Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 253)

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2016 Giăng 9:13-17Ba Nhận Định về Chúa Giê-xu “Có mấy người trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng: Người này không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng người khác rằng: Một người có tội làm phép lạ như vậy thể nào được? Rồi họ bèn chia phe ra” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người ta đem anh khiếm thị đến với những người Pha-ri-si? Sau khi thẩ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2016 Giăng 9:8-12Bài Học cho Chứng Nhân “Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng: Này có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng?” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời đối đáp của anh khiếm thị được sáng với xóm giềng có những đặc điểm gì mà chứng nhân của Chúa nên học hỏi? Bạn thấy mình thiếu còn những thiếu sót nào so với các đặc điểm ấy? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2016 Thi Thiên 144:12-15Phước Hạnh trong Tương Lai “Phước cho dân nào được quang cảnh như vậy! Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình!” (câu 15) Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy Vua Đa-vít cầu xin những phước hạnh nào? Làm thế nào để gia đình, dân tộc bạn được phước? Bạn rút được bài học nào cho chính mình và bạn cầu nguyện điều gì cho quê hương ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2016 Giăng 9:8-12Tin và Thấy “Người trả lời rằng: Người tên gọi là Giê-xu kia đã hòa bùn, xức mắt tôi, và nói rằng: Hãy đi đến rửa nơi ao Si-lô-ê. Vậy, tôi đi đến, rửa tại đó, rồi thấy được” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi được Chúa Giê-xu chữa lành, người khiếm thị được sáng đã trả lời thắc mắc của xóm giềng như thế nào? Anh đã được Chúa cho dự phần nào vào phép lạ chữa làn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/07/2016 Giăng 9:6-7Tin Cậy Vâng Lời “Đoạn, Ngài phán cùng người rằng: Hãy đi, rửa nơi ao Si-lô-ê (nghĩa là chịu sai đi). Vậy, người đi đến ao đó, rửa, và trở lại, thì được thấy rõ” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu chữa lành cho người khiếm thị bằng cách nào? Tại sao Chúa bảo anh đi và rửa ở ao Si-lô-ê? Người khiếm thị làm gì sau khi nghe Chúa phán? Điều gì khiến cho quyền n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/07/2016 E-xơ-ra 5:1-5Mắt Chúa Đoái Xem “Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đoái xem các trưởng lão dân Giu-đa, nên họ không ngăn cấm chúng làm công việc” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Khi quay lại tiếp tục xây cất Đền Thờ và vách thành, dân chúng đã gặp phải điều gì? Nhờ đâu mà công trình không bị đình chỉ? Điều kiện để được mắt Chúa đoái xem là gì? Sống và phục vụ Chúa trong sự đoái xem c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/07/2016 E-xơ-ra 5:1-3Tiên Tri Thật của Đức Chúa Trời “Người nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi” (I Cô-rinh-tô 14:3). Câu hỏi suy ngẫm: Theo A-ghê 1:1 và Xa-cha-ri 1:1 thì bối cảnh của chương 5 thuộc về thời điểm nào? Hai Tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri đã vâng lời Chúa làm gì với người Giu-đa hồi hương? Kết quả ra sao? Ngoài việc kêu gọi, hai vị tiên tri ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2016 E-xơ-ra 4:6-23Sự Dối Trá của Kẻ Thù “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỷ, mà sinh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối” (Giăng 8:44). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả sách E- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/07/2016 E-xơ-ra 4:1-5, 24Chiến Thuật của Kẻ Thù “Bấy giờ dân của xứ xui cho dân Giu-đa ngã lòng nhát sợ, trong khi họ xây cất” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Các thù nghịch của Giu-đa và Bên-gia-min tiếp tục tấn công những người hồi hương như thế nào? Mục đích của họ là gì? Tại sao chiến thuật tấn công của họ thành công? Chúng ta rút ra bí quyết nào trong việc đối phó với chiến thuật của ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2016 Thi Thiên 144:3-11Xin Chúa Giải Cứu Con “Đức Chúa Trời tôi ôi! xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Bảo hộ tôi khỏi những kẻ dấy nghịch cùng tôi” (Thi Thiên 59:1). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít có thái độ nào khi cầu nguyện? Ông xin Chúa điều gì? Ông tin vào sự giải cứu của Chúa như thế nào? Noi gương Vua Đa-vít, bạn làm gì cho Chúa? Sau lời chúc tụng Chúa (câu 1, 2), ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top