Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 265)

Sống Với Thánh Kinh: 11/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/7/2013 2 Sa-mu-ên 11:1-13 Tai Hại của Thị Dục “Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi; tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết” (Gia-cơ 1:14-15 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào khiến Vua Đa-vít phạm tội? Ông vi phạm những điều răn nào? Làm sao để chúng ta không phạm tội như Vua Đa-vít? Chuy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/7/2013 2 Sa-mu-ên 10:1-19 Làm Ơn Mắc Oán “Đa-vít nói: ‘Ta muốn bày tỏ tình thân thiện với Ha-nun, con của Na-hách, như cha vua ấy đã đối xử tốt với ta.’ Rồi Đa-vít sai các triều thần của mình đến chia buồn với vua ấy về sự qua đời của vua cha. Vậy, các triều thần của Đa-vít đến đất người Am-môn” (câu 2 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ha-nun đã đối xử với các đầy tớ của Vua Đa-vít như t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/7/2013 Hê-bơ-rơ 12:1-3 Kiên Trì Theo Đuổi Cuộc Đua “Cho nên, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đua bày ra cho chúng ta là cuộc đua nào? Trong cuộc đua nầy chúng ta cùng chạy với ai? Điều kiện nào giúp ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/7/2013 1 Các Vua 12:6-19 Phục Vụ Dân Sự “Nếu ngày nay bệ hạ làm đầy tớ của dân này, phục vụ họ, và dùng lời lẽ ôn tồn mà nói với họ thì họ sẽ làm tôi cho bệ hạ mãi mãi” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Khi dân chúng đến trình bày ý nghĩ của họ về sự cai trị của Vua Sa-lô-môn, Vua Rô-bô-am làm gì? Ông theo lời khuyên nào? Hậu quả là gì? Bạn đang phục vụ ai? Sự phục vụ đó có giúp đức tin của ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/7/2013 Thi Thiên 73:1-20 Khi Vào Đền Thánh “Cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, thì mới hiểu được sự cuối cùng của chúng” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Khi thấy những người gian ác được thịnh vượng, bạn nghĩ gì? Tác giả đã phản ứng thế nào khi chứng kiến điều này? Khi nào ông mới tìm ra lời giải đáp cho vấn đề này? Bạn rút ra được bài học gì từ đây? Phần Thi Thiên nầy nói l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/7/2013 Đa-ni-ên 6:1-28 Cầu Nguyện và Ca Ngợi “Tại đó, mỗi ngày ba lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay” (câu 10b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Thử thách nào đến với đức tin của ông Đa-ni-ên? Ông đối diện với thử thách đó thế nào? Làm sao để ông giữ vững đức tin trong những thử thách này? Cầu nguyện và ca ngợi giúp bạn thế nào trong trận chiến tâ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/7/2013 Đa-ni-ên 3:16-30 Vững Tin Nơi Chúa “Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa, thì thưa đức vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. Còn nếu Ngài không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phục vụ các thần của vua và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng” (câu 17-18 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ba bạn trẻ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/7/2013 Đa-ni-ên 1:3-21 Sống Theo Điều Lòng Mình Tin Quyết “Nhưng Đa-ni-ên quyết định trong lòng không để cho mình ô uế bởi thức ngon vua ăn và rượu vua uống, nên xin quan đứng đầu các hoạn quan đừng bắt mình phải tự làm ô uế”(câu 8 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-ni-ên đang sống trong hoàn cảnh nào? Điều gì quan trọng đối với ông Đa-ni-ên trong hoàn cảnh đó? Làm sao để ông giữ vững v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/7/2013 1 Các Vua 13:1-32 Đừng Bất Chấp Lời Chúa “Vì con đã bất chấp lời của Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mệnh lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền cho con… nên xác của con sẽ không được chôn trong mồ mả của tổ phụ con” (câu 21-22 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa phán bảo người của Đức Chúa Trời làm gì? Ông đã vâng theo mệnh lệnh Chúa thế nào? Tại sao vừa thành công trong sự vâng p ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/7/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/7/2013 1 Cô-rinh-tô 9:15-27 Các Nguyên Tắc của Cuộc Đua “Vậy, hãy chạy thế nào để anh em có thể đoạt giải” (câu 24b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn nầy Sứ đồ Phao-lô đưa ra ba nguyên tắc nào cho cuộc đua của chúng ta (câu 17-25)? Công bố Phúc Âm là bổn phận hay đặc quyền? Sứ đồ Phao-lô làm cách nào để không mất đặc quyền nầy (câu 22-23)? Trở nên mọi cách cho mọi người có ngh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top