Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 247)

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/04/2016 Thi Thiên 139:1-6Chúa Toàn Tri “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả trình bày thuộc tính toàn tri của Chúa như thế nào? Chúa đã thể hiện sự toàn tri của Ngài ra sao qua đời sống ông? Bạn kinh nghiệm thế nào về sự toàn tri của Chúa trong đời sống của mình? Thi Thiên 139 từ câu 1-6 là lời khẳng định của Vua Đa-vít về thuộc tính ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2016 Rô-ma 8:31-39Các Âm Mưu của Kẻ Thù “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:38-39). Câu hỏi suy ngẫm: Rô-ma 8:33-35 ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/04/2016 Rô-ma 8:31-39Người Chiến Thắng “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô-ma 8:37). Câu hỏi suy ngẫm: Rô-ma 8:37 cho chúng ta biết chúng ta là những người như thế nào? Chúng ta chiến thắng trong hoàn cảnh nào? Sự chiến thắng ấy có ý nghĩa gì? Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay khẳng định rằng chúng ta là nhữn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/03/2016 Công Vụ 9:10-19aRa Khỏi Vùng An Toàn “Vả, tại Đa-mách có một môn đệ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa” (câu 10, 11). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa sai phái ông A-na-nia làm điều gì? Bạn học gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2016 Công Vụ 9:1-9Sống Yêu Thương và Rộng Lượng “Người té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi gặp Chúa, ông Sau-lơ là người thế nào? Ông gặp Chúa ra sao? Cách Chúa đối diện với ông Sau-lơ cho thấy bản tính nào của Ngài? Bạn sống thế nào để phản ánh những bản tính của Cha trên trời? Câu 1-2 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/03/2016 Công Vụ 8:26-40Làm Chứng về Chúa Giê-xu “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi Lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Câu hỏi suy ngẫm: Khi được lên xe với viên hoạn quan, tại sao ông Phi-líp không vội chia sẻ Phúc Âm ngay? Nhờ đâu ông Phi-líp nhanh chóng liên hệ lời tiên tri trong sách Ê-sai với Chúa Giê-xu? Thất bại khi chúng ta ép, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2016 Công Vụ 8:26-40 Tiếp Cận Thân Hữu Cách Khôn Ngoan “Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó. Phi-líp chạy đến, nghe người Ê-thi-ô-bi đọc sách tiên tri Ê-sai, thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng?” (câu 29, 30). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu mà ông Phi-líp biết để tìm gặp viên hoạn quan người Ê-thi-ô-bi? Trong sự làm chứng cho viên hoạn quan, ôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2016 Ma-thi-ơ 28:1-10Rao Truyền Chúa Phục Sinh “Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Đừng sợ chi cả; hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy Ta” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Hai phụ nữ đến thăm mộ Chúa đã chứng kiến điều gì? Khi gặp Chúa Giê-xu Phục Sinh, Ngài đã phán với họ những lời nào? Những lời phán đó có ý nghĩa gì với hai phụ nữ ấy, và với chúng ta ngày nay? Sau ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2016 Ma-thi-ơ 27:32-56Chúa Bị Đóng Đinh “Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão cũng nhạo Ngài” (câu 41). Câu hỏi suy ngẫm: Những người chứng kiến Chúa bị đóng đinh đã có những nhận định thế nào? Tại sao các thầy tế lễ cả và và các thầy thông giáo theo Chúa ra tới pháp trường? Họ đã mỉa mai Chúa ra sao? Bạn có nhận định gì về những nhà lãnh đạo tôn giáo này? Khi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2016 Ma-thi-ơ 27:11-31Trước Tòa Tổng Đốc Phi-lát “Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người này; điều đó mặc kệ các ngươi” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tòa Công Luận giải Chúa đến tòa Phi-lát? Trong quá trình xét xử, chúng ta thấy ông Phi-lát nhận định thế nào về ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top