Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 248)

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2016 Ma-thi-ơ 26:57-68Trước Tòa Thầy Cả Cai-phe “Bấy giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về Ngài,cho được giết Ngài. Dù có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả” (câu 59, 60). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi bắt Chúa, họ giải Ngài đi đâu? Tại tòa Cai-phe, họ đã dùng những thủ đoạn gì để kết tội Chúa? Tại sao họ muốn giết Chúa? Bài ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2016 Ma-thi-ơ 26:36-50Nụ Hôn Bán Chúa “Đứa phản Ngài đã trao cho bọn đó dấu này: Người nào mà tôi sẽ hôn, ấy là người đó, hãy bắt lấy. Tức thì Giu-đa đến gần Đức Chúa Giê-xu, mà rằng: Chào thầy! Rồi hôn Ngài” (câu 48, 49). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu có biết trước ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt sẽ phản Chúa hay không? Tại sao Ngài chọn ông vào nhóm 12 sứ đồ? Ông Giu-đa quyết định bán C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2016 Giô-na 4:1-11Ai Đáng Được Cứu? “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 5, Tiên tri Giô-na ngồi và mong đợi điều gì xảy đến cho thành Ni-ni-ve? Theo Tiên tri Giô-na thì muốn được cứu, con người phải có những tiêu chuẩn nào? Chúa đã dạy Tiên t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2016 Giô-na 4:1-11Tôn Chúa Làm Chủ “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Tiên tri Giô-na giận Chúa, ông cầu xin điều gì? Theo bạn tại sao Tiên tri Giô-na giận Chúa? Người tôn Chúa làm chủ là người sống như thế nào? Từ đầu sách Giô-na, thái độ của Tiên tri Giô-na đối với Ni-ni-ve chỉ là tiêu cực và tiêu cực ngày càng nặng hơn. T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2016 Thi Thiên 138:1-8Cảm Tạ Chúa “Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời; Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cảm tạ Chúa về điều gì? Ông bày tỏ niềm tin nơi Chúa trong tương lai của ông ra sao? Bạn trông cậy nơi Đức Giê-hô-va trong hiện tại và tương lai đời sống bạn như thế nào? Mở đầu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2016 Giăng 7:44-53Tinh Thần Đầy Tớ “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là đầy tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời nói của các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si trong phân đoạn này cho thấy họ là người như thế nào? Họ đang lãnh đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/03/2016 Giăng 7:37-43Mục Đích Học Lời Chúa “Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó, thì nói: Người này thật là đấng tiên tri. Người khác thì nói: Ấy là Đấng Christ. Người khác nữa lại nói: Đấng Christ há từ Ga-li-lê mà đến sao?” (câu 40, 41). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe Chúa giảng về Sông Nước Hằng Sống, đoàn dân nhận định Chúa là ai? Tại sao họ lại cãi lẽ với nhau? Chúng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/03/2016 Giăng 7:37-39Sông Nước Hằng Sống “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy” (câu 37, 38). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã công bố điều gì trong ngày cuối cùng của kỳ Lễ Lều Tạm? Ai là người n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/03/2016 Giăng 7:25-36Lời Cảnh Báo cho Người Chẳng Tin “Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa; rồi Ta đi về cùng Đấng sai Ta đến. Các ngươi sẽ kiếm Ta mà chẳng thấy, và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được” (câu 33, 34). Câu hỏi suy ngẫm: Khi những người Pha-ri-si và các thầy tế lễ cả sai người đến bắt Chúa, thì Ngài phán dạy điều gì (câu 33, 34)? Lời dạy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/03/2016 E-xơ-ra 1:5-6Đức Tin và Hoài Bão “Bấy giờ, những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng có ý đi lên xây cất Đền Thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, bèn chỗi dậy” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nhận được chiếu chỉ của Vua Si-ru, những ai bằng lòng hồi hương để xây cất cho Chúa một Đền Thờ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top