Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 253)

Sống Với Thánh Kinh: 8/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/11/2013 2 Sa-mu-ên 20:11-26 Người Nữ Khôn Ngoan “Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc” (Châm Ngôn 31:10). Câu hỏi suy ngẫm: Thành A-bên Bết Ma-ca có những đặc điểm gì? Người phụ nữ khôn ngoan trong câu chuyện đã làm gì để cứu dân thành khỏi bị tiêu diệt bởi đạo quân của ông Giô-áp? Theo bạn, tại sao dân trong thành nghe theo lời của bà? Những người nữ c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/11/2013 2 Sa-mu-ên 20:4-10 Quan Tâm Đến Tư Lợi “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít sai ông A-ma-sa đi tập hợp quân đội Giu-đa với mục đích gì? Tại sao sau đó Vua tiếp tục sai ông A-bi-sai đi? Tại sao ông Giô-áp lại giết ông A-ma-sa? Khi nào một người vừa làm tôi Đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/11/2013 2 Sa-mu-ên 20:1-3 Người Gây Rối “Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:3 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sê-ba xuất hiện trong trường hợp nào? Ông đã làm những điều sai trái nào trong việc lôi kéo nhóm người bất mãn Ít-ra-ên theo mình? Trong những tình huống có hai nhóm người bất mãn nhau trong Hội Thánh, bạn cần làm gì để đem lại sự hòa giải, h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/11/2013 2 Sa-mu-ên 19:41-43 Chia Rẽ Nội Bộ “Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được” (Ma-thi-ơ 12:25). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người Ít-ra-ên và người Giu-đa tranh cãi nhau? Hậu quả của sự tranh cãi nầy là gì? Theo bạn, Hội Thánh có sự chia rẽ nội bộ bắt nguồn từ những nguyên nhân nào? Bạn cần làm gì để tránh những trườn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/11/2013 2 Sa-mu-ên 19:31-40 Tâm Nguyện Người Cao Tuổi “Nhưng Bát-xi-lai thưa với vua: “Tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa mà lại cùng vua đi lên Giê-ru-sa-lem? ...Vậy, tại sao đầy tớ của bệ hạ lại trở thành gánh nặng cho bệ hạ là chúa tôi làm gì?” (câu 34, 35 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít muốn làm gì cho ông cụ Bát-xi-lai? Vì sao ông Bát-xi-lai từ chối lời đề nghị của Vua Đa-v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/11/2013 Thi Thiên 86:1-17 Kết Quả của Sự Nhận Biết “Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường lối của Chúa, thì con sẽ đi theo chân lý của Ngài; xin khiến lòng con kính sợ Danh Ngài” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu xin của ông Đa-vít qua Thi Thiên nầy cho thấy ông nhận biết gì về Đức Chúa Trời? Ông đã có đáp ứng gì theo sự nhận biết đó? Nhận biết của bạn về Chúa có ảnh hưởng gì trên đờ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/11/2013 Giu-đe 17-25 Giữ Vững Đức Tin “Thưa anh chị em thân yêu, về phần anh chị em, hãy tự gây dựng trên đức tin rất thánh của mình, và hãy cầu nguyện trong Chúa Thánh Linh” (câu 20 NIV - VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Hãy ghi xuống những mệnh lệnh trong phân đoạn Kinh Thánh nầy. Qua đó, ông Giu-đe nêu ra những phương cách nào để giữ vững đức tin (câu 20-21)? Ông Giu-đe nêu ra những phẩm t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/11/2013 Giu-đe 1-16 Vì Đạo Mà Tranh Chiến “Các bạn thân mến, tôi vẫn ước mong viết cho anh chị em về ân cứu rỗi chúng ta cùng chung hưởng, tôi lại thấy cần phải viết để khuyên nhủ anh chị em hãy chiến đấu cho đức tin đã được ban cho các thánh đồ một lần là đủ” (câu 3 NIV - VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giu-đe viết thư nầy với mục đích gì? Thư của ông cho thấy đặc điểm và tai hại của cá ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2013 Ô-sê 9:10-10:15 Nhìn về Phía Trước “Lòng của chúng phân hai; Bây giờ chúng phải bị định tội” (câu 2 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên có khởi đầu như thế nào? Ông Ô-sê nói tiên tri như thế nào về tương lai của Ít-ra-ên? Khởi đầu của bạn với Đức Chúa Trời như thế nào? Tương lai bạn sẽ ra sao? Phân đoạn hôm nay cho thấy Tiên tri Ô-sê nhìn về hai hướng: ông nói đến quá kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2013 Ô-sê 8:1-9:9 Gieo và Gặt “Ít-ra-ên đã quên Đấng Tạo Hóa mình, lo xây dựng đền đài; Giu-đa gia tăng các thành kiên cố; nhưng Ta sẽ phóng hỏa các thành đó và lửa sẽ thiêu hủy các thành lũy nó” (câu 14 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên phạm những tội nào ở đây? Tình trạng của nhiều cộng đồng Cơ Đốc ngày nay có điều gì giống với người Ít-ra-ên vào thời Tiên tri Ô-sê? Bạn t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top