Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 256)

Sống Với Thánh Kinh: 18/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/6/2014 Cô-lô-se 1:15-23 Đời Sống Tỏa Hương “Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” (2 Cô-rinh-tô 2:14). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu lên những thuộc tính nào của Chúa Giê-xu? Những thuộc tính về Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì cho đời sống thuộc linh của bạn? Đời số ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/6/2014 Cô-lô-se 1:9-14 Một Đời Sống Đầy Trách Nhiệm “Từ ngày nghe về anh chị em, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em” (câu 9a NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sự cưu mang của Sứ đồ Phao-lô đối với tín hữu Cô-lô-se giúp bạn hiểu thêm gì về ông? Ông thể hiện tinh thần trách nhiệm với con dân Chúa tại Cô-lô-se như thế nào? Tinh thần trách nhiệm được thể hiện như thế nào trong Hộ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/6/2014 Cô-lô-se 1:1-8 Phẩm Chất của Thánh Đồ “Chúng tôi đã nghe về đức tin của anh chị em trong Đấng Cơ Đốc Giê-xu và về tình yêu thương của anh chị em đối với tất cả các thánh đồ” (câu 4 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về “sứ đồ”? Theo phân đoạn Kinh Thánh nầy, “thánh đồ” có những phẩm chất nào? Những phẩm chất nầy được thể hiện trong đời sống bạn như thế nào? Như các thư t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/6/2014 Thi Thiên 104:27-30 Ý Thức về Nguồn Lương Thực “Mọi sinh vật ấy trông đợi Chúa để Ngài ban thức ăn cho chúng phải thì” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Nguồn lương thực của mọi sinh vật đến từ đâu? Bạn kinh nghiệm điều nầy ra sao trong đời sống mình? Chân lý nầy giúp bạn có thái độ sống như thế nào? Mọi sinh vật đều phụ thuộc vào Đức Chúa Trời để có được nguồn lương thực (câu 27). ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/6/2014 Giăng 6:59-71 Dấn Thân Theo Chúa “Si-môn Phi-e-rơ thưa: Lạy Chúa, chúng con sẽ theo ai? Ngài có lời của sự sống vĩnh cửu. Chúng con đã tin và biết Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời” (câu 68-69 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào các môn đệ của Chúa dấn thân theo Ngài? Điều nầy cho thấy đức tin của họ nơi Chúa Giê-xu ra sao? Điều nào khiến bạn sẵn sàng dấn thân theo Chúa? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/6/2014 Giăng 6:22-58 Bánh Hằng Sống “Ta là Bánh Hằng Sống; ai đến cùng Ta chẳng bao giờ đói, và ai tin Ta chẳng bao giờ khát” (câu 35 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Động cơ nào khiến đoàn dân đi tìm Chúa Giê-xu? Điều đoàn dân thật sự cần là gì? Ngài dạy họ điều gì? Bạn đang tìm kiếm Chúa với mục đích và động cơ nào? Điều gì Chúa cần nơi bạn? Bánh mì là loại thức ăn chủ yếu của Tây phươ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/6/2014 Giăng 6:16-21 Sợ Hãi Vì Không Biết “Chèo đi được ba hay ba dặm rưỡi, họ bỗng thấy Chúa Giê-xu đến gần thuyền, đi trên mặt nước, họ khiếp sợ” (câu 19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ không nhận ra Chúa Giê-xu? Điều gì xảy đến khi họ không nhận biết Chúa Giê-xu? Bạn thật sự nhận biết Chúa Giê-xu như thế nào? Lời phán “Ta đây, đừng sợ chi” có ý nghĩa nào trong đời ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/6/2014 Giăng 6:1-15 Hiến Cả Thảy Cho Ngài “Một môn đệ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa rằng: Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá…” (câu 8, 9). Câu hỏi suy ngẫm: Đoàn dân đông theo Chúa Giê-xu với động cơ nào? Tại sao Chúa Giê-xu nói ông Phi-líp mua bánh cho họ ăn? Thái độ của ông Phi-líp như thế nào khi nghe Chúa phán như vậy? Khi Chúa bảo bạn chia ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/6/2014 Giăng 5:31-47 Những Lời Chứng về Thần Tính Chúa Giê-xu “Chính Cha, Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng cho Ta” (câu 37a, NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai làm chứng cho Chúa Giê-xu? Tại sao phải làm chứng cho Chúa Giê-xu? Bạn đã làm chứng về Chúa Giê-xu như thế nào? Điều nào khiến bạn tin rằng Ngài là Chúa Cứu Thế của bạn? Vào thời Chúa Giê-xu, người Do Thái còn sống dưới Luật ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/6/2014 Giăng 5:16-30 Chúa Giê-xu Bình Đẳng với Đức Chúa Trời “Chúa Giê-xu trả lời với họ: “Thật, Ta nói với các ông, Con không thể tự mình làm việc gì, nhưng chỉ làm những việc Con thấy Cha làm; bất kỳ Cha làm việc gì, Con cũng làm như thế” (câu 19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Giu-đa muốn truy bức Chúa Giê-xu? Người Giu-đa đã làm gì khi nghe Chúa Giê-xu nói Ngài bằng Đức ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top