Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 255)

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2014 Ma-thi-ơ 25:31-45 Hội Thánh Phục Vụ Tha Nhân “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, Chúa đồng hóa mình với những người nào? Tại sao? Hội Thánh bạn có chương trình phục vụ tha nhân nào kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/6/2014 1 Các Vua 7:1-12 Cung Điện của Vua Sa-lô-môn “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công” (Thi Thiên 127:1). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi xây xong Đền Thờ, Vua Sa-lô-môn tiếp tục xây dựng những gì? Để làm gì? Nhìn vào những công trình xây cất hoành tráng, người bình thường có thấy được nhà lãnh đạo tận hiến cho Đức Chúa Trời không? Trong Hội Thánh của bạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2014 1 Các Vua 6:1-38 Xây Dựng Nhà của Đức Chúa Trời “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (1 Cô-rinh-tô 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn xây Đền Thờ khi nào và kích cỡ Đền Thờ nầy ra sao? Vì sao Đền Thờ vô cùng quan trọng đối với người Ít-ra-ên và chúng ta? Để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong Đề ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2014 Giăng 14:1-3 Chỗ Ở trên Thiên Đàng “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở... Ta đi và chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại để đón các con...” (câu 2a và 3a NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ bối rối? Trong sự bối rối đó, Chúa khuyên họ và hứa cho họ điều gì? Qua lời hứa của Chúa, bạn có khái niệm gì về thiên đàng? Dựa vào Khải Huyền 22:1-5, bạn biết thiên đàng có ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/6/2014 Khải Huyền 7:9-12 Hé Nhìn Cõi Vĩnh Hằng “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng ngự trên ngai và thuộc về Chiên Con” (câu 10, NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng thấy ai trong khải tượng về cõi vĩnh hằng? Họ làm gì ở nơi đó? Trong quang cảnh đó, ai quan trọng nhất? Tại sao? Chúa Giê-xu được tôn quý như thế nào? Bạn bày tỏ sự tôn kính Chúa như thế nào trong đời s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/6/2014 Giăng 3:16 Sự Sống Đời Đời “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Điều nào bày tỏ bản chất Đức ChúaTrời yêu thương? Sự sống đời đời là gì? Điều kiện nào cần có để nhận sự sống đời đời? Tin nhận Con Đức Chúa Trời - Chúa Giê-xu có nghĩa gì? Chúa Giê- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/6/2014 Thi Thiên 104:31-35 Sống Vì Vinh Quang Chúa “Nguyện vinh quang Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi” (câu 31a). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả đáp ứng như thế nào khi ông nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo và chăm sóc muôn loài? Bạn có cùng suy nghĩ về Chúa như tác giả không? Đáp ứng của bạn là gì? Muôn vật bày tỏ công việc sáng tạo và chăm sóc của Chúa. Qua đó, muôn vật bày tỏ vinh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/6/2014 Mác 10:17-31 Bí Quyết Để Được Sống Vĩnh Hằng: Theo Chúa “Hãy đi bán hết những gì anh có, và phân phát cho người nghèo thì anh sẽ có của cải trên trời. Rồi hãy đến và theo Ta” (câu 21 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Chúa có nghĩa gì? Tại sao theo Chúa mới được sống vĩnh hằng? Theo Chúa thì mất gì và được gì? Bạn sẵn sàng trả giá để theo Chúa không? Điều chúng ta chọn để tin h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/6/2014 Mác 10:17-31 Bí Quyết Để Được Sống Vĩnh Hằng: Từ bỏ “Hãy đi, bán hết những gì anh có, và phân phát cho người nghèo” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa bảo người trẻ giàu có nầy làm điều gì? Tại sao anh không làm được? Điều gì quý giá nhất đối với bạn? Bạn sẵn sàng từ bỏ điều đó vì vương quốc Đức Chúa Trời không? Từ bỏ như thế nào? Từ bỏ của cải thế gian là việc Chúa Giê-xu phán ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/6/2014 Mác 10:17-31 Bí Quyết Để Được Sống Vĩnh Hằng: Tìm Kiếm “Khi Chúa Giê-xu sửa soạn lên đường, một người chạy đến và quỳ xuống trước Ngài, và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh cửu?” (câu 17 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Người trẻ nầy đi tìm sự sống vĩnh cửu với bí quyết nào? Anh có thỏa mãn với bí quyết đó không? Tại sao? Bạn thật tâm tìm kiếm đi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top