Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 272)

Sống Với Thánh Kinh: 2/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/5/2013 Khải Huyền 15:1-8 Bài Ca Đức Chúa Trời Ưa Thích “Họ đều nâng đàn hạc của Đức Chúa Trời, và hát bài ca của Môi-se, là đầy tớ Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con” (câu 3 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng thấy gì trong khải tượng nầy? Những tai họa mà các thiên sứ trút xuống trên đất có ý nghĩa gì? Bạn học được gì về Đức Chúa Trời trong phân đoạn nầy? Bạn thường tôn ngợi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/5/2013 Khải Huyền 14:6-20 Nghỉ Ngơi Khỏi Sự Khó Nhọc “Kế đó, tôi nghe tiếng nói từ trời: Hãy chép: Phước cho người chết là chết trong Chúa từ giờ trở đi. Chúa Thánh Linh phán: Đúng! Họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi lao khổ của mình, vì những việc của họ sẽ theo họ” (câu 13 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Những hình ảnh nào được dùng để mô tả sự đoán phạt của Đức Chúa Trời? Sứ đồ Giăng mô tả sự ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/13

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/13 2 Sa-mu-ên 2:1-17Khởi Đầu Nhà Đa-vít “Sau đó, Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va: ‘Con có nên đi lên một thành nào trong xứ Giu-đa?’ Đức Giê-hô-va đáp: ‘Hãy đi.’ Đa-vít hỏi tiếp: ‘Con phải lên thành nào?’ Đức Giê-hô-va đáp: ‘Hếp-rôn’” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao vẫn còn cuộc chiến giữa nhà Sau-lơ và nhà Đa-vít? Ông Đa-vít làm gì trước khi trở về với bộ tộc Giu-đa? Việc nầ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/13

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/13 2 Sa-mu-ên 1:1-27Bài Ai Ca của Ông Đa-vít “Bấy giờ, Đa-vít làm bài ai ca để khóc Sau-lơ và Giô-na-than, con trai Sau-lơ, mà truyền dạy cho con dân Giu-đa: Đây là bài ca Cây Cung, được chép trong sách của người công chính” (câu 17, 18 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít làm gì khi nghe tin Vua Sau-lơ và Hoàng tử Giô-na-than tử trận? Ông cư xử thế nào với người báo tin Vua Sau-l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/2/2013 Khải Huyền 8:1-13 Kinh Khủng Sau Yên Lặng   “Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy trên trời yên lặng chừng nửa giờ” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Sự yên lặng trong câu 1 có ý nghĩa gì? Trước khi vị thiên sứ thứ nhất thổi loa, có việc gì xảy ra? Bạn có tin rằng Ðức Chúa Trời sẽ báo trả những người làm khổ các thánh đồ của Ngài không? Tại sao? Bạn đã và đang làm gì cho những người đang ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/2/2013 Khải Huyền 7:1-17 Người Ra Khỏi Cơn Ðại Nạn   “Ðó là những người ra khỏi cơn đại nạn; họ đã giặt áo dài của mình và tẩy trắng áo mình trong máu Chiên Con” (câu 14 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu người được đóng ấn? Ðó là những người như thế nào? Bạn nghĩ gì về con số này? Ðám đông vô số mà Sứ đồ Giăng đề cập là ai? Họ có những điểm chung nào? Hai cụm từ “đóng ấn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/2/2013 Khải Huyền 6:1-17 Ðấng Chiến Thắng   “Tôi nhìn xem khi Chiên Con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn. Và tôi nghe một con trong các sinh vật nói vang như sấm rằng, Hãy đến!” (câu 1 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Màu sắc của bốn con ngựa tượng trưng cho những điều gì? Khi mở ấn thứ năm và sáu, có những biến cố nào xảy ra? Bạn nghĩ gì về những biến cố này? Bạn có thái độ nào khi nhìn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/2/2013 Thi Thiên 65:1-13 Ðấng Chúng Ta Cảm Tạ   “Lạy Ðức Chúa Trời là Ðấng cứu rỗi chúng con, Chúa đáp lời chúng con bằng những việc công chính đáng sợ. Chúa là niềm hy vọng của những người ở tận cùng trái đất cũng như những kẻ ở tận biển xa” (câu 5 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ða-vít cảm tạ Ðức Chúa Trời về những điều gì? Qua đó, ông nhận biết gì về Ngài? Bạn thường cảm tạ Chú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/2/2013 1 Sa-mu-ên 27:1-12 Tai Hại của Lối Sống Gian Dối “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra... Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con” (Châm Ngôn 4:23, 25). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Ða-vít lại tìm đến với người Phi-li-tin? Ðể nuôi quân và được an toàn, ông Ða-vít đã làm gì? Dưới ánh sáng của Lời Ðức C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/2/2013 1 Sa-mu-ên 26:1-25 Tiếp Tục Dung Thứ “Ðức Giê-hô-va sẽ thưởng cho mỗi người tùy theo sự công chính và lòng trung thành của người ấy. Hôm nay Ngài đã phó bệ hạ vào tay con, nhưng con không muốn tra tay vào người chịu xức dầu của Ðức Giê-hô-va” (câu 23 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Sau-lơ vẫn tìm giết ông Ða-vít? Vì sao Vua Sau-lơ thất bại? Vì sao, một lần nữa ông Ða-vít ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top