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2024Hê-bơ-rơ 12:1–3Theo Đuổi Cuộc Đua “…chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” (câu 1b). Câu hỏi suy ngẫm: “Nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn” là những ai? Để theo đuổi cuộc đua thuộc linh, chúng ta cần làm gì? Chúa Giê-xu “là cội rễ và cuối cùng của đức tin” nghĩa là gì? Sau kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2024Hê-bơ-rơ 11:32–40Phần Thưởng của Đức Tin “Hết thảy những người đó dù nhân đức tin đã được chứng tốt…” (câu 39a). Câu hỏi suy ngẫm: Những gương đức tin được mô tả trong phần Kinh Thánh này là ai? Họ đã đạt được điều gì bởi đức tin? Tại sao có phần thưởng là những khổ nạn? Bạn áp dụng bài học này cho mình như thế nào? Mở đầu phần Kinh Thánh này, trước giả dùng một câu cảm thán “ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2024Hê-bơ-rơ 11:31Kỵ Nữ Ra-háp: Đức Tin Phó Thác “Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ra-háp là ai và đức tin của bà có gì nổi bật? Đức tin của bà Ra-háp đã đưa đến kết quả nào? Bạn học được gì qua gương đức tin này? Thật không dễ khi chọn một nhân vật Cựu Ước để làm gương sáng đức tin ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2024Châm Ngôn 21:13Ma-thi-ơ 18:23–35 Ai Thương Xót Sẽ Được Thương Xót “Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại” (Châm Ngôn 21:13). Câu hỏi suy ngẫm: Người bưng tai trước người nghèo khổ đã sống sai ở phương diện nào? Họ sẽ nhận hậu quả gì? Vì sao Cơ Đốc nhân phải có lòng thương xót với người khác? Động từ “bư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2024Phục Truyền 26:16–19Sống trong Giao Ước “Ngày nay, ngươi hứa nhận Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời ngươi, đi theo đường lối Ngài, gìn giữ các luật lệ, điều răn, và mệnh lệnh Ngài, cùng vâng theo tiếng phán của Ngài” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “ngày nay” lặp lại ba lần trong phân đoạn này nhắc lại những điểm quan trọng nào? Dân Chúa phải làm gì để hưởng những phước hạnh Chúa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2024Phục Truyền 26:12–15Sống Quan Tâm Đến Nhau “Ngươi sẽ nói tại trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, rằng: Tôi đã đem những vật thánh khỏi nhà tôi và cấp cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi, cùng người góa bụa, chiếu theo các mạng lệnh mà Ngài đã phán dặn tôi; tôi không phạm, cũng không quên một mệnh lệnh nào của Ngài” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Cứ mỗi ba năm, người Ít-ra-ê ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2024II Sử Ký 24:21–22Sự Vô Ơn của Vua Giô-ách “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi Thiên 103:2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-ách đã ra lệnh giết ai? Vì sao vua sống vô ơn như vậy? Hậu quả khi vua sống vô ơn là gì? Bài học giúp bạn nhìn lại mình thế nào? Thật đau lòng khi Vua Giô-ách không còn nhớ đến tình nghĩa Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa dà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2024

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2024II Sử Ký 24:17–21Sự Cứng Lòng của Vua Giô-ách “Phàm những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi” (Khải Huyền 3:19). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời làm gì khi Vua Giô-ách lìa bỏ Chúa? Điều đó cho thấy Ngài là Đấng như thế nào? Vua quan Giu-đa phản ứng ra sao khi nghe lời cáo trách? Khi phạm tội, bạn làm gì để không bị Đức Chúa Trời lìa bỏ? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top