Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 249)

Sống Với Thánh Kinh: 23/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/1/2014 2 Sử Ký 34 Mục Đích Của Bạn: Gìn Giữ Đời Sống Gia Đình Mình “Các ngươi là muối của đất” (Ma-thi-ơ 5:13a). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a đã làm hai việc lớn nào trong công cuộc lãnh đạo đất nước của ông? Những việc làm đó ảnh hưởng thế nào trên Ít-ra-ên? Đời sống bạn giúp gìn giữ đời sống thuộc linh của gia đình bạn như thế nào? Vua Giô-si-a là một vị vua có đời sống làm muối ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/1/2014 Ma-thi-ơ 5:13 Mục Đích của Bạn: Làm Mặn Mà Đời Sống Người Lân Cận “Các ngươi là muối của đất” (câu 13a). Câu hỏi suy ngẫm: Muối có giá trị như thế nào? Vì sao Chúa nói chúng ta là muối? Công dụng và ảnh hưởng của muối trên đời sống thế nào? Bạn “làm muối của đất” trên những mặt nào của đời sống? Ngày xưa, muối rất quý vì hiếm, nhiều nơi muối quý đến nỗi được dùng để trao đổi n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/1/2014 Lu-ca 12:16-21 Mục Đích của Đời Sống: Khi Cái Chết Đến Bất Ngờ “Nhưng Ðức Chúa Trời phán với anh ta, ‘Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai?’”(câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa gọi phú nông nầy là người dại? Người dại theo quan điểm của đời nầy và theo quan điểm của Chúa khác nhau thế nào? Bạn đang đầu tư, dự t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/1/2014 Lu-ca 12:16-21 Chúa Nói Mục Đích Đời Sống (3): Đừng Hoạch Định Một Tương Lai Không Có Chúa “Ta sẽ bảo linh hồn ta: Linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm rồi. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn, uống, và hưởng lạc đi” (câu 19, BDM). Câu hỏi suy ngẫm: Vị phú nông này sau khi trúng mùa đã hoạch định tương lai ông như thế nào? Điều sai lầm của ông là gì? Cần hoạch định kế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/1/2014 Thi Thiên 93:1-5 Vua Uy Nghiêm Đời Đời “Đức Giê-hô-va cai trị, Ngài mặc vẻ uy nghiêm; Đức Giê-hô-va mặc và thắt lưng bằng sức mạnh. Thế giới được thiết lập vững bền, không hề bị rúng động” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Sự cai trị và vẻ uy nghiêm của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua những điều gì? Ngôi Vua của Ngài có từ khi nào và tồn tại đến bao giờ? Đức Chúa Trời là Vua uy n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/1/2014 Lu-ca 12:13-21 Chúa Nói Mục Đích Đời Sống (2): Nguồn Gốc Tài Sản của Bạn “Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? Hễ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (câu 20, 21 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu kể ẩn dụ nầy cho ai? Tại sao Chú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/1/2014 Lu-ca 12:13-15 Chúa Nói Mục Đích Đời Sống (1): Không Phải Để Kiếm Tiền “Ngài phán với họ, “Hãy cẩn thận và hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì sự sống con người không trị giá bằng có nhiều của cải” (câu 15 BD2011). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa từ chối xử kiện cho hai anh em về việc chia gia tài? Trong lời cảnh báo của Chúa (câu 15), Ngài muốn nói gì về sự tham lam? Làm vi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/1/2014 Ê-phê-sô 2:8-10 Bạn Là Tác Phẩm của Chúa  “Vì chúng ta là tác phẩm của Ngài, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, để làm những việc thiện lành, là việc Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành” (câu 10, BDM). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, có nghĩa gì? Chúa dựng nên chúng ta với mục đích gì? Là tác phẩ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/1/2014 1 Phi-e-rơ 1:18-20a Giá Trị của Bạn  “Anh chị em không biết thân thể của anh chị em là đền thờ của Chúa Thánh Linh, Ngài đang ở trong anh chị em, và anh chị em nhận Ngài từ Ðức Chúa Trời sao? Anh chị em không còn thuộc về chính mình nữa” (1 Cô-rinh-tô 6:19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn tự đánh giá thấy đời sống mình có những giá trị nào? Làm sao bạn có những giá trị đó? Giá ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/1/2014 Ê-sai 43:1-7 Chúa Tạo Dựng Bạn cho Vinh Quang của Ngài “Tất cả những người được gọi bằng Danh Ta; Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta; Ta đã tạo thành họ và đã làm nên họ” (câu 7 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất,” nhưng làm sao bạn biết được trong muôn loài vũ trụ, mình được tạo dựng là một con người độc đáo (câu 1b)? Bạn nghĩ gì khi biết Chúa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top