Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 249)

Sống Với Thánh Kinh: 10/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/2/2013 Hê-bơ-rơ 11:8-22 Sống Bởi Ðức Tin (1) “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: ông đi mà không biết mình đi đâu” (câu 8 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Trong hành trình đức tin của ông Áp-ra-ham, ông gặp khúc quanh quan trọng nào? Hành trình đức tin của bạn đã trải qua những khúc quanh nào? Qua phân đoạn này các ông Y-sác, Gia-cốp và Giô-sép đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/2/2013 Hê-bơ-rơ 11:1-7 Bởi Ðức Tin “Ðức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết” (Gia-cơ 2:17 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: “Ðức tin” là gì? Làm sao bạn minh chứng được vũ trụ được làm nên bởi Lời Ðức Chúa Trời? Phân đoạn này nhắc đến 3 nhân vật nào? Những đặc điểm nào trong đời sống họ được nhắc ở đây? Trong đời sống hằng ngày, chúng ta sống bởi đức tin như thế nào? Ð ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/2/2013 Lu-ca 12:1-12 Tôn Xưng Chúa Giê-xu “Ta cho các con biết: Ai xưng Ta trước mặt loài người, Con Người cũng sẽ xưng nhận họ trước mặt thiên sứ của Ðức Chúa Trời” (câu 8 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cảnh cáo các môn đệ về điều gì? Vì sao điều này thật sự nguy hiểm? “Xưng Chúa Giê-xu trước mặt loài người” có nghĩa gì? Có lúc nào bạn sợ người hơn sợ Ðức Chúa Trời không? V ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 7/2/2013 Lu-ca 11:37-54 Công Chính Giả Hiệu   “Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si! Vì các ngươi nộp một phần mười về bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, nhưng lại lãng quên công lý và lòng kính mến Ðức Chúa Trời. Các ngươi phải làm những điều này, nhưng cũng không được lãng quên những điều kia” (câu 42 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu quở trách người Pha-ri-si và các thầy dạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/2/2013   Lu-ca 11:29-36 Ðèn của Thân Thể “Mắt là đèn của thân thể. Khi mắt anh chị em tốt, thì cả thân thể anh chị em cũng sáng sủa. Nhưng khi mắt xấu, thì cả thân thể anh chị em cũng tối tăm” (câu 34 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: “Dấu lạ” nào mà Chúa Giê-xu ban cho dân chúng? “Ðèn” và “mắt” trong các câu 33 và 34 có nghĩa gì? Làm thế nào để mắt thuộc linh của bạn luôn tinh tường? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/2/2013 Lu-ca 11:14-28 Mạnh Hơn Sa-tan   “Nhưng nếu Ta cậy ngón tay Ðức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Ðức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi” (câu 20 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Người Giu-đa nghĩ gì về việc Chúa Giê-xu đuổi quỷ? Việc Chúa Giê-xu đuổi quỷ nói lên điều gì? Vì sao trong lãnh vực thuộc linh không có trung dung? Làm thế nào chúng ta thắng được Sa-tan? Một số ngườ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/2/2013 A-mốt 9:1-15 Sự Phục Hồi Ðến Từ Ðức Chúa Trời “Trong ngày đó, Ta sẽ dựng lại nhà tạm của Ða-vít đã bị sụp đổ, và tu bổ lại những chỗ đổ nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi hoang tàn và xây nó lại như ngày xưa” (câu 11 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri A-mốt mô tả Ðức Chúa Trời sẽ đoán phạt Ít-ra-ên như thế nào? Có lời hứa nào cho dân sót Ít-ra-ên và cho Dân Ngoại? Sứ điệp này ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/2/2013 Thi Thiên 63:1-11 Tốt Hơn Sự Sống   “Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống” (câu 3a). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ða-vít đang ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Vua xem điều gì là quý báu hơn hết? Tại sao? Nhận thức này đã giúp gì cho ông? Cho chính bạn hôm nay? Sự sống vốn quý báu. Chúng ta vội vã đưa người đau đến bệnh viện. Chúng ta nỗ lực không ngừng nghỉ để cứu nhiều người ra khỏi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/2/2013 A-mốt 8:1-14 Sự Cuối Cùng Ðã Ðến “Ðức Giê-hô-va lại phán với tôi: Sự cuối cùng đã đến trên dân chúng Ít-ra-ên Ta; Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa đâu” (câu 2 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: “Giỏ trái mùa hạ” có nghĩa gì? Tình trạng của người Ít-ra-ên trong thời của Tiên tri A-mốt có điểm nào giống với thời kỳ chúng ta? Bạn chuẩn bị gì và cần làm gì trước khi sự cuối cùng xảy đến cho ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/2/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/2/2013 A-mốt 7:1-17 Không Trì Hoãn Nữa “Chúa phán: Này, Ta sẽ đặt dây dọi làm chuẩn đo người Ít-ra-ên Ta; Ta sẽ không bỏ qua chúng nữa đâu” (câu 8 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao vua và quan Ít-ra-ên muốn trục xuất Tiên tri A-mốt? Ông thấy gì và đã cầu xin gì? Qua sự chống đối của Thầy Tế lễ A-ma-xia, bạn học được gì từ phản ứng của Tiên tri A-mốt? Sứ điệp Tiên tri A-mốt rao truyền v ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top