Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 250)

Sống Với Thánh Kinh: 8/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/12/2013 Thi Thiên 89:26-37 Đấng Nhân Từ Lẫn Công Chính “Ta sẽ cứ giữ lòng nhân từ Ta đối với người cho đến đời đời, Và làm cho giao ước giữa Ta với người được vững bền” (câu 28 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hứa những gì trong giao ước của Ngài với Vua Đa-vít? Chúa sẽ làm gì nếu dòng dõi ông phạm tội? Điều nầy cho thấy gì về Đức Chúa Trời? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học hôm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/12/2013 Công Vụ 9:1-22 Quyền Năng Tha Thứ và Biến Đổi “Nhưng nhờ ân sủng Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay và ơn Ngài ban cho tôi không phải vô ích đâu, trái lại tôi đã làm việc khó nhọc hơn tất cả những người khác. Thật ra không phải chính tôi mà là ân sủng Đức Chúa Trời đã hành động trong tôi” (1 Cô-rinh-tô 15:10). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi đầu phục Chúa, ông Sau-lơ là người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/12/2013 Phi-lê-môn 1:8-21 Tha Thứ Khi Chúa Đã Tha Thứ “Thật, Ta bảo thật các con, người nào tin Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha” (Giăng 14:12). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô gặp anh Ô-nê-sim trong hoàn cảnh nào? Sứ đồ Phao-lô nhận định thế nào về anh Ô-nê-sim sau khi đã được Chúa biến đổi? Muốn ông Phi-lê-môn chấp nhận anh Ô-nê ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/12/2013 2 Sa-mu-ên 9:1-13 Tình Yêu Thắng Hơn Hận Thù “Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Cơ Đốc vậy” (Ê-phê-sô 4:32 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Đa-vít muốn tìm xem có ai trong dòng tộc Vua Sau-lơ còn sống sót để làm ơn? Ông Mê-phi-bô-sết ở trong tình trạng nào khi đến gặp Vua Đa-vít? Nhờ đâu cuộc đời của ôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/12/2013 2 Sa-mu-ên 16:5-10 Khi Chúa Muốn Mình Tha Thứ “Anh chị em thân yêu, đừng tự báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Chúa, vì Kinh Thánh đã chép: ‘Sự báo trả thuộc về Ta; Ta sẽ báo ứng! Chúa phán vậy’” (Rô-ma 12:19 BDM). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Si-mê-i là ai? Tại sao ông hành động vô lễ với Vua Đa-vít? Vua Đa-vít phản ứng thế nào trước tình huống đó? Tại sao Vua Đa- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/12/2013 Sáng Thế Ký 4:1-16 Ngài Vẫn Luôn Luôn Tha Thứ “Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi” (Thi Thiên 103:10). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa nhận lễ vật của ông A-bên mà không nhận lễ vật của ông Ca-in? Hình phạt của Chúa đối với ông Ca-in có công bằng không? Sự tha thứ của Chúa nhằm mục đích nào và có ảnh hưởng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/12/2013 Sáng Thế Ký 3:1-21 Tạo Vật Chúa Yêu Thương “Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai hư mất, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn”(2 Phi-e-rơ 3:9b Bản Dịch Mới). Câu hỏi suy ngẫm: Loài người được tạo nên có gì giá trị hơn so với các tạo vật khác? Sa-tan cám dỗ tổ phụ loài người cách nào? Đức Chúa Trời đối xử với ông A-đam và bà Ê-va thế nào trong trường hợp đó? Có hy vọ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/12/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/12/2013 Thi Thiên 89:19-25 Đầy Tớ Đức Chúa Trời “Ta đã tìm được Đa-vít là đầy tớ Ta” (câu 20a). Câu hỏi suy ngẫm: Đầy tớ là người thế nào? Đầy tớ Đức Chúa Trời là người thế nào? Điều nầy đem lại hy vọng gì cho chúng ta? Bạn đang phục vụ Chúa như thế nào? Và có mong ước gì trong sự phục vụ Chúa? Đầy tớ là người vâng phục chủ, luôn làm theo ý muốn của chủ. Ngày xưa, người đầy tớ (nô lệ) ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2013 Châm Ngôn 3:1-10 Sống Khôn Ngoan “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi” (câu 5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao phải sống khôn ngoan? Khôn ngoan là gì? Là Cơ Đốc nhân bạn cần điều gì nhất trong đời sống? Nếu thiếu khôn ngoan thì bạn sẽ làm gì? Điều kiện ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2013 Phi-líp 3:7-10 Được và Mất “Hơn thế nữa, tôi coi mọi sự đều là thua lỗ, chỉ có sự nhận biết Đấng Cơ Đốc Giê-xu, Chúa tôi, là điều cao quý nhất, vì Ngài, tôi chịu thua mất tất cả. Tôi coi mọi sự đó là rơm rác, để được Đấng Cơ Đốc và được ở trong Ngài” (câu 8 NIV – VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô coi mọi sự đều là thua lỗ nghĩa là gì? Tại sao ông làm như thế? “Được Đấng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top