Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 248)

Sống Với Thánh Kinh: 6/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 6/3/2014 Giô-suê 1:1-9 Sống Đắc Thắng Nhờ Lời Chúa “Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công” (câu 8, BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-suê đang đối diện với tình cảnh nào? Để sống đắc thắng Đức Chúa Trời đòi hỏi ông Giô- suê điều gì? Ti ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 5/3/2014 Phục Truyền 10:12-14 Được Phước Nhờ Vâng Phục “Vậy, hỡi Ít-ra-ên, điều mà bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời đòi hỏi anh em là gì nếu không phải là tôn kính Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong đường lối Ngài, hết lòng hết linh hồn mà kính mến và phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tuân giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va mà tôi truyền cho anh em ngày nay, để anh em được phước ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 4/3/2014 Dân Số Ký 12:1-16 Môi-se, Đầy Tớ Trung Thành của Đức Chúa Trời “Nhưng với đầy tớ Ta là Môi-se… người thật trung tín trong cả nhà Ta. Ta nói chuyện với người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời bí ẩn, và người thấy hình dạng Đức Giê-hô-va” (câu 7, 8 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông A-rôn và bà Mi-ri-am nói hành ông Môi-se? Kinh Thánh chứng nhận ông Môi-se là người th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 3/3/2014 Xuất Ai Cập 4:10-17 Hãy Đi, Ta Ở với Con “Vậy bây giờ hãy đi đi, Ta sẽ ở với miệng con và dạy con những lời phải nói” (câu 12 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Môi-se từ chối trách nhiệm Chúa giao? Chúa làm gì cho ông Môi-se vững tâm nhận trách nhiệm? Ông Môi-se làm gì với cây gậy của người chăn chiên? Bạn học được gì qua việc Chúa sử dụng ông Môi-se để giải phóng dân Chúa? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 2/3/2014 Thi Thiên 99:1-9 Ngài Là Thánh “Thánh thay, thánh thay, thánh thay, Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, ĐẤNG ĐÃ CÓ, HIỆN CÓ VÀ ĐANG ĐẾN!” (Khải Huyền 4:8b). Câu hỏi suy ngẫm: Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời bày tỏ qua những điều nào? Bạn nhận biết thế nào về Đức Chúa Trời thánh khiết? Nhận biết nầy có tác động gì trong đời sống bạn? Chúng ta thường nói về những nơi thánh, Kinh Th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 1/3/2014 Sáng Thế Ký 12:4-9 Đi Theo Tiếng Gọi của Chúa “Áp-ram ra đi theo lời Đức Giê-hô-va đã phán bảo,... Áp- ram đưa Sa-rai, vợ mình, Lót, cháu mình, tất cả tài sản dành dụm được, và các gia nhân đã có tại Cha-ran, đến xứ Ca-na- an” (câu 4, 5 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì khó khăn nhất khi ông Áp-ram bỏ quê hương để đi theo Chúa? Ông Áp-ram bày tỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời bằng c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/2/2014 Ê-phê-sô 4:1-6 Sống Hiệp Một trong Tình Yêu “Vậy, là một người tù trong Chúa, tôi nài xin anh chị em phải sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà anh chị em đã nhận. Phải hết sức khiêm nhu và dịu dàng; phải nhẫn nại, chịu đựng nhau trong tình yêu thương” (câu 1-2 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu ở Ê-phê-sô đã được Chúa kêu gọi sống thế nào? Những biểu hiện của tì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/2/2014 Ê-phê-sô 3:14-21 Quyền Năng Chúa “Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (câu 20 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì cớ nào mà Sứ đồ Phao-lô phải quỳ gối trước mặt Cha? Ông đã cầu xin Chúa cho các tín hữu thành Ê-phê- sô điều gì (câu 16)? Điều kiện và kết quả của việc Đấng Cơ Đốc ngự ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/2/2014 Ê-phê-sô 3:1-13 Những Kế Hoạch và Lời Hứa “Huyền nhiệm nầy chính là nhờ Phúc Âm mà Dân Ngoại được thừa kế cơ nghiệp với người Ít-ra-ên, trở thành chi thể của cùng một thân và chung hưởng lời hứa trong Đấng Cơ Đốc Giê- xu” (câu 6 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh nào, vì sao (câu 1-2)? Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Sứ đồ Phao-lô biết huyền nhiệ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/2/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/2/2014 Ê-sai 5:8-30 Đức Chúa Trời Định Tội “Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Những tội nào Đức Chúa Trời kể ra ở đây? Hình phạt nào dành cho những tội nầy? Những tội nào bạn thường thấy trong xã hội hiện nay? Bạn nghĩ gì về những từ “khốn thay” được lặp đi lặp lại ở đây? Đâu là những tội trọng mà bạn dễ phạm? Tiếp theo bài ca về vườn nho ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top