Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 251)

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/02/2016 Giăng 7:19-24Đừng Xét Đoán Theo Bề Ngoài “Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa nói những người Giu-đa không tuân giữ Luật Pháp Môi-se? Chúa trả lời cho việc họ vu khống Ngài bị quỷ ám bằng so sánh nào? Cho biết ý nghĩa của lời dạy “Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình”? Chú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2016 Giăng 7:14-18Đạo Lý Đến từ Đức Chúa Trời “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý Ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là Ta nói theo ý Ta” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao khi nghe Chúa giảng, những người Giu-đa nói Chúa “chưa từng học, làm sao biết Kinh Thánh?” Chúa trả lời cho họ thế nào? Làm thế nào để có thể phân biệt một bài giảng đúng theo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2016 Thi Thiên 135:8-14Quyền Tể Trị của Chúa trong Lịch Sử “Vì Đức Giê-hô-va sẽ đoán xét dân sự Ngài, và đổi ý về việc những kẻ tôi tớ Ngài” (câu 14 BTT). “Vì Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực dân Ngài, và thương xót các đầy tớ Ngài” (câu 14 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nhắc lại những biến cố lịch sử nào của người Ít-ra-ên để cho thấy quyền tể trị của Chúa trên dòng lịch sử dân Ngài? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2016 Giăng 7:1-13Thì Giờ Ta Chưa Đến “Đức Chúa Giê-xu phán cùng anh em rằng: Thì giờ Ta chưa đến; còn về các ngươi, thì giờ được tiện luôn luôn” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các em của Chúa thúc giục Ngài về Giê-ru-sa-lem dự Lễ Lều Tạm? Chúa trả lời với các em Ngài thế nào? Câu trả lời của Chúa dạy chúng ta bài học gì trong cuộc sống theo Ngài? Lễ Lều Tạm là một trong ba lễ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2016 Giăng 7:1-13Lễ Nghi Nhưng Không Gặp Chúa “Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói: Ấy là một người lành; kẻ thì nói: Không phải; người phỉnh dỗ dân chúng!” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Dân chúng và các em của Chúa có những nhận định khác nhau nào về Ngài? Cùng hướng về một kỳ lễ nhưng trong lòng họ thì thế nào? Những trường hợp nào cho thấy chúng ta chỉ chú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/02/2016 II Các Vua 25:22-29Chút Hy Vọng Le Lói “Năm thứ ba mươi bảy từ khi Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa, phải giam, ngày hai mươi bảy tháng mười hai, Ê-vinh-mê-rô-đác, vua Ba-by-lôn, năm đầu tức vị, tha cho Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa, ra khỏi ngục” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn, tình hình đất nước và dân còn sót lại như thế nào? Phần cuối sách từ câu 27 t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/02/2016   II Các Vua 24:18-25:21 Nghiêm Khắc Sửa Phạt “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:6). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sê-đê-kia cai trị đất nước như thế nào? Quân Ba-by-lôn bao vây thành Giê-ru-sa-lem trong bao lâu? Kết quả như thế nào? Theo bạn, tại sao Đức Chúa Trời để cho Ba-by-lôn bắt vua quan và người Giu-đa làm phu tù? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/02/2016 II Các Vua 24:8-17Y Như Lời Chúa Đã Phán “Y như lời Đức Giê-hô-va đã phán, người lấy hết thảy những bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và những bửu vật của cung vua, đập bể các khí dụng bằng vàng mà Sa-lô-môn, vua Ít-ra-ên, đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Những biến cố nào xảy ra trong thời Vua Giê-hô-gia-kin trị vì? Những tiên tri nào đã báo trướ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2016 II Các Vua 24:1-7Kết Cuộc của Sự Gian Ác “… lại cũng tại cớ huyết vô tội mà người đổ ra; vì người đã làm cho Giê-ru-sa-lem đầy huyết vô tội, thì Đức Giê-hô-va không khứng tha thứ người” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Sách Giê-rê-mi chương 26 và 36 ghi lại những việc gớm ghiếc nào Vua Giê-hô-gia-kim đã làm? Đến thời điểm, Đức Giê-hô-va đã trừng phạt tội lỗi gian ác của vua như thế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2016 Thi Thiên 135:5-7Quyền Tể Trị của Chúa trong Thiên Nhiên “Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trổi cao hơn hết các thần. Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, Hoặc trên trời, dưới đất, Trong biển, hay là trong các vực sâu” (câu 5, 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả muốn nói lên điều gì trong câu 5 khi đại từ “tôi” chuyển sang “chúng tôi”? Tiếp the ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top