Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 4)

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2019 Giê-rê-mi 14:10-12 Kết Ước Với Đôi Chân “Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, chân tôi không xiêu tó. Lạy Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi: Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi” (Thi Thiên 17:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân Ít-ra-ên đã sử dụng đôi chân Đức Chúa Trời ban cho như thế nào? Điều Ngài muốn họ thực hiện là gì? Vì cớ đó, h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2019 Giê-rê-mi 14:7-9 Chỉ Một Mình Ngài “Ngài là sự trông cậy của Ít-ra-ên, là Đấng cứu trong khi hoạn nạn, … Lạy Đức Giê-hô-va! Dù vậy, Ngài vẫn ở giữa chúng tôi! Chúng tôi được xưng bằng Danh Ngài, xin đừng lìa bỏ chúng tôi!” (câu 8a, 9b). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi dùng từ “chúng tôi” hàm ý điều gì? Phản ứng của Đức Giê-hô-va ra sao trước những khổ nạn dân Chúa phải đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2019 Giăng 19:23-24 Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh “Chúng nó chia nhau áo xống tôi; bắt thăm về áo dài tôi” (Thi Thiên 22:18). Câu hỏi suy ngẫm: Những tên lính đã làm gì khi chia nhau những vật dụng của Chúa? Việc ứng nghiệm Lời Kinh Thánh cho thấy gì về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời? Sự việc này nhắc nhở bạn điều gì? Chính quyền La Mã thường lột hết quần áo của tử tội và ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/09/2019 Giăng 19:17-22 Dâng Trọn Đời Con “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Phi-lát cho treo trên cây thập tự tấm bảng Chúa là Vua người Giu-đa? Tại sao các thầy tế lễ cả đòi sửa tấm bảng đó lại? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/09/2019 Gióp 38:8-11 Đấng Tạo Ra Biển Cả “Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, Ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại?” (câu 8 BTT). “Ai đã dùng các cửa mà ngăn biển lại khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu?” (câu 8 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời tiếp tục hỏi ông Gióp điều gì về biển cả? Chúa sáng tạo và điều khiển biển kỳ diệu như thế nào? Kinh Thánh cho thấy quyền c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 14/09/2019 Ê-xơ-tê 10:1-3 Phần Thưởng cho Người Tin Kính “Vì Mạc-đô-chê, người Giu-đa, làm tể tướng của Vua A-suê-ru; trong vòng dân Giu-đa người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình, và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua A-suê-ru ra lệnh cho ghi chép công việc của ông Mạc-đô-chê vào sử sách của nước Ba Tư có ý ng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 13/09/2019 Ê-xơ-tê 9:18-29 Ghi Nhớ Việc Chúa Làm “Lại người ta phải nhớ lại hai ngày ấy, và mỗi gia tộc trong mỗi tỉnh mỗi thành phải giữ nó trải qua các đời; chẳng được bỏ bê ngày Phu-rim này ra khỏi giữa dân Giu-đa, và kỷ niệm nó chớ hề mất khỏi dòng dõi họ” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người khởi xướng giữ kỷ niệm ngày lễ Phu-rim này? Người Giu-đa làm những gì trong ngày lễ đó? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 12/09/2019 Truyền Đạo 4:12 Đồng Chí “Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt.” Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân đang ở trong trận chiến thuộc linh nào? Phẩm chất cần có để đắc thắng trong trận chiến này theo câu 12a là gì? Phẩm chất ấy được thể hiện thế nào trong sự hiệp một phục vụ Chúa? Tầm quan trọng của yếu tố thứ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 11/09/2019 Truyền Đạo 4:11 Đồng Sàng “Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm; còn một mình thì làm sao ấm được?” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 11 cho thấy hình ảnh nào trong mối liên hệ với nhau? Điều này dễ hay khó thực hiện? Tại sao? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân có thể làm ấm lòng nhau trong sự hiệp một phục vụ Chúa? Tương phản với hình ảnh ảm đạm của đời người trong 8 câu đầu của c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 10/09/2019 Truyền Đạo 4:10 Đồng Hành “Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả đưa ra hình ảnh nào để nói về mối liên hệ? Ai là người có thể ngã? Ai là người có thể “đỡ bạn mình lên”? Tại đây bạn nhận ra thái độ cần có khi cùng nhau hợp tác trong sự phục vụ Chúa là ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top