Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 250)

Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/2/2014 Cô-lô-se 1:15-23 Đúng Vị Trí “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài,... đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Qua các câu 15-20, Chúa tạo dựng nên chúng ta cho vị trí nào? Với mục đích gì? Mục đích nầy có gì phước hạnh? Làm sao chúng ta sống có ý nghĩa dựa theo mục đích tạo dựng của Chúa? Một dụng cụ, hay một chiếc máy dù có tinh vi đến ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/2/2014 Truyền Đạo 12:1-14 Trọn Phận Sự “Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các nỗ lực trên đời không cho chúng ta tìm thấy ý nghĩa cuộc sống? Câu 1-8 cho chúng ta thấy ý nghĩa cuộc sống thế nào? Trong sách Truyền Đạo, Vua Sa-lô-môn đã có lời kết luận n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/2/2014 Truyền Đạo 2:1-26 Hư Không Dưới Ánh Mặt Trời “Mọi điều đó là sự hư không theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới ánh mặt trời” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đã tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời qua những nỗ lực nào? Vua đã tìm thấy cuộc đời có ý nghĩa gì xuyên qua các nỗ lực trên? Ngày nay người ta thường nhờ vào đâu để mong tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời? V ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/2/2014 Mác 2:18-22 Thời Điểm để Vui Mừng hay Than Khóc? “Chúa Giê-xu phán: “Có thể nào khách dự tiệc cưới lại kiêng ăn khi chàng rể ở với họ không?” (câu 19a NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu muốn dạy gì về sự kiêng ăn trong phân đoạn Kinh Thánh nầy? Chúng ta cần có thái độ nào đối với sự kiêng ăn? Bạn áp dụng sự kiêng ăn như thế nào? Kiêng ăn để bày tỏ sự thống hối, ăn năn, c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/2/2014 Mác 2:13-17 Bực Tức Vì Ân Sủng Đầy Tràn “Không phải người mạnh khỏe cần thầy thuốc, mà là người bệnh. Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi” (câu 17b NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: So sánh thái độ của Chúa Giê-xu và các thầy thông giáo đối với những người thu thuế và người tội lỗi. Bạn và Hội Thánh của bạn có thái độ nào đối với những người bị ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/2/2014 Thi Thiên 96:1-13 Sự Vĩ Đại của Đức Giê-hô-va “Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi, Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Giê-hô-va xứng đáng được ca ngợi? Điều gì cho thấy Đức Giê-hô-va thật sự vĩ đại? Sự vĩ đại của Đức Giê-hô-va khích lệ bạn như thế nào? Làm sao bạn có thể bày tỏ sự vĩ đại của Chúa cho người khác? Đư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 8/2/2014 Mác 2:1-12 Bảo Đảm Sự Cứu Rỗi “Nhưng, để các ngươi biết rằng Con Người ở thế gian có thẩm quyền tha tội” (câu 10, BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu thấy gì trong tư tưởng của hai nhóm người: Người bại cùng bốn người bạn, và các thầy thông giáo (câu 5-7)? Ngài đã phản ứng ra sao với từng nhóm người nầy (câu 5, 8-9)? Dấu hiệu nào bảo đảm rằng Chúa Giê-xu có quyền tha tội ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 7/2/2014 Mác 1:40-45 Vâng Phục hay Nhiệt Tình “Tuy vậy, người ấy đi ra,và bắt đầu kể hết mọi chuyện, loan tin nầy khắp nơi. Đến nỗi Chúa Giê-xu không thể công khai vào thành, mà phải ở ngoài, nơi thanh vắng. Dân chúng khắp nơi kéo đến với Ngài ” (câu 45 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Người phong trong câu chuyện là người như thế nào (câu 40)? Chúa đã làm gì cho anh và căn dặn anh điều g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 6/2/2014 Mác 1:29-39 Đời Sống Cầu Nguyện của Chúa Giê-xu “Sáng sớm khi trời còn tối, Chúa Giê-xu thức dậy, rời nhà đi vào nơi thanh vắng, tại đó Ngài cầu nguyện” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về đời sống cầu nguyện của Chúa Giê-xu? Tại sao Chúa Giê-xu phải thức dậy khi trời vẫn còn mờ tối, đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện? Sự cầu nguyện có tầm quan trọng như thế nào đối ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 5/2/2014 Mác 1:29-34 Một Ngày của Chúa Giê-xu “Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh, và đuổi nhiều quỷ” (câu 34). Câu hỏi suy ngẫm: Dựa vào phân đoạn Kinh Thánh nầy (xem thêm Mác 1:21-28), mời bạn viết ra những điều Chúa đã làm trong ngày ấy. Nếu là một môn đệ đồng hành với Chúa, bạn thấy gì khi quan sát Chúa Giê-xu chữa bệnh cho bà gia của ông Si-môn, những người đau ốm và bị quỷ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top