Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 251)

Sống Với Thánh Kinh: 4/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 4/2/2014 Mác 1:21-28 Thẩm Quyền của Chúa Giê-xu “Mọi người kinh ngạc bàn tán với nhau:“Việc gì vậy? Sự dạy dỗ mới đầy thẩm quyền! Ngài truyền lệnh cho cả tà linh và chúng vâng lời Ngài” (câu 27 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu làm gì trong ngày Sa-bát ở Ca-bê-na-um? Những người chứng kiến nhìn nhận Ngài khác biệt như thế nào so với các thầy thông giáo? Phân đoạn Kinh Thánh nầy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 3/2/2014 Mác 1:14-20 Thay Đổi Vương Quyền “Sau khi Giăng bị tù, Chúa Giê-xu đi vào miền Ga-li-lê để truyền giảng Tin Mừng của Đức Chúa Trời. Ngài phán: “Giờ đã điểm, vương quốc Đức Chúa Trời đã gần, phải ăn năn và tin nhận Tin Mừng!” (câu 14-15 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Trong sứ điệp Chúa Giê-xu truyền giảng về tin mừng của Đức Chúa Trời có ba điều căn bản nào? Những điều nầy có ý ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 2/2/2014 Thi Thiên 95:1-11 Những Điều Cơ Bản trong Sự Thờ Phượng “Hãy đến cúi xuống mà thờ lạy Đức Giê-hô-va; hãy quỳ gối xuống trước Đấng Tạo Hóa của chúng ta!” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên nầy nói đến những yếu tố cần thiết nào trong sự thờ phượng? Vì sao cần phải có những điều đó? Bạn và Hội Thánh bạn thể hiện những điều nầy trong sự thờ phượng thế nào? Còn thiếu sót điều n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 1/2/2014 Mác 1:9-13 Người Con Gương Mẫu “Và có tiếng phán từ trời: Con là Con Ta, Con mà Ta yêu dấu; đẹp lòng Ta hoàn toàn” (câu 11 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì xảy ra trong khi Chúa Giê-xu chịu phép báp-tem? Việc Chúa Giê-xu chịu phép báp-tem có những ý nghĩa nào? Có mối liên hệ nào giữa việc Chúa Giê-xu chịu báp- tem và chịu cám dỗ trong hoang mạc? Những điều đó cho bạn biết g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 31/1/2014 Mác 1:1-8 Chúa Giê-xu Là Tất Cả “Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống mở quai dép cho Ngài. Tôi làm báp-tem cho các người bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm báp-tem cho các người bằng Đức Thánh Linh” (câu 7-8). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh nầy cho chúng ta biết gì về Chúa Giê-xu (câu 1, 7-8)? Ông Giăng Báp-tít đã làm gì để thực hiện chức vụ của ng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/1/2014 Thi Thiên 23 Phục Vụ cho Mục Đích của Chúa “Sau khi Đa-vít phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại mình, ông đã chết, được an táng bên cạnh tổ phụ” (Công Vụ 13:36). Câu hỏi suy ngẫm: Qua Thi Thiên 23, Vua Đa-vít đã cho thấy ông phục vụ cho mục đích của Chúa cách trọn vẹn trong từng hoàn cảnh như thế nào? Kết quả của đời sống phục vụ cho mục đích của Chúa là gì? Làm t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/1/2014 Mác 16:15 Mục Đích của Cơ Đốc Nhân: Làm Chứng Nhân cho Chúa “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã ban mệnh lệnh đặc biệt nào trước khi về trời? Mệnh lệnh ấy có dành cho chúng ta ngày nay kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2014 Ma-thi-ơ 7:21-27 Mục Đích của Cơ Đốc Nhân: Biết và Làm Theo Lời Chúa “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hướng dẫn đời sống chúng ta bằng cách nào? Vì sao mục đích của đời sống Cơ Đốc nhân là biết Lời Chúa và làm theo Lời Chúa? Bạn đã sống theo mục đích ấy trong đời sống hằng ngày thế nào? Chúa Giê-xu nói: “Chẳ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2014 Ma-thi-ơ 5:14-16 Mục Đích của Cơ Đốc Nhân: Soi Sáng “Ánh sáng của các con phải tỏa soi trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con mà chúc tụng Cha các con ở trên trời” (câu 16 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân phản chiếu ánh sáng của Chúa cho đời với mục đích gì? Bằng những cách nào? Bạn cần làm gì sau khi học bài nầy? Cơ Đốc nhân phản chiếu ánh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/1/2014 Thi Thiên 94:1-23 Kiêu Ngạo - Dại Dột “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường” (1 Phi-e-rơ 5:5b). Câu hỏi suy ngẫm: Những người ác đã làm những điều gì với dân Chúa? Tội nào của họ dẫn đến những hành động gian ác đó? Câu 7 cho thấy gì về những người ác? Qua đó, bạn được nhắc nhở gì? Đây là lời cầu nguyện của cộng đồng con dân Đức Chúa Trời, kê ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top