Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 251)

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2013 Thi Thiên 89:5-18 Đặc Ân “Phước cho dân tộc nào biết cất tiếng reo mừng!” (câu 15a). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả ca ngợi những điều gì về Đức Chúa Trời? Vì sao được làm con dân Chúa là có phước? Bạn có thấy mình có phước khi làm con của Chúa không? Vì sao? Tác giả dùng phân đoạn Thi Thiên nầy để chúc tụng Đức Chúa Trời vì những lý do sau đây: Thứ nhất, Đức Chúa Trời vĩ đại hơn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2013 1 Giăng 4:7-12 Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương “Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương? Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ như thế nào? Những điều nào thường khiến chúng ta không thể yêu thương như Đức Chúa Trời đã yêu thương? Sứ đồ Giăng đã viết Đứ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2013 1 Giăng 4:1-6 Đấng Chiến Thắng Sa-tan “Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian” (câu 4 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Cách nào để phân biệt các thần có thật đến từ Đức Chúa Trời hay không? Vì sao Sứ đồ Giăng khẳng định rằng Đấng ở trong chúng ta vĩ đại hơn những kẻ ở trong thế gian? Nếu người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2013 1 Giăng 3:19-24 Tình Yêu Thương và Đức Tin “Đây là điều răn của Ngài: Chúng ta phải tin Danh con Ngài, Chúa Giê-xu Cơ Đốc và yêu thương nhau như Ngài đã truyền dạy chúng ta” (câu 23 NIV – VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nói về tình yêu thương thật vì sao Sứ Đồ Giăng lại nêu sự cao cả, vĩ đại của Đức Chúa Trời? Đức tin của bạn là loại đức tin nào? Điều kiện nào để lời cầu xin ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2013 Thi Thiên 89:1-4 Nền Tảng của Giao Ước “Con sẽ hát về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi, miệng con sẽ truyền ra đức thành tín của Ngài từ đời nầy qua đời kia” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Đa-vít mở đầu Thi Thiên nầy với niềm vui ca tụng Chúa? Ông thấy bản tính nào của Đức Chúa Trời qua giao ước Ngài lập với ông? Những bản tính này của Chúa có tác động gì t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2013 1 Giăng 3:11-18 Tình Yêu Thương Thật “Các con yêu quý, đừng thương bằng lời nói hay miệng lưỡi, nhưng phải yêu thương bằng hành động và sự chân thật” (câu 18 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nhắc đến sứ điệp ban đầu: phải yêu thương nhau, tại sao Sứ đồ Giăng nhắc đến trường hợp ông Ca-in? Vì sao thế gian thường tỏ ra thù nghịch với người thuộc về Đức Chúa Trời? Theo Sứ đồ Giă ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2013 1 Giăng 3:1-10 Trở Nên Giống Đức Chúa Trời “Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì hạt giống (bản chất) của Đức Chúa Trời ở trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội, vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra” (câu 9 BTTHĐ ). Câu hỏi suy ngẫm: Khởi đầu phân đoạn nầy Sứ đồ Giăng nói đến sứ điệp quan trọng nào? Tại sao trở nên con cái Đức Chúa Trời là điều quan trọng? N ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2013 Ô-sê 14:1-9 Hình Ảnh về Niềm Hy Vọng “Ta sẽ như sương móc cho Ít-ra-ên; nó sẽ trổ hoa như bông huệ, và đâm rễ như Li-ban” (câu 5 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Những hình ảnh Tiên tri Ô-sê mô tả ở đây nói lên điều gì? Ông đưa ra lựa chọn quan trọng nào? Bạn lựa chọn gì? Vì sao? Có người nói rằng: “một hình ảnh nói lên hàng nghìn lời.” Tiên tri Ô-sê không kết thúc sách của ông bằng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2013 Ô-sê 13:1-16 Quên Chúa “Chính Ta đã biết ngươi lúc ngươi còn trong hoang mạc, trong vùng đất khô cằn. Nhưng khi chúng được nuôi trong đồng cỏ, và được ăn no nê thì chúng sinh lòng kiêu ngạo. Do đó, chúng đã quên Ta” (câu 5-6 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Trong chương nầy, Tiên tri Ô-sê kể ra những tội lỗi nào Ép-ra-im đã phạm? Đức Chúa Trời đã làm gì cho họ? Tại sao họ quên Chúa? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2013 Ô-sê 12:1-15 Hãy Trở Về với Đức Chúa Trời “Vậy ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời ngươi; giữ lòng nhân từ và tính công bằng, và luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi” (câu 7 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ô-sê đề cập đến những tội lỗi nào trong phần đầu của chương này? Ông nhắc đến hình ảnh nào của ông Gia-cốp (câu 4-5, 13)? Để làm gì? Đang nhắc đến nhân vật lịch sử của Ít-r ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top