Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2019 Gióp 40:20—41:2 Ai Sẽ Đứng Trước Mặt Chúa? “Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:11). Câu hỏi suy ngẫm: Con sấu được mô tả ra sao và có những đặc tính gì? Loài người đã dùng cách nào để chế phục nó và kết quả ra sao? Ai có thể đứng trước mặt Chúa? Bạn cần có thái độ ra sao khi số ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2019 I Cô-rinh-tô 9:19–23 Tôi Đành Phục Mọi Người “Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô xác định mối liên hệ của ông đối với mọi người như thế nào? Ông sử dụng quyền tự do đó ra sao và với mục đích gì? Bài học nào bạn nhận được từ cách sử dụng quyền tự do của Sứ đồ Phao-lô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2019 I Cô-rinh-tô 9:15–18 Phần Thưởng của Tôi “Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm” (Lu-ca 17:10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết nếu ông vui lòng thực hiện công tác rao truyền Phúc Âm thì ông sẽ nhận được gì (câu 17)? Phần thưởng của ông có được khi rao truyền Ph ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2019 Giê-rê-mi 15:5–9 Nia Sàng Sảy Nơi Cửa Các Thành “Tay Ngài sẽ cầm nia mà giê thật sạch sân lúa mình, và thâu lúa mì vào kho; nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt” (Lu-ca 3:17). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn nói gì với dân Chúa khi Ngài phán: “Ta đã lấy nia sảy chúng nó nơi cửa các thành đất này”? Điều này liên quan đến việc Chúa Giê-xu dùng nia giê sạch sân lúa trong ngày cuối ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2019 Giê-rê-mi 15:1–6 Chúng Tôi Sẽ Đi Đâu? “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy” (Giê-rê-mi 6:16). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi trả lời thế nào k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2019 Giăng 19:31–37 Tất Cả Đều Đã Được Nói Trước “Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm Lời Kinh Thánh này: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy” (câu 36). Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu sự kiện quan trọng được Sứ đồ Giăng ghi lại trong thời điểm Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng? Những sự kiện đó ứng nghiệm lời tiên tri nào đã được dự ngôn? Qua đó, bạn tin Chúa Giê-xu là ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2019 Giăng 19:28–30 Con Đường Từ Đất Lên Trời “Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Hai tiếng kêu của Chúa Giê-xu trên cây thập tự mang những ý nghĩa gì? Tại sao đây là những tiếng kêu đắc thắng của Chúa? Chúa Giê-xu khao khát điều gì ở chúng ta sau khi Ngài đã mở ra con đường ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 17/11/2019 Gióp 40:10–19 Chúa Sáng Tạo Lạ Lùng “Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy tài sản Ngài” (Thi Thiên 104:24). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa sáng tạo con hà mã với những đặc tính gì? Chúa dùng hình ảnh con hà mã để giúp cho ông Gióp thấy được Ngài là Đấng như thế nào? Khi suy ngẫm về sự sáng tạo của Chúa, bạn phải có t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2019 Ru-tơ 2:1–13 Khởi Đầu Mới “Nàng có nói cùng chúng tôi rằng: Xin cho phép tôi đi sau các con gặt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng, đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Để có lương thực nuôi sống hai mẹ con, cô Ru-tơ đã làm gì? Thái độ làm việc của cô ra sao? Làm thế nào để bạn can đảm bắt đầu cuộc sống m ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2019

Sống Với Thánh Kinh: 15/11/2019 Ru-tơ 1:19–22 Lựa Chọn Thái Độ Sống “Tôi ra đi được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và Đấng Toàn Năng khiến tôi bị khốn khổ, vậy còn gọi tôi là Na-ô-mi làm chi?” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Dân Chúa ở Bết-lê-hem có thái độ thế nào khi thấy bà Na-ô-mi quay trở về quê hương? Tại sao bà Na-ô-mi trả lời với mọi người cách cay ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top