Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 266)

Sống Với Thánh Kinh: 1/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/7/2013 Công Vụ 20:17-27 Để Hoàn Tất Cuộc Đua “Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giê-xu, để công bố Tin Lành về ân sủng Đức Chúa Trời” (câu 24, Bản Truyền Thống Hiệu Đính). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói những lời trong phân đoạn nầy với ai? Vì sao ông ví sánh con đường đi với Chúa như cuộc đua? Mục ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2013 Thi Thiên 72:1-20 Sự Cai Trị của Đức Chúa Trời “Đấng Chủ Tể hạnh phước và duy nhất, là Vua của các vua, Chúa của các chúa sẽ tỏ bày vào đúng thời điểm của Ngài, là Đấng duy nhất không hề chết, ngự giữa ánh sáng không ai có thể đến gần được, là Đấng chưa người nào thấy hoặc có thể thấy được. Cầu xin sự tôn kính và quyền năng đời đời thuộc về Ngài! A-men” (1 Ti-mô-thê 6:15, 16 B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/6/2013 tháng 6 năm 1944, Đại tướng Eisenhower, Tổng Tư Lệnh tối cao của quân đội đồng minh, đến gặp các chiến sĩ nhảy dù 24 tiếng trước khi họ khởi đầu cuộc đổ bộ lịch sử trên bờ biển Normandy của nước Pháp. Tướng Eisenhower nói chuyện thân tình với mọi người, sau đó ông hỏi họ sẵn sàng chưa và có đủ các dụng cụ cần thiết không. Lời cuối cùng của ông với họ là: “Mục tiêu của chúng ta ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/6/2013 Phục Truyền 31:1-8 Lời Cuối Trước Khi Ra Quân “Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước anh; Ngài sẽ ở với anh, không lìa anh, không từ bỏ anh đâu. Đừng sợ và đừng kinh khiếp!” (câu 8 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đây là những lời từ giã của ông Môi-se nói với ai? Tại sao ông nói những lời nầy? Có ý nghĩa nào? Tại sao đây là những lời đáng nhớ? Sau khi học phần chủ đề của tháng nầy xong, b ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/6/2013 Thi Thiên 3:1-3 Khiên Đỡ Nhiệm Mầu “Nhưng lạy Đức Giê-hô-va! Ngài là cái khiên chở che con; Ngài là vinh quang của con và là Đấng làm cho con ngẩng đầu lên” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang ở trong tình cảnh nào? Trong hoàn cảnh đó ông làm gì? Tại sao Vua Ða-vít nói Chúa là khiên che chở của ông? Ông có kinh nghiệm điều đó trước đây không? Ai là khiên chở che cho bạn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2013 Rô-ma 4:18-21 Mạnh Mẽ trong Đức Tin “Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời” (câu 20 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo phân đoạn Kinh Thánh nầy, ai là người được nói đến? Vì sao ông vẫn hy vọng khi không còn lý do để hy vọng? Theo bạn, đức tin là gì? Tại sao Kinh Thánh thường nhấn mạnh đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2013 Sáng Thế Ký 6:5-22 Định Tội Thế Gian “Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình. Bởi đó, ông lên án thế gian và trở nên người thừa kế sự công chính đến từ đức tin vậy” (Hê-bơ-rơ 11:7 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nô-ê là người thế nào? Ông sống trong môi trường nào? Làm sao để sống ngay thẳng t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/6/2013 Các Quan Xét 16:18-20 Chúa Lìa Khỏi hay Ở Cùng? “Ông thức dậy và tự nhủ: “Ta sẽ đi ra như các lần trước, và thoát khỏi tay chúng thôi! Nhưng ông không biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình” (câu 20b BTTHĐ).  Câu hỏi suy ngẫm: Lìa bỏ, lìa khỏi có nghĩa là gì? Tại sao Chúa lìa khỏi ông Sam-sôn? Tại sao ông Sam-sôn không biết Chúa lìa khỏi ông? Ðiều gì sẽ xảy đến khi Chúa lìa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/6/2013 Ê-sai 40:29-31 Cất Cánh Bay Cao  “Nhưng ai trông đợi Ðức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 29-30, Tiên tri Ê-sai cho chúng ta những hình ảnh nào? Những người trông đợi Chúa sẽ nhận được điều gì? Những điều đó giúp gì cho họ? Thế nào là cất cánh bay cao như chim ưng? Tron ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2013 Thi Thiên 71:17-24 Lưu Truyền Niềm Tin “Lạy Đức Chúa Trời dù khi con đã già và tóc bạc rồi, xin Chúa đừng từ bỏ con, cho đến khi con rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau, và quyền năng Ngài cho dòng dõi kế tiếp” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Điểm nào nổi bật trong phân đoạn Thi Thiên nầy? Tác giả rao truyền điều gì cho thế hệ mai sau? Vì sao ông làm vậy? Bạn có đang t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top