Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 249)

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2016 II Cô-rinh-tô 5:11-15Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi (3) “… Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những người còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (II Cô-rinh-tô 5:15). Câu hỏi suy ngẫm: Theo II Cô-rinh-tô 5:15 thì con cái Chúa cần có lẽ sống nào? Sống vì Chúa nghĩa là gì? Làm sao chúng ta có thể làm sáng Danh Chúa? Phục vụ Ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2016 Phi-líp 3:4-16Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi (2) “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8). Câu hỏi suy ngẫm: Theo Sứ đồ Phao-lô thì “Đấng Christ là sự sống tôi” có nghĩa là gì? N ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2016 Phi-líp 1:12-26Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi (1) “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy” (Phi-líp 1:21). Câu hỏi suy ngẫm: Người ta thường theo đuổi những mục tiêu nào trong cuộc sống? Điều đó có lời hay bị lỗ? Vì sao? Sứ đồ Phao-lô đã có mục tiêu nào cho cuộc sống của ông, để rồi ông có thể nói rằng chết là có ích lợi? Ở đời ai cũng muốn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2016 Lu-ca 4:14-21Sứ Mệnh Truyền Tin Lành “Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho người nghèo” (Lu-ca 4:18). Câu hỏi suy ngẫm: Chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất là gì? Ngài thực hiện điều đó ra sao? Chức vụ hay mục đích sống của chúng ta là gì? Chúng ta đang thực hiện điều này ra sao? Sứ mệnh của Chúa Giê-xu trên đất ngày xưa cũng là sứ mệnh c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2016 Giăng 4:27-42Thức Ăn của Chúa “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài” (Giăng 4:34). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã nói gì khi các môn đệ khẩn mời Ngài ăn trưa? Các môn đệ đã hiểu lầm ra sao khi Chúa nói rằng Ngài có thức ăn mà họ không biết? Chúa đã đính chính sự hiểu lầm ấy thế nào? Lời đính chính của Chúa c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2016 Thi Thiên 131:1-3Trông Cậy Nơi Chúa “Hỡi Ít-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, từ bây giờ cho đến đời đời” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít bày tỏ thái độ như thế nào trước Chúa? Hình ảnh trẻ con dứt sữa bên mẹ mình nói lên ý nghĩa gì? Bạn có trông cậy nơi Đức Giê-hô-va không và sự trông cậy sẽ đem đến ích lợi gì cho cuộc đời của bạn? Lời cầu nguyện của Vua Đa-vít “ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2016 Ma-thi-ơ 1:1-17Nhìn Lại Để Nhìn Tới “Gia-cốp sinh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sinh Đức Chúa Giê-xu gọi là Christ” (Ma-thi-ơ 1:16). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Ma-thi-ơ ghi lại gia phả của Chúa Giê-xu theo mấy giai đoạn? Hãy kể lại một vài câu chuyện về các tên tuổi đã được nêu trong gia phả này? Điều này cho thấy gì về Đức Chúa Trời và về con người? Bạn có bao giờ nghi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2016 Thi Thiên 128:1-6Được Phước và May Mắn “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài! Vì người sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn” (câu 1, 2). Câu hỏi suy ngẫm: Con dân Chúa mong được phước khác với cách cầu phước của người đời như thế nào? Điều kiện để được Chúa ban phước là gì? Người được phước nhận được những kết quả nào? Trong năm q ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2015 Thi Thiên 90:9-12Lời Cầu Xin Cuối Năm “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con. Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã cầu xin Chúa dạy “biết đếm các ngày,” điều này có nghĩa gì? Tại sao cần phải biết đếm các ngày? Bạn cầu xin Chúa điều gì trong ngày cuối năm 2015 này? Ông Môi-se là một lãnh tụ dày dạn kiến thức và kin ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2015 Giô-na 2:8-11Sự Cứu Đến từ Đức Giê-hô-va “Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!”(câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Khi linh hồn Tiên tri Giô-na mòn mỏi thì ông nhớ đến điều gì? Ông hứa sẽ dâng của lễ gì cho Chúa? Tin rằng Chúa là Đấng giải cứu giúp bạn điều gì trong cuộc sống? Sau khi thừa nhận sự vô ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top