Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 360)

Sống Với Thánh Kinh: 15/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/2/2013 Gia-cơ 3:1-12 Hàm Thiếc, Bánh Lái và Mồi Lửa   “Cũng thế, cái lưỡi là một chi thể nhỏ trong thân thể, mà lại khoe khoang những việc lớn lao” (câu 5 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Hàm thiếc, bánh lái là gì? Giải thích những đặc điểm giống nhau của hàm thiếc, bánh lái và mồi lửa? Lưỡi có đặc điểm gì giống các vật thể trên? Xin giải thích. Thư Gia-cơ 3:1-12 dạy về tầm ảnh hưởn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2013 Rô-ma 10:8-17 Sống và Chết   “Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó” (Châm Ngôn 18:21 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “lưỡi” thường được dùng theo nghĩa đen, nghĩa bóng ra sao? Lưỡi có thể đem đến sống chết thể xác như thế nào? Lưỡi có thể đem đến sống chết tâm linh ra sao? Lưỡi là một chi thể nằm trong miệng, một bắp thịt có những giây t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/2/2013 Hê-bơ-rơ 12:1-3 Cuộc Ðua Của Chúng Ta “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người chứng kiến chúng ta đang trong cuộc đua? Tại sao Chúa Giê-xu là đích cho chúng ta nhắm tới trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/2/2013 Hê-bơ-rơ 11:32-40 Sống Bởi Ðức Tin (3) “Tất cả những người ấy dù đã được chứng tốt nhờ đức tin, nhưng chưa nhận lãnh điều đã hứa cho mình” (câu 39 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ðặc điểm chung của các anh hùng đức tin trong Cựu Ước mà tác giả kể ra là gì? Nhờ đâu họ giữ được đức tin cho đến cuối cùng? Bạn giữ vững đức tin bằng cách nào? Sau khi kể chi tiết về một số anh hùng đức ti ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/2/2013 Hê-bơ-rơ 11: 23-31 Sống Bởi Ðức Tin (2) “Bởi đức tin, khi Môi-se... thà cùng con dân Ðức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi” (câu 23, 25 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ðời sống của ông Môi-se thể hiện đức tin ở những điểm nào? Vì sao chịu đau khổ là một phần của đời sống đức tin? Là người nữ và là Dân Ngoại, tại sao bà Ra-háp được kể tên chung với ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/2/2013 Hê-bơ-rơ 11:8-22 Sống Bởi Ðức Tin (1) “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: ông đi mà không biết mình đi đâu” (câu 8 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Trong hành trình đức tin của ông Áp-ra-ham, ông gặp khúc quanh quan trọng nào? Hành trình đức tin của bạn đã trải qua những khúc quanh nào? Qua phân đoạn này các ông Y-sác, Gia-cốp và Giô-sép đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/2/2013 Hê-bơ-rơ 11:1-7 Bởi Ðức Tin “Ðức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết” (Gia-cơ 2:17 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: “Ðức tin” là gì? Làm sao bạn minh chứng được vũ trụ được làm nên bởi Lời Ðức Chúa Trời? Phân đoạn này nhắc đến 3 nhân vật nào? Những đặc điểm nào trong đời sống họ được nhắc ở đây? Trong đời sống hằng ngày, chúng ta sống bởi đức tin như thế nào? Ð ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/2/2013 Lu-ca 12:1-12 Tôn Xưng Chúa Giê-xu “Ta cho các con biết: Ai xưng Ta trước mặt loài người, Con Người cũng sẽ xưng nhận họ trước mặt thiên sứ của Ðức Chúa Trời” (câu 8 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cảnh cáo các môn đệ về điều gì? Vì sao điều này thật sự nguy hiểm? “Xưng Chúa Giê-xu trước mặt loài người” có nghĩa gì? Có lúc nào bạn sợ người hơn sợ Ðức Chúa Trời không? V ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/2/2013 Lu-ca 11:37-54 Công Chính Giả Hiệu   “Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si! Vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, nhưng lại lãng quên công lý và lòng kính mến Ðức Chúa Trời. Các ngươi phải làm những điều này, nhưng cũng không được lãng quên những điều kia” (câu 42 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu quở trách người Pha-ri-si và các thầy dạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/2/2013   Lu-ca 11:29-36 Ðèn của Thân Thể “Mắt là đèn của thân thể. Khi mắt anh chị em tốt, thì cả thân thể anh chị em cũng sáng sủa. Nhưng khi mắt xấu, thì cả thân thể anh chị em cũng tối tăm” (câu 34 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: “Dấu lạ” nào mà Chúa Giê-xu ban cho dân chúng? “Ðèn” và “mắt” trong các câu 33 và 34 có nghĩa gì? Làm thế nào để mắt thuộc linh của bạn luôn tinh tường? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top