Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 254)

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2013 Ô-sê 7:1-16 Tai Hại của Sự Khờ Dại “Ép-ra-im giống như chim bồ câu, Khờ khạo, thiếu khôn ngoan; Chúng kêu cứu Ai Cập, rồi chạy đến với A-sy-ri.... Ta sẽ sửa phạt chúng, Theo như điều hội chúng đã nghe” (câu 11, 12 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời muốn phục hồi người Ít-ra-ên nhưng không thể được? Tiên tri Ô-sê sử dụng những hình ảnh nào để kể về sự dại dột của n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2013 Ô-sê 5:8 - 6:11 Sự Nhân Từ Chứ Không Phải Sinh Tế “Vì Ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế, Thích sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là tế lễ thiêu” (câu 6 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Các quan trưởng Giu-đa phạm tội gì? Đức Chúa Trời mong muốn nhìn thấy gì nơi người Ít-ra-ên? Ngài mong muốn nhìn thấy gì nơi bạn? Trong phần còn lại của chương nầy, Đức Chúa Trời công bố sự ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2013 Thi Thiên 85:1-13 Bản Tính Bất Biến của Đức Chúa Trời “Thương xót và chân thật đã gặp nhau; công chính và bình an đã hôn nhau” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cầu xin Đức Chúa Trời điều gì? Lời cầu xin nầy dựa trên nền tảng nào? Bạn học được gì qua lời cầu nguyện nầy? Bạn sẽ thay đổi điều gì trong cách cầu nguyện của mình? Thi Thiên 85 là lời cầu nguyện của một cộng đồng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2013 Lu-ca 21:1-4 Dâng Hiến Đích Thực “Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà nầy nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình” (câu 3 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa nói bà góa nầy dâng nhiều hơn hết? Bạn thường dâng hiến và ban cho như thế nào? Bạn sẽ áp dụng bài học nầy thế nào? Trong câu chuyện kể trên, tại sao chỉ với hai đồng tiền ăn một ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2013 Lu-ca 20:45-47 Giả Hình và Tham Lam “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao đang dạy về Đấng Mết-si-a, Chúa Giê-xu chuyển qua dạy dỗ về sự giả hình của các thầy thông giáo? Chúa cảnh báo về những điều nào? Bạn cần phải phục vụ Chúa như thế nào để Ngài đẹp lòng? Chúa Giê-xu đã giải thíc ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2013 Lu-ca 20:41-44 Đấng Christ - Con Đức Chúa Trời “Vua Đa-vít gọi Ngài bằng Chúa; có lẽ nào Ngài là con vua ấy được?” (câu 44). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu hỏi những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê câu hỏi trong câu 41? Chúa Giê-xu muốn dạy họ điều gì khi Ngài đọc Thi Thiên 110:1? Theo bạn, Chúa Giê-xu là ai? Nếp sống của bạn thể hiện niềm tin nầy thế nào? Những người Pha-r ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2013 Tít 3:1-15 Ân Sủng của Đức Chúa Trời “Nhưng khi lòng nhân từ và yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng Cứu Thế chúng ta đã bày tỏ, Ngài cứu chúng ta... bởi lòng thương xót của Ngài, Ngài cứu chúng ta qua việc thanh tẩy của tái sinh và đổi mới của Chúa Thánh Linh” (câu 4-5 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao chúng ta phải tuân phục bậc cầm quyền và tôn trọng luật pháp? Ba Ngôi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2013 Tít 2:11-15 Tấm Lòng Trong Sạch “Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch, Và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người được cứu chuộc bởi ân sủng Đức Chúa Trời phải chừa bỏ những điều nào? Đối với bạn điều nào khó chừa bỏ hơn hết? Tại sao? Từ “liều mình” (câu 14) nói cho chúng ta biết gì về tâm tình củ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2013 Tít 2:1-10 Nếp Sống Hiệp với Đạo Lành “Hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, họ vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng” (1 Phi-e-rơ 2:12 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Dạy những điều hiệp với đạo lành là dạy điều gì? Phẩm hạnh của từng lứa tuổi, giới tính và thành phần trong Hội Thánh phải n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2013 Thi Thiên 84:1-12 Phước Hạnh và Sự Thỏa Lòng “Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi ngự của Ngài đáng yêu thay!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả bày tỏ tình cảm như thế nào đối với Nhà của Đức Chúa Trời? Vì sao? Tinh thần thờ phượng trong Thi Thiên nầy dạy dỗ bạn điều gì? Đức Chúa Trời giao tiếp với chúng ta tại đâu và lúc nào? Với tác giả, không gian thánh là đền thờ, và thời g ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top