Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 269)

Sống Với Thánh Kinh: 1/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/6/2013 Lu-ca 15:1-10 Thiên Đàng Vui Mừng “Ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năn hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn” (câu 7 Bản Truyền Thống Hiệu Đính - BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu kể các ẩn dụ nầy? Ẩn dụ thứ nhất và thứ hai có những điểm giống nhau nào? Chúng có ý nghĩa gì? Ai là con chiên lạc mà bạn sẽ cầu nguyện ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/5/2013 Lu-ca 14:25-35 Theo Chúa Giê-xu “Ai không vác cây thập tự mình và theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta” (câu 27 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “ghét” trong câu 26 có nghĩa gì? Có liên hệ gì đến câu 27? Vì sao Chúa Giê-xu đưa ra hai ví dụ tiếp theo? Hai ví dụ nầy có ý nghĩa gì đối với bạn? Khi nói các môn đệ phải yêu Ngài hơn những người thân trong gia đình, Chúa Giê-xu không ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/5/2013 Lu-ca 14:15-24 Đại Tiệc của Đức Chúa Trời “Vì Ta bảo các ngươi, trong những người đã được mời trước kia, sẽ không một ai được nếm bữa tiệc của Ta” (câu 24 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về bữa tiệc lớn? Người dọn tiệc và người dự tiệc là ai? Những người được mời dự tiệc có thái độ nào? Hậu quả của thái độ đó? Điều gì thường ngăn bạn đáp ứng lời mời gọ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/5/2013 Lu-ca 14:1-14 Thật Sự Khiêm Nhường “Vì ai tự đề cao mình sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình sẽ được tôn cao” (câu 11 NIV- VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hỏi những người Pha-ri-si điều gì? Vì sao họ không trả lời? Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta điều gì trong ẩn dụ hôm nay? Tự xét mình, bạn thực hiện điều Chúa dạy thế nào? Nếu theo chân Chúa Giê-xu, chắc hẳn chúng ta cảm thấ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/5/2013 Lu-ca 13:31-35 Tâm Tình của Chúa Giê-xu “Dù sao, hôm nay, ngày mai, và ngày mốt Ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình, vì chắc chắn không tiên tri nào có thể chết bên ngoài Giê-ru-sa-lem” (câu 33 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Pha-ri-si báo cho Chúa Giê-xu biết Vua Hê-rốt muốn giết Ngài? Chúa Giê-xu đáp lời họ thế nào? Điều Ngài nói, cho chúng ta thấy tâm tình của Ngài th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/5/2013 Lu-ca 13:18-30 Vào Cửa Hẹp “Ngài phán cùng họ: Phải gắng sức đi qua cửa hẹp, Ta bảo với anh chị em, vì có nhiều người cố gắng để vào mà vẫn không vào được” (câu 24 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng ẩn dụ hạt cải và men với mục đích gì? “Cửa hẹp” có nghĩa gì? Điều gì giúp bạn biết chắc rằng bạn đã vào cửa hẹp? Trong thế kỷ đầu tiên, người Giu-đa mong ước vương quốc ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/5/2013 Thi Thiên 69:30-36 Đáp Ứng Thích Hợp “Con sẽ hát bài ca chúc tụng danh Đức Chúa Trời; lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài” (câu 30 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả tin Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho con dân Ngài? Đáp ứng nào thích hợp với những việc Chúa làm? Sau những điều Chúa làm trong đời sống bạn, thường thường bạn có đáp ứng nào với Ngài? Tại sao? Có điều gì bạn cần thay đổi? Dù ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/5/2013 Lu-ca 13:10-17 Mở Trói Trong Ngày Sa-bát “Chúa phán: các ông chỉ đạo đức giả!… Bà nầy, một con gái của Áp-ra-ham, bị Sa-tan trói buộc đã mười tám năm, lại không thể mở trói cho bà vào ngày Sa-bát được sao?” (câu 15, 16 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao viên quản lý hội đường tức giận, rồi sau đó lại hổ thẹn? Chúa Giê-xu muốn gửi thông điệp nào cho bạn về việc Ngài chữa bệnh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/5/2013 Lu-ca 13:1-9 Ăn Năn hay Hư Mất “Ta bảo các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì tất cả cũng sẽ bị hư mất như vậy” (câu 5 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói gì về những người bị ông Phi-lát giết? Ngài kể câu chuyện ngụ ngôn về cây vả không sinh trái để làm gì? Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời bạn, bạn sẽ làm gì? Làm thế nào để kết nhiều quả cho v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/5/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/5/2013 Giô-na 4:1-11 Nguy Hiểm của Tâm Địa Hẹp Hòi “Bấy giờ Giô-na rất không đẹp lòng, và giận dữ” (câu 1) Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tiên tri Giô-na nổi giận, đòi chết khi Chúa bày tỏ lòng vị tha trên dân thành Ni-ni-ve (câu 1, 3)? Ông mong đợi gì khi cất chòi và ngồi đợi (câu 5)? Chúa đã dạy cho Giô-na điều gì qua sự kiện dây dưa? Chúa muốn chúng ta có thái độ nào đối với người ác v ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top