Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 258)

Sống Với Thánh Kinh: 11/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/1/2014 Ê-sai 3:16- 4:1 Sự Xét Đoán của Chúa “Trong ngày đó, bảy người nữ sẽ nắm chặt một người nam và nói rằng: ‘Chúng em tự lo liệu bánh ăn áo mặc, Chỉ xin cho phép chúng em được mang tên chàng; Xin chàng cất đi nỗi hổ nhục của chúng em’” (4:1, BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ của những người nữ Si-ôn trước khi bị phạt ra sao? Những hình phạt nào họ phải trải qua? Bạn nhận được bài ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/1/2014 Ê-sai 3:1-15 Sự Phán Xét trên Người Lãnh Đạo “Đức Giê-hô-va đến phán xét các trưởng lão của dân Ngài và các lãnh tụ của họ: ‘Chính các ngươi là kẻ đã ăn nuốt vườn nho, của cướp bóc người nghèo đang ở trong nhà các ngươi!’” (câu 14 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Trong lời tiên tri nầy, tình trạng của Giê-ru-sa-lem và Giu-đa về kinh tế, chính trị và xã hội thế nào? Vì sao Đức Chúa Tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/1/2014 2 Sa-mu-ên 24:18-25 Hiến Dâng Điều Quý Giá Nhất “Nhưng vua nói với A-rau-na: “Không, ta muốn mua của ngươi theo giá cả sòng phẳng. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ta những tế lễ thiêu mà không mất tiền mua” (câu 24 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Giải pháp nào để tai họa không tiếp tục giáng xuống? Vì sao Vua Đa-vít muốn mua chứ không chịu nhận sân đạp lúa mà ông A ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 8/1/2014 2 Sa-mu-ên 24:1-17 Xin Cất Tội Lỗi Chúng Con “Sau cuộc tổng kiểm tra dân số, Đa-vít bị lương tâm cắn rứt. Đa-vít thưa với Đức Giê-hô-va: “Con đã phạm tội rất nặng trong điều con đã làm. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va ôi! Xin cất đi tội lỗi của đầy tớ Ngài đã phạm, vì con đã hành động rất ngu xuẩn” (câu 10 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời nổi giận và trách phạt người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 7/1/2014 2 Sa-mu-ên 23:8-39 Đa-vít, Người Được Yêu Thương “Bấy giờ, có ba dũng sĩ đi băng qua trại quân Phi-li-tin, múc nước giếng ở bên cổng thành Bết-lê-hem, đem về dâng cho Đa-vít. Nhưng vua không chịu uống, mà đổ nước đó ra dâng lên Đức Giê-hô-va” (câu 16 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời giúp đem lại chiến thắng cho Vua Đa-vít như thế nào? Câu chuyện về những người mạnh bạo v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2014 2 Sa-mu-ên 23:1-7 Đa-vít, Vua Cai Trị Công Minh “Người nào cai trị con người cách công minh, cai trị trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ như ánh ban mai lúc mặt trời mọc, vào một buổi sáng trời không mây; như ánh sáng chói lòa sau cơn mưa, làm cỏ xanh mọc lên từ đất” (câu 3, 4 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Vua Đa-vít, vị vua cai trị công minh cần có đặc điểm gì? Ai là vị vu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2014 Thi Thiên 91:1-16 Lời Hứa của Chúa “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa của Chúa có vai trò nào trong đời sống Cơ Đốc nhân? Những lời hứa nào được đề cập trong Thi Thiên này? Những lời hứa nào đem lại sự an ủi, nâng đỡ, khích lệ bạn? Làm thế nào bạn nhận được lời hứa từ Chúa? Bạn giải thích th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2014 Ê-phê-sô 2:11-22 Gây Dựng Thân Thể của Chúa “Và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể, bằng cách đó sự thù địch bị tiêu diệt” (câu 16 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Có điều gì khác biệt giữa Dân Ngoại chưa tin Chúa và người Ít-ra-ên (câu 11-13)? Giữa Dân Ngoại đã có đức tin nơi Chúa Giê-xu và người Ít-ra-ên tin Chúa (câu 18-22)? Chúa Giê-xu đã ph ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 3/1/2014 Ê-phê-sô 2:1-10 Ân Sủng Vô Tận của Chúa “Vậy, nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu, bởi đức tin - điều này không phải từ anh chị em, đó là quà tặng của Đức Chúa Trời” (câu 8 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Qua các câu 1-3, Sứ đồ Phao-lô đã mô tả con người cũ như thế nào? Vì sao Đức Chúa Trời đã can thiệp vào “con người cũ”? Bằng cách nào (câu 4-5)? Bạn suy nghĩ gì về điều này? B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 2/1/2014 Ê-phê-sô 1:15-23 Nhận Biết Chúa “Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô có định ý gì khi đề cập đến đức tin và tình yêu thương của các tín hữu ở Ê-phê-sô (câu 15)? Khi nghe kể về các tín hữu tại Ê-phê-sô, ông đã làm gì (câu ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top