Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 281)

Sống Với Thánh Kinh: 3/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/2/2013 Thi Thiên 63:1-11 Tốt Hơn Sự Sống   “Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống” (câu 3a). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ða-vít đang ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Vua xem điều gì là quý báu hơn hết? Tại sao? Nhận thức này đã giúp gì cho ông? Cho chính bạn hôm nay? Sự sống vốn quý báu. Chúng ta vội vã đưa người đau đến bệnh viện. Chúng ta nỗ lực không ngừng nghỉ để cứu nhiều người ra khỏi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/2/2013 A-mốt 8:1-14 Sự Cuối Cùng Ðã Ðến “Ðức Giê-hô-va lại phán với tôi: Sự cuối cùng đã đến trên dân chúng Ít-ra-ên Ta; Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa đâu” (câu 2 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: “Giỏ trái mùa hạ” có nghĩa gì? Tình trạng của người Ít-ra-ên trong thời của Tiên tri A-mốt có điểm nào giống với thời kỳ chúng ta? Bạn chuẩn bị gì và cần làm gì trước khi sự cuối cùng xảy đến cho ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/2/2013 A-mốt 7:1-17 Không Trì Hoãn Nữa “Chúa phán: Này, Ta sẽ đặt dây dọi làm chuẩn đo người Ít-ra-ên Ta; Ta sẽ không bỏ qua chúng nữa đâu” (câu 8 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao vua và quan Ít-ra-ên muốn trục xuất Tiên tri A-mốt? Ông thấy gì và đã cầu xin gì? Qua sự chống đối của Thầy Tế lễ A-ma-xia, bạn học được gì từ phản ứng của Tiên tri A-mốt? Sứ điệp Tiên tri A-mốt rao truyền v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/1/2013 Hê-bơ-rơ 10:19-39 Kiên Trì Giữ Niềm Tin “Nhưng chúng ta chẳng phải là người lui bước và bị hủy diệt, mà là người vững đức tin và được cứu rỗi” (câu 39 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu chúng ta có thể đến gần Ðức Chúa Trời? Vì lẽ gì mà có những người không còn nhóm hiệp thông công với anh chị em cùng đức tin? Làm thế nào để bạn ngày càng gắn bó với nhà Chúa? Qua đức tin nơi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/1/2013 Hê-bơ-rơ 10:1-18 Ðược Nên Thánh “Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Chúa Giê-xu Cơ Ðốc một lần đủ cả” (câu 10 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 1 nói đến những điều tốt lành nào? Vì sao những người thờ phượng Ðức Chúa Trời trong thời Cựu Ước vẫn cảm thấy tội lỗi và lương tâm tiếp tục lên án họ? Nhờ đâu bạn được thánh hóa? Bạn sống thế nào với đời sống ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/1/2013 Hê-bơ-rơ 9:1-28 Chỉ Dâng Một Lần “Ðấng Cơ Ðốc đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người” (câu 28a BTTHÐ). Câu hoœi suy ngẫm: Giao ước cũ có hiệu lực thế nào? Hiệu lực của giao ước mới ra sao? Nhờ đâu ngày nay chúng ta có thể trực tiếp bước vào sự hiện diện của Ðức Chúa Trời? Nhờ đâu lương tâm bạn được tẩy sạch? Phân đoạn này và một số nơi khác trong Cựu Ước gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2013 Hê-bơ-rơ 7:23-8:13 Giao Ước Mới   “Ngài là Ðấng Trung Gian của giao ước tốt hơn, bởi giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn” (8:6 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Giao ước mới khác giao ước cũ thế nào? Ai là người thực thi giao ước mới? Ðể giao ước mới thành tựu, bạn cần phải làm gì? Giao ước là thỏa ước giữa hai bên. Theo giao ước cũ, phần của Ðức Chúa Trời là khiến cho con c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2013 Thi Thiên 62:1-12 Ðức Tin Tăng Trưởng qua Nghịch Cảnh   “Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn luôn” (câu 8a BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Thi Thiên này, ông Ða-vít đối diện với hoàn cảnh nào? Trong bối cảnh đó, đức tin của ông đã thể hiện thế nào? Khi ở trong hoàn cảnh tương tự, đức tin của bạn thể hiện ra sao? Qua đó, bạn nhận biết gì về Chúa? Ðối với đức tin, mọi thời đại ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/1/2013 1 Sa-mu-ên 24:1-23 Yêu Thương Kẻ Thù   “Nhưng Ta phán cùng các con: Hãy yêu người thù nghịch, và cầu nguyện cho người bức hại các con” (Ma-thi-ơ 5:44 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Ða-vít không giết Vua Sau-lơ khi có cơ hội? Vì sao ông Ða-vít ra gặp Vua Sau-lơ? Những điều ông Ða-vít nói tác động đến Vua Sau-lơ như thế nào? Vua Sau-lơ có thật sự ăn năn không? Các ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/1/2013 1 Sa-mu-ên 23:15-28 An Ủi Lẫn Nhau   “Ðừng sợ chi, vì tay của cha tôi là Sau-lơ sẽ chẳng đụng đến anh được đâu. Anh sẽ làm vua Ít-ra-ên, còn tôi sẽ làm tể tướng của anh” (câu 17 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ða-vít đang ở trong tình trạng nào? Ai là người an ủi, giúp đỡ ông? Sự quan phòng của Ðức Chúa Trời thể hiện trên ông Ða-vít như thế nào? Bạn học thêm được điều gì từ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top