Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 253)

Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2014 1 Phi-e-rơ 1:18-20a Giá Trị của Bạn  “Anh chị em không biết thân thể của anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Linh, Ngài đang ở trong anh chị em, và anh chị em nhận Ngài từ Ðức Chúa Trời sao? Anh chị em không còn thuộc về chính mình nữa” (1 Cô-rinh-tô 6:19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn tự đánh giá thấy đời sống mình có những giá trị nào? Làm sao bạn có những giá trị đó? Giá ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/1/2014 Ê-sai 43:1-7 Chúa Tạo Dựng Bạn cho Vinh Quang của Ngài “Tất cả những người được gọi bằng Danh Ta; Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta; Ta đã tạo thành họ và đã làm nên họ” (câu 7 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất,” nhưng làm sao bạn biết được trong muôn loài vũ trụ, mình được tạo dựng là một con người độc đáo (câu 1b)? Bạn nghĩ gì khi biết Chúa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/1/2014 Giê-rê-mi 1:1-8 Được Tạo Dựng cho Mục Đích của Chúa “Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: Trước khi tạo dựng con trong lòng mẹ,Ta đã biết con, Trước khi con ra đời Ta đã biệt riêng con, Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước” (câu 4, 5 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời tạo dựng ông Giê-rê-mi với mục đích nào? Tại sao nhiều người thấy cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/1/2014 Thi Thiên 92:1-15 Lý Do Tôn Ngợi Chúa “Lạy Đấng Chí Cao, thật tốt đẹp biết bao khi ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng Danh của Ngài” (câu 1, BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao tôn ngợi, chúc tụng Chúa là điều tốt đẹp? Tác giả tôn ngợi, chúc tụng Chúa về điều gì? Bằng cách nào? Tác giả được Chúa ban cho những điều gì? Bạn thường tôn ngợi Chúa như thế nào và vào những lúc nào? Điề ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/1/2014 Ê-sai 3:16- 4:1 Sự Xét Đoán của Chúa “Trong ngày đó, bảy người nữ sẽ nắm chặt một người nam và nói rằng: ‘Chúng em tự lo liệu bánh ăn áo mặc, Chỉ xin cho phép chúng em được mang tên chàng; Xin chàng cất đi nỗi hổ nhục của chúng em’” (4:1, BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ của những người nữ Si-ôn trước khi bị phạt ra sao? Những hình phạt nào họ phải trải qua? Bạn nhận được bài ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/1/2014 Ê-sai 3:1-15 Sự Phán Xét trên Người Lãnh Đạo “Đức Giê-hô-va đến phán xét các trưởng lão của dân Ngài và các lãnh tụ của họ: ‘Chính các ngươi là kẻ đã ăn nuốt vườn nho, của cướp bóc người nghèo đang ở trong nhà các ngươi!’” (câu 14 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Trong lời tiên tri nầy, tình trạng của Giê-ru-sa-lem và Giu-đa về kinh tế, chính trị và xã hội thế nào? Vì sao Đức Chúa Tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/1/2014 2 Sa-mu-ên 24:18-25 Hiến Dâng Điều Quý Giá Nhất “Nhưng vua nói với A-rau-na: “Không, ta muốn mua của ngươi theo giá cả sòng phẳng. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ta những tế lễ thiêu mà không mất tiền mua” (câu 24 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Giải pháp nào để tai họa không tiếp tục giáng xuống? Vì sao Vua Đa-vít muốn mua chứ không chịu nhận sân đạp lúa mà ông A ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 8/1/2014 2 Sa-mu-ên 24:1-17 Xin Cất Tội Lỗi Chúng Con “Sau cuộc tổng kiểm tra dân số, Đa-vít bị lương tâm cắn rứt. Đa-vít thưa với Đức Giê-hô-va: “Con đã phạm tội rất nặng trong điều con đã làm. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va ôi! Xin cất đi tội lỗi của đầy tớ Ngài đã phạm, vì con đã hành động rất ngu xuẩn” (câu 10 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời nổi giận và trách phạt người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 7/1/2014 2 Sa-mu-ên 23:8-39 Đa-vít, Người Được Yêu Thương “Bấy giờ, có ba dũng sĩ đi băng qua trại quân Phi-li-tin, múc nước giếng ở bên cổng thành Bết-lê-hem, đem về dâng cho Đa-vít. Nhưng vua không chịu uống, mà đổ nước đó ra dâng lên Đức Giê-hô-va” (câu 16 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời giúp đem lại chiến thắng cho Vua Đa-vít như thế nào? Câu chuyện về những người mạnh bạo v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2014 2 Sa-mu-ên 23:1-7 Đa-vít, Vua Cai Trị Công Minh “Người nào cai trị con người cách công minh, cai trị trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ như ánh ban mai lúc mặt trời mọc, vào một buổi sáng trời không mây; như ánh sáng chói lòa sau cơn mưa, làm cỏ xanh mọc lên từ đất” (câu 3, 4 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Vua Đa-vít, vị vua cai trị công minh cần có đặc điểm gì? Ai là vị vu ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top