Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 250)

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/03/2016 I Phi-e-rơ 3:13-15Sợ Chúa Hơn “Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao vì sự công bình mà chịu khổ lại là điều phước? Để đối diện với sự bức hại, Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta phải làm gì? Thế nào là tôn Chúa là thánh trong lòng mình? Điều này liên hệ ra sao đến sự bức hại? Theo thống kê, năm 2014 là năm Hội ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/03/2016 I Phi-e-rơ 3:13-14Chịu Khổ Là Phước “Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước” (I Phi-e-rơ 3:14). Câu hỏi suy ngẫm: Câu nói “Ở hiền gặp lành” có đúng theo Kinh Thánh hay không? Tại sao? Trong hoàn cảnh nào bạn có thể bị cười chê, hoặc bị bức hại vì sống theo Lời của Chúa? Chân lý Kinh Thánh nào khích lệ bạn sẵn sàng chịu khổ vì Chúa? “Ở hiền gặp lành” ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2016 Hê-bơ-rơ 5:1-10Chúa Có Thể Cảm Thương “Dù Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài” (Hê-bơ-rơ 5:8-9). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu được gọi là thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Đời Đời? Chúa đã phải trải qua những điều gì giống như con người? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2016 Mác 8:27-38Nghĩ Đến Việc Đức Chúa Trời “Con Người phải chịu khổ nhiều...” (Mác 8:31). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu đem các môn đệ đến Sê-sa-rê Phi-líp? Điều quan trọng nào Chúa muốn dạy dỗ các môn đệ tại đây? Thế nào là nghĩ đến việc Đức Chúa Trời? Bạn đang đối diện sự chịu khổ vì Danh Chúa trong tinh thần nào?  Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, môn đệ phải theo sát ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/02/2016 Giô-na 4:1-3Khi Kết Quả Không Như Mong Đợi “Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (I Cô-rinh-tô 3:7). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na cầu xin Chúa điều gì? Tiên tri Ê-li cầu xin Chúa điều gì? Theo bạn, nguyên nhân nào khiến hai vị tiên tri cầu xin Chúa như vậy? Bạn áp dụng bài học này trong công tác chứng đạo như thế nào? Th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2016 Thi Thiên 135:15-21Hãy Nương Cậy Đức Giê-hô-va “Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, khá chúc tụng Đức Giê-hô-va!” (câu 20b). Câu hỏi suy ngẫm: Những đặc điểm của hình tượng các Dân Ngoại là gì? Người tạo ra hình tượng và nhờ cậy hình tượng sẽ như thế nào? Ngày nay chúng ta có thể có những thần tượng nào trong đời sống? Làm thế nào để dẹp bỏ thần tượng để hết lòng nương cậy C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/02/2016   Giô-na 4:1-3 Đấng Thương Xót “Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ” (câu 2b). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa không giáng họa cho Ni-ni-ve thì Tiên tri Giô-na có phản ứng và thái độ ra sao? Trong lời cầu nguyện của mình, Tiên tri Giô-na đã phơi bày lý do thật sự khiến ông bỏ trốn đi Ta-rê-si là gì? Chúa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2016 Giô-na 3:5-10Ăn Năn “Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó” (câu 10 BTT). “Bấy giờ, Đức Chúa Trời thấy việc làm của họ và thấy họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình thì Ngài đổi ý về tai họa định giáng trên họ như đã phán, và Ngài không làm điều đó” (c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2016 Giô-na 3:1-4Chỉ Một Phần “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Câu hỏi suy ngẫm: So sánh sứ điệp Chúa truyền trong Giô-na 1:1-2 với sứ điệp Tiên tri Giô-na rao giảng tro ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/02/2016 Giăng 7:25-36Sứ Mệnh của Chúa Giê-xu “Ta đã đến chẳng phải tự Ta, nhưng Đấng đã sai Ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài; vì Ta từ Ngài đến, và Ngài là Đấng đã sai Ta đến” (câu 28, 29). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nghe Chúa Giê-xu giảng dạy, người dân Giê-ru-sa-lem bàn tán nhau thế nào? Chúa bày tỏ sứ mệnh của Chúa ra sao? Tại sao họ không hiểu mà còn tìm ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top