Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 249)

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2016 Thi Thiên 143:1-6Xin Chúa Nghe Con “Tôi giơ đưa lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít bày tỏ đặc tính nào của Chúa? Tại sao ông xin Chúa đừng xét đoán ông? Hoàn cảnh của ông ra sao và ông đã làm gì? Bạn học được điều gì qua bài học này? Thi Thiên 143:1-6 là lời cầu nguyện “Xin Chúa Nghe Con” của ông Đa-vít dâng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2016 I Ti-mô-thê 5:3-8Săn Sóc Người Nhà Mình “Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời” (I Ti-mô-thê 5:4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy các tín hữu phải đối xử thế nào với các bà góa? Đặc biệt, ông dạy gì về trách nhiệm chăm sóc người nhà của các tín hữu? Điều này ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2016 Sáng Thế Ký 18:1-8Tấm Lòng Phục Vụ của Ông Áp-ra-ham “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (Rô-ma 12: 11). Câu hỏi suy ngẫm: Các hành động của ông Áp-ra-ham trong các câu 2, 6, 7, và 8 cho thấy tinh thần phục vụ của ông Áp-ra-ham như thế nào? Điều gì bạn cần phải sửa đổi hoặc được khích lệ sau khi học được gương phục vụ của ông Áp-ra-ham ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2016 Phi-líp 2:3-8Tự Bỏ Chính Mình “Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:7). Câu hỏi suy ngẫm: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời” nghĩa là gì? Chúa Giê-xu có mất đi địa vị cao cả của Chúa khi Ngài trở nên một đầy tớ hay không? Tại sao? Tâm tình của Đấng Christ ở đây là gì? Bạn muốn bày tỏ tâm tình này cụ thể như thế nào trong gia đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/06/2016 Giăng 13:1-20Biết Để Phục Vụ “Vậy, nếu Ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau” (Giăng 13:14). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã làm điều gì đặc biệt trong bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ? Ngài làm việc này với những hiểu biết nào về cơ hội, cũng như tâm tình, địa vị của Ngài? Sự hiểu biết về tâm tình và địa vị của mình trong C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2016 Ma-thi-ơ 20:20-28Chức Vụ hay Phục Vụ? “Ấy vậy, Con Người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Xê-bê-đê đến xin Chúa điều gì? Việc cầu xin này thể hiện tinh thần nào? Tinh thần ham quyền chức thể hiện ngoài xã hội và trong Hội Thánh ra sao? Chúa có tâm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2016 Rô-ma 1:11-12Thái Độ Khiêm Nhường của Người Phục Vụ “… tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi”(câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Giữa câu 11 và 12, Sứ đồ Phao-lô dùng chữ “tức là…” để giải thích cho ý tưởng của ông trong câu 11. Theo bạn, nếu Sứ đồ Phao-lô dừng lại và kết thúc ở câu 11, bạn nghĩ gì về ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2016 Thi Thiên 142:1-7Hãy Tỏ Lòng Mình Với Chúa “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít viết bài thơ này trong hoàn cảnh nào? Thái độ và lòng tin cậy của ông đối với Chúa ra sao? Có bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn không? Bài học hôm nay giúp bạn vượt qua khó khăn ra sao? Ông Đa-vít viết Thi Thi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2016 Rô-ma 1:9-11Tinh Thần Chia Sẻ của Người Phục Vụ “Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết vì sao ông muốn đến thăm Hội Thánh La Mã? Lý do này cho chúng ta biết phẩm chất nào của Sứ đồ Phao-lô? Phẩm chất này đang được thể hiện trong đời sống ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2016 Rô-ma 1:9-10Sự Thuận Phục Của Người Phục Vụ “Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em.” Câu hỏi suy ngẫm: Nếu là ông Phao-lô, bạn sẽ suy nghĩ và hành động thế nào ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top