Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 252)

Sống Với Thánh Kinh: 17/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/3/2014 Rô-ma 4:1-12 Xưng Công Chính bởi Đức Tin “Vì chúng ta nói rằng bởi đức tin, Áp-ra-ham được kể là công chính” (câu 9 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phước ông Áp-ra-ham nhận ở đây là gì? Ông Áp-ra-ham được xưng công chính từ khi nào? Tại sao gọi phép cắt bì là một dấu? Ông Áp-ra-ham là tổ phụ của những người có đức tin nói lên điều gì? Bạn có thể mạnh dạn nói rằng mình thuộc dòng dõi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/3/2014 Thi Thiên 101:1-8 Người Lãnh Đạo Khôn Ngoan “Con sẽ sống cách khôn ngoan theo con đường trọn vẹn” (câu 2a). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là một người lãnh đạo khôn ngoan? Vua Đa-vít đã lãnh đạo dựa trên những nguyên tắc nào? Chúng ta áp dụng những nguyên tắc nầy vào vai trò lãnh đạo trong Hội Thánh Chúa ngày nay như thế nào? Người đứng trong vị trí lãnh đạo, dù ở cấp độ và lãnh v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/3/2014 Công Vụ 4:8-12, 19 Chiến Thắng do Vâng Lời “Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời: “Xin quý vị xem xét điều nào là đúng, trước mặt Đức Chúa Trời, nên vâng lời quý vị hơn hay là vâng lời Đức Chúa Trời?” (câu 19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ và Sứ đồ Giăng bị bắt vì lý do gì? Bởi đâu hai ông có sự can đảm khi đứng trước mặt những người bức hại mình? Tại sao vâng lời Đức ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/3/2014 Giăng 15:5-8 Bí Quyết Sống Kết Quả cho Chúa “Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được” (câu 5 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Nhánh nho chỉ về ai trong câu chuyện nầy? Tại sao Chúa Giê-xu nhấn mạnh cụm từ “cứ ở trong Ta” nhiều lần? Ở trong Chúa và kết quả có mối liên hệ như thế nào? Bạn thực h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/3/2014 Giăng 8:31-38 Bí Quyết Để Được Làm Môn Đệ Chúa “Vậy, Đức Chúa Giê-xu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi” (câu 31, 32 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Giu-đa nầy tin Chúa Giê-xu là ai? Cứ ở trong Lời Chúa có nghĩa là gì? Chân lý gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/3/2014 Lu-ca 9:18-26 Người Theo Chúa “Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta” (câu 23 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu truyền mệnh lệnh nầy trong bối cảnh nào? Mệnh lệnh nầy bao gồm những điều kiện gì? Giá phải trả của bạn hôm nay là gì? Bạn thực hiện mệnh lệnh Chúa mỗi ngày ra sao? Phân đoạn Kinh Thánh nầy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/3/2014 Ma-thi-ơ 16:16-18 Lời Tuyên Xưng của Sứ đồ Phi-e-rơ “Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (câu 16 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Phi-e-rơ xưng Chúa Giê-xu là ai? Tại sao Chúa Giê-xu gọi sự xưng nhận đó là bởi Đức Chúa Trời mà đến? Chúa Giê-xu thành lập Hội Thánh Ngài trên đá, điều nầy được thực hiện như thế nào? Bạn có phải là “đá” để xâ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/3/2014 Ma-thi-ơ 10:16-20 Sẵn Sàng Để Chiến Thắng “Nầy, Ta sai các con đi như chiên giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” (câu 16 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người được Chúa sai đi ở đây? Khi ra đi họ cần phải chuẩn bị những gì để có thể chiến thắng? Làm thế nào để được Chúa Thánh Linh dạy cho nói? Bạn đã chuẩn bị những gì để sẵn sàng khi được Chúa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/3/2014 Thi Thiên 100:1-5 Vui Vẻ Phục Vụ Chúa “Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va, hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta phải thờ phượng Chúa trong tinh thần nào? Vì sao? Có điều nào bạn và Hội Thánh bạn cần thay đổi về tinh thần thờ phượng Chúa? Thi Thiên được nhiều người biết và yêu mến nầy bao gồm hai phần. Mỗi phần kêu gọi chúng ta thờ phượng Chúa tron ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 8/3/2014 Ma-thi-ơ 5:3 Nghèo Khó Tâm Linh “Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ” (câu 3 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Nghèo khó tâm linh có nghĩa gì? Tại sao người nghèo khó tâm linh là người được hưởng vương quốc thiên đàng? Làm thế nào để con cái Chúa vui lòng chịu khổ trên linh trình theo Chúa? Bạn nhận được những phước nào trên đường theo Chúa? B ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top