Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 3)

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2019 Công Vụ 23:23-35 Sứ Đồ Phao-lô Được Giải Đến Thành Sê-sa-rê “Đoạn, quản cơ đòi hai viên đội trưởng, dặn rằng: Vừa giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân, bảy mươi lính kỵ, hai trăm lính cầm giáo, đặng đi đến thành Sê-sa-rê” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình đến Sê-sa-rê của Sứ đồ Phao-lô diễn ra như thế nào? Tại sao Chúa sai Sứ đồ Phao-lô đến La Mã làm chứng về Ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2019 Công Vụ 23:12-22 Âm Mưu Sát Hại Sứ Đồ Phao-lô “Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó” (câu 12-13). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái âm mưu giết Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Họ đã thề độc với nhau ra sao? Chúa dùng cách nào để Sứ đồ Phao-lô thoát khỏi âm mưu của họ? Chúa sử dụ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2019 I Cô-rinh-tô 1:30-31 Sự Công Bình “…Trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công Vụ 10:35). Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời ban cho người “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” điều gì nữa? “Sự công bình” có ý nghĩa thế nào? Ai được Chúa xưng công bình? Bạn thực thi sự công bình như thế nào trong cuộc sống? Sứ đồ Phao ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2019 I Cô-rinh-tô 1:30-31 Sự Khôn Ngoan “…Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân sủng Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài” (Ê-phê-sô 1:7-9). Câu hỏi suy ngẫ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2019 I Cô-rinh-tô 1:30-31 Khoe Mình trong Chúa “Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa” (I Cô-rinh-tô 1:31). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 26-29, Sứ đồ Phao-lô nêu ra những lý lẽ nào cho thấy không ai có thể khoe mình trước mặt Chúa? Tại sao ông tiếp tục nhắc nhở Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa? Những điều này nhắc nhở Hội Thánh Chúa ngày nay như thế nào? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2019 I Cô-rinh-tô 1:30-31 Ở Trong Đức Chúa Giê-xu Christ “Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nào thì một tội nhân được “ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ”? Điều này cho thấy được ở trong Chúa là nhờ đâu? Ở trong Chúa Gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2019 Gióp 9:25-35 Ước Mơ Một Đấng Trung Gian “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người” (I Ti-mô-thê 2:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói về sự giới hạn của con người như thế nào? Vấn đề nan giải của con người khi muốn chứng minh mình ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2019 Giê-rê-mi 5:22-25 Tội Lỗi Ngăn Trở Phước Hạnh “Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi; tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Những phước hạnh nào đã được kể đến trong những câu Kinh Thánh trên? Tại sao dân chúng không ý thức đây là những ơn phước đến từ Đức Chúa Trời? Nguyên nhân nào đã làm ngăn trở các phước hạnh này đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2019 Giê-rê-mi 5:20-24 Ơn Phước Hay Đấng Ban Ơn Phước? “Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình tức là Đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa cuối mùa,...” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến những luật định nào Đức Chúa Trời đã đặt trong cõi thiên nhiên? Trước những ơn phước Đức Chúa Trời ban cho, tuyển dân Ít-ra ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2019 Giê-rê-mi 5:20-24 Mắt Để Nhìn, Tai Để Nghe “Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe…” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời nói gì về khả năng nghe và nhìn của người Ít-ra-ên? Có phải họ gặp vấn đề về thính giác và thị giác? Điều Đức Chúa Trời muốn họ lắng nghe là điều gì (câu 21)? Trong trường hợp nào thì bạn giống tình trạn ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top