Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 254)

Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2014 Thi Thiên 91:1-16 Lời Hứa của Chúa “Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa của Chúa có vai trò nào trong đời sống Cơ Đốc nhân? Những lời hứa nào được đề cập trong Thi Thiên này? Những lời hứa nào đem lại sự an ủi, nâng đỡ, khích lệ bạn? Làm thế nào bạn nhận được lời hứa từ Chúa? Bạn giải thích th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2014 Ê-phê-sô 2:11-22 Gây Dựng Thân Thể của Chúa “Và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể, bằng cách đó sự thù địch bị tiêu diệt” (câu 16 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Có điều gì khác biệt giữa Dân Ngoại chưa tin Chúa và người Ít-ra-ên (câu 11-13)? Giữa Dân Ngoại đã có đức tin nơi Chúa Giê-xu và người Ít-ra-ên tin Chúa (câu 18-22)? Chúa Giê-xu đã ph ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 3/1/2014 Ê-phê-sô 2:1-10 Ân Sủng Vô Tận của Chúa “Vậy, nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu, bởi đức tin - điều này không phải từ anh chị em, đó là quà tặng của Đức Chúa Trời” (câu 8 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Qua các câu 1-3, Sứ đồ Phao-lô đã mô tả con người cũ như thế nào? Vì sao Đức Chúa Trời đã can thiệp vào “con người cũ”? Bằng cách nào (câu 4-5)? Bạn suy nghĩ gì về điều này? B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 2/1/2014 Ê-phê-sô 1:15-23 Nhận Biết Chúa “Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô có định ý gì khi đề cập đến đức tin và tình yêu thương của các tín hữu ở Ê-phê-sô (câu 15)? Khi nghe kể về các tín hữu tại Ê-phê-sô, ông đã làm gì (câu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 1/1/2014 Ê-phê-sô 1:1-14 Sự Giàu Có của Cơ Đốc Nhân “Ngài đã định trước việc nhận chúng ta làm con qua Chúa Giê-xu Cơ Đốc, theo ý định tốt lành và đẹp lòng Ngài, để chúc tụng ân sủng vinh quang mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài” (câu 5-6 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 1-2 cho biết gì về người được nhận ân sủng từ Chúa? Cụm từ nào được lặp lại nhiều lần trong phân ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2013 3 Giăng 1-13 Cùng Nhau Làm Việc cho Chân Lý “Chúng ta phải bày tỏ lòng hiếu khách đối với những người ấy để chúng ta trở thành người cùng làm việc vì chân lý” (câu 8 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gai-út có những điểm tốt nào? Vì sao lòng hiếu khách và sự giúp đỡ rất quan trọng đối với những người đi khắp nơi rao giảng Tin Lành? Bạn đã giúp gì và sẽ tiếp tục hỗ trợ những ng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2013 2 Giăng 1-13 Bước Đi trong Chân Lý “Tôi rất vui mừng vì thấy trong số các con của bà có một số đi theo chân lý, đúng như điều răn Chúa Cha đã truyền dạy chúng ta” (câu 4 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Sứ đồ Giăng vui mừng? Vì sao đối với Sứ đồ Giăng “yêu thương” là làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời? Yêu thương và chân lý có mối liên hệ nào? Những điều nào cho th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2013 Thi Thiên 90:1-17 Học Đếm “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Thời gian của Đức Chúa Trời có giống thời gian của con người không? Tại sao? Suy ngẫm về thời gian một đời người trước mặt Chúa, tác giả cầu xin Ngài điều gì? Vì sao? Bạn sử dụng thời gian Chúa cho mình như thế nào? Có điều gì c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2013 1 Giăng 5:13-21 Sống Vĩnh Cửu “Tôi viết những điều nầy cho anh chị em là những người tin vào Danh Con Đức Chúa Trời, để anh chị em biết mình được sự sống vĩnh cửu” (câu 13 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sống vĩnh cửu là gì? Làm sao có được? “Tội đến nỗi chết” là tội gì? Tại sao tội đó phải chết? Tại sao mệnh lệnh cuối thư của Sứ đồ Giăng là “Hãy giữ mình khỏi hình tượng”? Mệnh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2013 1 Giăng 5:1-12 Người Có Đức Tin Thật “Ai tin Chúa Giê-xu là Đấng Cơ Đốc, thì được sinh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Cha thì cũng yêu Con Ngài thể ấy” (câu 1 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Người có đức tin thật là những người như thế nào (câu 1-6)? Đâu là những lời chứng quan trọng cho thấy Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế và là Con Đức Chúa Trời? Khi đức tin tăng trưởng thì những đi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top