Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 257)

Sống Với Thánh Kinh: 21/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/1/2014 Lu-ca 12:16-21 Mục Đích của Đời Sống: Khi Cái Chết Đến Bất Ngờ “Nhưng Ðức Chúa Trời phán với anh ta, ‘Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai?’”(câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa gọi phú nông nầy là người dại? Người dại theo quan điểm của đời nầy và theo quan điểm của Chúa khác nhau thế nào? Bạn đang đầu tư, dự t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2014 Lu-ca 12:16-21 Chúa Nói Mục Đích Đời Sống (3): Đừng Hoạch Định Một Tương Lai Không Có Chúa “Ta sẽ bảo linh hồn ta: Linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm rồi. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn, uống, và hưởng lạc đi” (câu 19, BDM). Câu hỏi suy ngẫm: Vị phú nông này sau khi trúng mùa đã hoạch định tương lai ông như thế nào? Điều sai lầm của ông là gì? Cần hoạch định kế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/1/2014 Thi Thiên 93:1-5 Vua Uy Nghiêm Đời Đời “Đức Giê-hô-va cai trị, Ngài mặc vẻ uy nghiêm; Đức Giê-hô-va mặc và thắt lưng bằng sức mạnh. Thế giới được thiết lập vững bền, không hề bị rúng động” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sự cai trị và vẻ uy nghiêm của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua những điều gì? Ngôi Vua của Ngài có từ khi nào và tồn tại đến bao giờ? Đức Chúa Trời là Vua uy n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/1/2014 Lu-ca 12:13-21 Chúa Nói Mục Đích Đời Sống (2): Nguồn Gốc Tài Sản của Bạn “Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Hễ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (câu 20, 21 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu kể ẩn dụ nầy cho ai? Tại sao Chú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/1/2014 Lu-ca 12:13-15 Chúa Nói Mục Đích Đời Sống (1): Không Phải Để Kiếm Tiền “Ngài phán với họ, “Hãy cẩn thận và hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì sự sống con người không trị giá bằng có nhiều của cải” (câu 15 BD2011). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa từ chối xử kiện cho hai anh em về việc chia gia tài? Trong lời cảnh báo của Chúa (câu 15), Ngài muốn nói gì về sự tham lam? Làm vi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/1/2014 Ê-phê-sô 2:8-10 Bạn Là Tác Phẩm của Chúa  “Vì chúng ta là tác phẩm của Ngài, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, để làm những việc thiện lành, là việc Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành” (câu 10, BDM). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, có nghĩa gì? Chúa dựng nên chúng ta với mục đích gì? Là tác phẩ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2014 1 Phi-e-rơ 1:18-20a Giá Trị của Bạn  “Anh chị em không biết thân thể của anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Linh, Ngài đang ở trong anh chị em, và anh chị em nhận Ngài từ Ðức Chúa Trời sao? Anh chị em không còn thuộc về chính mình nữa” (1 Cô-rinh-tô 6:19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn tự đánh giá thấy đời sống mình có những giá trị nào? Làm sao bạn có những giá trị đó? Giá ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/1/2014 Ê-sai 43:1-7 Chúa Tạo Dựng Bạn cho Vinh Quang của Ngài “Tất cả những người được gọi bằng Danh Ta; Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta; Ta đã tạo thành họ và đã làm nên họ” (câu 7 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất,” nhưng làm sao bạn biết được trong muôn loài vũ trụ, mình được tạo dựng là một con người độc đáo (câu 1b)? Bạn nghĩ gì khi biết Chúa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/1/2014 Giê-rê-mi 1:1-8 Được Tạo Dựng cho Mục Đích của Chúa “Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: Trước khi tạo dựng con trong lòng mẹ,Ta đã biết con, Trước khi con ra đời Ta đã biệt riêng con, Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước” (câu 4, 5 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời tạo dựng ông Giê-rê-mi với mục đích nào? Tại sao nhiều người thấy cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/1/2014 Thi Thiên 92:1-15 Lý Do Tôn Ngợi Chúa “Lạy Đấng Chí Cao, thật tốt đẹp biết bao khi ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng Danh của Ngài” (câu 1, BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao tôn ngợi, chúc tụng Chúa là điều tốt đẹp? Tác giả tôn ngợi, chúc tụng Chúa về điều gì? Bằng cách nào? Tác giả được Chúa ban cho những điều gì? Bạn thường tôn ngợi Chúa như thế nào và vào những lúc nào? Điề ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top