Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:6-10 Bài Ca Khải Hoàn—Chúa Năng Quyền “Lạy Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay! Lạy Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho bạn biết gì về Đức Giê-hô-va? Việc Chúa làm ảnh hưởng thế nào đối với nhận thức, tình cảm, và thái độ của tuyển dân ngày xưa, cũng như chính bạn ng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-5 Bài Ca Khải Hoàn—Chúa Vinh Hiển Oai Nghiêm “Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liệng xuống biển ngựa và người cưỡi ngựa” (câu 1b). Câu hỏi suy ngẫm: Phần đầu Bài ca Khải Hoàn của ông Môi-se được trình bày như thế nào? Mối liên hệ giữa Đức Giê-hô-va và tuyển dân được mô tả ra sao? Chúa là ai và có vai trò gì đối với Cơ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2019 I Sử Ký 16:4-6 Hằng Khẩn Cầu, Ca Ngợi, và Cảm Tạ “Bốn con sinh vật ấy mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt; ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng” (Khải Huyền 4:8a). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít lập những người Lê-vi phục vụ trước Hòm Giao Ước sau sự kiện gì? Công việc h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2019 I Sử Ký 16:1-3 Của Lễ Vui Mừng, Cảm Tạ và Đầu Phục “Chúng thỉnh Hòm của Đức Chúa Trời về, để trong trại của Đa-vít đã dựng lên cho nó; đoạn dâng những của lễ thiêu và của lễ bình an tại trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít và người Ít-ra-ên thực hiện được điều gì? Tâm trạng của họ ra sao khi làm được điều này? Vì sao Vua Đa-vít dâng của lễ thiêu và b ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2019 I Sử Ký 15:27-29 Từ Bỏ Hào Quang, Gánh Chịu Sỉ Nhục “Phải, trước mặt Đức Giê-hô-va, ta có hát múa. Ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt” (II Sa-mu-ên 6:21b-22a). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít mặc trang phục ra sao khi đi rước Hòm Giao Ước? Vua và cả Ít-ra-ên đi rước Hòm của Chúa với cảm xúc gì trong lòng? Vì sao bà Mi-canh khinh bỉ Vua Đa-vít? Khi bị khinh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2019 I Cô-rinh-tô 9:1-11 Của Thiêng Liêng, Của Vật Chất “Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu?” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: “Của thiêng liêng” mà Sứ đồ Phao-lô đã gieo cho tín hữu tại Cô-rinh-tô là gì? Sứ đồ Phao-lô nêu lên câu hỏi trong câu 11 nhằm mục đích gì? Điều gì cho thấy bạn quý trọn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2019 Gióp 38:12-15 Sự Sáng Đẩy Lui Sự Ác “Vả, sự đoán xét đó là như vầy: sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa” (Giăng 3:19). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời cho thấy khi ánh dương hé lộ thì quyền lực của tội lỗi ra sao? Ngài hỏi ông Gióp điều gì và với mục đích gì? Chúa Giê-xu dạy gì về Sự Sáng đã đến thế gian? Khi đến với Ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2019 I Cô-rinh-tô 8:7-13 Tự Do của Cơ Đốc Nhân “Vả, ấy chẳng phải là đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời; nếu chúng ta ăn, chẳng được ích gì, bằng không ăn, cũng chẳng tổn gì. Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm” (câu 8-9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết nguyên tắc sử dụng sự tự do của Cơ Đốc nhân phải như thế nào? Khi nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2019 I Cô-rinh-tô 8:7-13 Không Phải Thức Ăn Làm Hài Lòng Chúa “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy” (Rô-ma-14:17). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời quy định về việc ăn uống trong sách Lê-vi Ký với mục đích gì (xem Lê-vi Ký 11:45)? Sứ đồ Phao-lô dạy thế nào về việc ăn hay không ăn của cúng thần tượng? Bạn áp dụng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 19/09/2019 Giê-rê-mi 14:10-12 Kết Ước Với Đôi Chân “Bước tôi vững chắc trong các lối của Chúa, chân tôi không xiêu tó. Lạy Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện cùng Chúa, vì Chúa sẽ nhậm lời tôi: Xin Chúa nghiêng tai qua mà nghe lời tôi” (Thi Thiên 17:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân Ít-ra-ên đã sử dụng đôi chân Đức Chúa Trời ban cho như thế nào? Điều Ngài muốn họ thực hiện là gì? Vì cớ đó, h ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top