Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 256)

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/11/2013 Ru-tơ 1:1-18 Nói Lời của Đức Tin: Ru-tơ “Ru-tơ thưa: Xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về! Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó; Mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con; Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con” (câu 16 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sự khác biệt chính về quê hương và dân tộc của bà Na-ô-mi và của cô Ru-tơ là gì? Cô Ru-tơ bày tỏ đức tin c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/11/2013 Sáng Thế Ký 22:1-18 Nói Lời của Đức Tin: Áp-ra-ham “Áp-ra-ham nói: ‘Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu.’ Rồi cả hai cha con cùng tiếp tục đi” (câu 8, BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham đáp ứng Lời Chúa phán với ông như thế nào? Lời đáp của ông Áp-ra-ham với con trai yêu dấu mình là Y-sác thể hiện niềm tin của ông với Chúa ra sao? Phần thưởn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/11/2013 Thi Thiên 87:1-7 Si-ôn cho Mọi Người “Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: ‘Kẻ nầy và kẻ kia đã sinh ra tại đó’; chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập Si-ôn” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói về “Si-ôn” tác giả muốn nói gì? Đối tượng nào được làm công dân của Si-ôn? Qua điều này, bạn học được gì về Đức Chúa Trời? Bạn đang sống như thế nào với tư cách là một công dân của Si-ôn? Giê- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/11/2013 2 Sa-mu-ên 21:1-14 Trách Nhiệm Lớn của Thế Hệ Trước “Mọi việc đều được phép làm – nhưng không phải mọi việc đều có ích. Mọi việc đều được phép làm – nhưng không phải mọi việc đều có tính cách xây dựng. Đừng tìm kiếm lợi cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi cho người khác” (1 Cô-rinh-tô 10:23-24 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Ít-ra-ên phải chịu hạn hán trong ba năm? Vua ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/11/2013 2 Sa-mu-ên 20:11-26 Người Nữ Khôn Ngoan “Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc” (Châm Ngôn 31:10). Câu hỏi suy ngẫm: Thành A-bên Bết Ma-ca có những đặc điểm gì? Người phụ nữ khôn ngoan trong câu chuyện đã làm gì để cứu dân thành khỏi bị tiêu diệt bởi đạo quân của ông Giô-áp? Theo bạn, tại sao dân trong thành nghe theo lời của bà? Những người nữ c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/11/2013 2 Sa-mu-ên 20:4-10 Quan Tâm Đến Tư Lợi “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít sai ông A-ma-sa đi tập hợp quân đội Giu-đa với mục đích gì? Tại sao sau đó Vua tiếp tục sai ông A-bi-sai đi? Tại sao ông Giô-áp lại giết ông A-ma-sa? Khi nào một người vừa làm tôi Đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/11/2013 2 Sa-mu-ên 20:1-3 Người Gây Rối “Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:3 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sê-ba xuất hiện trong trường hợp nào? Ông đã làm những điều sai trái nào trong việc lôi kéo nhóm người bất mãn Ít-ra-ên theo mình? Trong những tình huống có hai nhóm người bất mãn nhau trong Hội Thánh, bạn cần làm gì để đem lại sự hòa giải, h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/11/2013 2 Sa-mu-ên 19:41-43 Chia Rẽ Nội Bộ “Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được” (Ma-thi-ơ 12:25). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Ít-ra-ên và người Giu-đa tranh cãi nhau? Hậu quả của sự tranh cãi nầy là gì? Theo bạn, Hội Thánh có sự chia rẽ nội bộ bắt nguồn từ những nguyên nhân nào? Bạn cần làm gì để tránh những trườn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/11/2013 2 Sa-mu-ên 19:31-40 Tâm Nguyện Người Cao Tuổi “Nhưng Bát-xi-lai thưa với vua: “Tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa mà lại cùng vua đi lên Giê-ru-sa-lem? ...Vậy, tại sao đầy tớ của bệ hạ lại trở thành gánh nặng cho bệ hạ là chúa tôi làm gì?” (câu 34, 35 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít muốn làm gì cho ông cụ Bát-xi-lai? Vì sao ông Bát-xi-lai từ chối lời đề nghị của Vua Đa-v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/11/2013 Thi Thiên 86:1-17 Kết Quả của Sự Nhận Biết “Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường lối của Chúa, thì con sẽ đi theo chân lý của Ngài; xin khiến lòng con kính sợ Danh Ngài” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu xin của ông Đa-vít qua Thi Thiên nầy cho thấy ông nhận biết gì về Đức Chúa Trời? Ông đã có đáp ứng gì theo sự nhận biết đó? Nhận biết của bạn về Chúa có ảnh hưởng gì trên đờ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top