Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 267)

Sống Với Thánh Kinh: 21/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/6/2013 Sáng Thế Ký 5:22-24 Ðồng Đi với Chúa “Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi biến mất, vì Đức Chúa Trời đón ông đi” (câu 24 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đi có nghĩa gì? Đồng đi cùng Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Đức Chúa Trời đón ông Hê-nóc có ý nghĩa nào? Bạn có đồng đi cùng Đức Chúa Trời được không? Đồng đi với Chúa ảnh hưởng thế nào trên trận chiến thuộc linh của bạn? Trong ý nghĩ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/6/2013 Thi Thiên 46:1-3 Nơi Nương Náu và Sức Mạnh “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả mở đầu Thi Thiên nầy với điều gì? Vì sao tác giả nêu lên điều đó? Khi nói lên điều đó, tác giả muốn mô tả gì về Đức Chúa Trời và về bản tính Ngài? Điều đó giúp bạn học biết Chúa thế nào? Giống như t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/6/2013 1 Ti-mô-thê 6:11-12 Cương Quyết Đánh Trận Tốt Lành  “Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng” (1 Ti-mô-thê 6:12 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là người của Đức Chúa Trời? Ai là người của Đức Chúa Trời? Vì sao Sứ đồ Phao-lô xác định Mục sư Ti-mô-th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 18/6/2013 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 Đối Diện với Điều Không Ngờ “Lúc ấy, những người chết trong Đấng Cơ Đốc sẽ sống lại trước hết. Kế đó, chúng ta là những người đang sống còn ở lại sẽ cùng với họ được cất lên trong đám mây để gặp Chúa giữa không gian. Như thế, chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi” (câu 16b-17 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa Giê-xu trở lại, những người đã ngủ trong Chúa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/6/2013 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-13 Hãy Thực Tế! “Thật vậy, khi còn ở với anh chị em, chúng tôi đã nói trước rằng chúng ta sẽ chịu bức hại. Và điều đó đã xảy ra, như anh chị em đã biết rõ” (câu 4 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca quan tâm đến thực tế nào? Sứ đồ Phao-lô quan tâm đến họ như thế nào? Bạn quan tâm đến tân tín hữu trong Hội Thánh bạn th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/6/2013 Ha-ba-cúc 3:1-19 Đức Tin Vượt Trội “Dù vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi!” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ha-ba-cúc đã mô tả Chúa ra sao qua bài thơ nầy (câu 3-15)? Thái độ của ông đối với Chúa như thế nào trong sự chuẩn bị đón nhận những lời tiên tri ứng nghiệm (câu 16-19)? Có hy vọng nào cho ông và người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/6/2013 Ha-ba-cúc 2:1-20 Quyết Tâm Chờ Đợi Câu Trả Lời “Tôi sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, chăm chú nhìn xem Ngài bảo tôi điều gì. Và tôi sẽ có câu trả lời thế nào cho thắc mắc của tôi” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ha-ba-cúc bày tỏ quyết tâm chờ đợi câu trả lời từ Đức Chúa Trời như thế nào (câu 1)? Chúa đáp lại lời ông như thế nào (câu 2-3)? Sự hiện thấy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/6/2013 Ha-ba-cúc 1:1-17 Tại Sao? “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Là Đấng Thánh của con! Chẳng phải Ngài có từ đời đời vô cùng sao?” (câu 12 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ha-ba-cúc đã thắc mắc với Đức Chúa Trời về điều gì (câu 1-4)? Chúa đã trả lời cho ông về vấn đề nầy như thế nào (câu 5-11)? Ông đã phản ứng thế nào với cách sửa phạt của Chúa đối với dân Ngài (câu 12-17)? B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/6/2013 2 Sa-mu-ên 9:1-13 Giữ Lời Hứa “Bấy giờ, Đa-vít nói rằng: Nhà Sau-lơ có ai còn sống sót không? Ta muốn vì cớ Giô-na-than mà làm ơn cho người ấy” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Đa-vít muốn giúp đỡ người nhà Vua Sau-lơ? Vua thực hiện việc nầy thế nào? Giữ lời hứa quan trọng thế nào trong đời sống hằng ngày? Đối với Cơ Đốc nhân, vì sao giữ lời hứa là điều thiêng liên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/6/2013 2 Sa-mu-ên 8:1-18 Cai Trị Ngay Thẳng và Công Bằng “Đa-vít trị vì trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên, thực thi công lý và bình đẳng cho toàn dân” (câu 15 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả muốn nói lên điều gì khi tóm tắt những chiến thắng của Vua Đa-vít? Vua Đa-vít đã cai trị Ít-ra-ên như thế nào? Theo bạn tiêu chuẩn hàng đầu của một người lãnh đạo là gì? Đã là chiến tranh thì không thể ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top