Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 246)

Sống Với Thánh Kinh: 26/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/3/2014 Ê-sai 6:1-13 Đức Chúa Trời Kêu Gọi và Sai Phái “Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-sai thấy gì vào năm Vua Ô-xia băng hà? Ông được chuẩn bị như thế nào trước khi Đức Chúa Trời sai phái? Ông đáp ứng như thế nào? Vì sao có những người không đáp ứng hoặc chậm đáp ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/3/2014 Mác 3:20-35 Tâm Trí của Đấng Thánh “Thật, Ta nói cùng các ngươi, mọi tội của loài người, ngay cả những lời phạm thượng đều có thể được tha. Nhưng ai phạm thượng chống lại Chúa Thánh Linh sẽ chẳng bao giờ được tha, người đó phạm một tội đời đời” (câu 28-29 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Người ta nghĩ gì về tâm trí của Chúa Giê-xu (câu 20-22)? Chúa Giê-xu đã phản ứng lại những suy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/3/2014 Mác 3:7-19 Sự Thay Đổi Hoàn Toàn “Ngài lập nhóm mười hai người, gọi là sứ đồ để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng, và ban cho họ thẩm quyền đuổi quỷ” (câu 14-15). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu có hoạch định gì khi Ngài đòi các môn đệ lên núi cùng Ngài? Có sự thay đổi nào trong chương trình của Chúa Giê-xu và đời sống của những người được Chúa gọi? Sự kiện nầy ảnh hưởng gì đến ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/3/2014 Thi Thiên 102:1-11 Cầu Nguyện - Than Khóc “Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện con; nguyện tiếng kêu cứu của con thấu đến Ngài” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nghĩ gì về những lời than khóc nầy của tác giả? Bạn có than khóc với Chúa bao giờ chưa? Vì sao? “Lạy Chúa, con đang trong cảnh khốn cùng, con kêu cầu cùng Chúa, xin Ngài thương xót giải cứu con. Nhưng sao Chúa lặn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/3/2014 Mác 2:23-3:6 Chủ Đích của Đấng Tạo Hóa “Ngày Sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày Sa-bát. Vậy Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát” (câu 27-28). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người Pha-ri-si cho rằng việc các môn của Chúa Giê-xu bứt bông lúa mì trong ngày Sa-bát là điều không được phép? Chúa Giê-xu trả lời vấn đề nầy thế nào? Ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/3/2014 1 Các Vua 1:28-53 Được Xức Dầu Làm Vua “Đoạn, tại Ghi-hôn, Thầy Tế lễ Xa-đốc và Tiên tri Na-than đã xức dầu cho người làm vua” (câu 45). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít làm gì khi bà Bát-sê-ba và Tiên tri Na-than nhắc khéo về lời hứa trước kia của ông? Đối với bạn thề nguyện là việc làm như thế nào? Khi vừa mới lên ngôi, Vua Sa-lô-môn đã đối xử với Hoàng tử A-đô-ni-gia như thế nà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 20/3/2014 1 Các Vua 1:1-27 Bàn Tay Tể Trị của Đức Chúa Trời “Ngựa sắm sửa cho ngày tranh chiến; Nhưng sự chiến thắng thuộc về Đức Giê-hô-va” (Châm Ngôn 21:31 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của Vua Đa-vít hiện giờ thế nào? Hoàng tử A-đô-ni-gia tìm cách lên ngôi vua như thế nào? Tham vọng và quyền lực thường đưa bạn đến đâu? Chúng ta bước vào những ngày cuối của thời kỳ Vua Đa-vít t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/3/2014 Rô-ma 8:26-30 Những Ích Lợi của Người Yêu Mến Chúa “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (câu 28 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Thánh Linh cầu thay cho tín hữu theo nguyên tắc nào? Mọi sự hiệp lại gồm những điều gì? Những bước từng trải của người được cứu rỗi là gì? Bạn kinh nghiệm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 18/3/2014 Rô-ma 7:14-25 Thắng Hơn Tội Lỗi nhờ Chúa Giê-xu “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Tạ ơn Đức Chúa Trời - nhờ Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Chúa chúng ta!” (câu 24, 25a NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì khi nói xác thịt của ông đã bị bán cho tội lỗi? Luật tranh chiến trong đời sống ông là luật gì? Tại sao ông thất bại với tội lỗi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/3/2014

Sống Với Thánh Kinh: 17/3/2014 Rô-ma 4:1-12 Xưng Công Chính bởi Đức Tin “Vì chúng ta nói rằng bởi đức tin, Áp-ra-ham được kể là công chính” (câu 9 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phước ông Áp-ra-ham nhận ở đây là gì? Ông Áp-ra-ham được xưng công chính từ khi nào? Tại sao gọi phép cắt bì là một dấu? Ông Áp-ra-ham là tổ phụ của những người có đức tin nói lên điều gì? Bạn có thể mạnh dạn nói rằng mình thuộc dòng dõi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top