Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 245)

Sống Với Thánh Kinh: 30/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/1/2014 Thi Thiên 23 Phục Vụ cho Mục Đích của Chúa “Sau khi Đa-vít phục vụ mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại mình, ông đã chết, được an táng bên cạnh tổ phụ” (Công Vụ 13:36). Câu hỏi suy ngẫm: Qua Thi Thiên 23, Vua Đa-vít đã cho thấy ông phục vụ cho mục đích của Chúa cách trọn vẹn trong từng hoàn cảnh như thế nào? Kết quả của đời sống phục vụ cho mục đích của Chúa là gì? Làm t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/1/2014 Mác 16:15 Mục Đích của Cơ Đốc Nhân: Làm Chứng Nhân cho Chúa “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã ban mệnh lệnh đặc biệt nào trước khi về trời? Mệnh lệnh ấy có dành cho chúng ta ngày nay kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/1/2014 Ma-thi-ơ 7:21-27 Mục Đích của Cơ Đốc Nhân: Biết và Làm Theo Lời Chúa “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hướng dẫn đời sống chúng ta bằng cách nào? Vì sao mục đích của đời sống Cơ Đốc nhân là biết Lời Chúa và làm theo Lời Chúa? Bạn đã sống theo mục đích ấy trong đời sống hằng ngày thế nào? Chúa Giê-xu nói: “Chẳ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/1/2014 Ma-thi-ơ 5:14-16 Mục Đích của Cơ Đốc Nhân: Soi Sáng “Ánh sáng của các con phải tỏa soi trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con mà chúc tụng Cha các con ở trên trời” (câu 16 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân phản chiếu ánh sáng của Chúa cho đời với mục đích gì? Bằng những cách nào? Bạn cần làm gì sau khi học bài nầy? Cơ Đốc nhân phản chiếu ánh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/1/2014 Thi Thiên 94:1-23 Kiêu Ngạo - Dại Dột “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường” (1 Phi-e-rơ 5:5b). Câu hỏi suy ngẫm: Những người ác đã làm những điều gì với dân Chúa? Tội nào của họ dẫn đến những hành động gian ác đó? Câu 7 cho thấy gì về những người ác? Qua đó, bạn được nhắc nhở gì? Đây là lời cầu nguyện của cộng đồng con dân Đức Chúa Trời, kê ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/1/2014 Ma-thi-ơ 5:14-16 Mục Đích của Cơ Đốc Nhân: Sự Sáng của Thế Gian “Các ngươi là ánh sáng của thế gian” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh nói về “sự sáng” với những ý nghĩa nào? Vì sao Chúa Giê-xu nói chúng ta là sự sáng của thế gian? Bạn cần làm gì để ánh sáng Chúa tỏa rọi qua đời sống của bạn? Sự sáng mang ý nghĩa thuộc linh. Sự sáng là điều đầu tiên Đức Chúa Trời dựng nên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/1/2014 Ma-thi-ơ 5:13 Mục Đích Của Bạn: Tiếp Cận Người Khác “Các ngươi là muối của đất, nhưng nếu muối ấy mất mặn, lấy gì làm nó mặn lại? Nó chẳng thể được dùng vào việc gì nữa, ngoại trừ bị quăng ra ngoài và bị người ta giẫm dưới chân.” Câu hỏi suy ngẫm: Nếu đời sống bạn khác nào muối mất mặn thì hậu quả sẽ ra sao?” Bạn cần làm gì cho “muối không mất mặn”? Nếu muối không ra khỏi chai ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/1/2014 2 Sử Ký 34 Mục Đích Của Bạn: Gìn Giữ Đời Sống Gia Đình Mình “Các ngươi là muối của đất” (Ma-thi-ơ 5:13a). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a đã làm hai việc lớn nào trong công cuộc lãnh đạo đất nước của ông? Những việc làm đó ảnh hưởng thế nào trên Ít-ra-ên? Đời sống bạn giúp gìn giữ đời sống thuộc linh của gia đình bạn như thế nào? Vua Giô-si-a là một vị vua có đời sống làm muối ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/1/2014 Ma-thi-ơ 5:13 Mục Đích của Bạn: Làm Mặn Mà Đời Sống Người Lân Cận “Các ngươi là muối của đất” (câu 13a). Câu hỏi suy ngẫm: Muối có giá trị như thế nào? Vì sao Chúa nói chúng ta là muối? Công dụng và ảnh hưởng của muối trên đời sống thế nào? Bạn “làm muối của đất” trên những mặt nào của đời sống? Ngày xưa, muối rất quý vì hiếm, nhiều nơi muối quý đến nỗi được dùng để trao đổi n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/1/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/1/2014 Lu-ca 12:16-21 Mục Đích của Đời Sống: Khi Cái Chết Đến Bất Ngờ “Nhưng Ðức Chúa Trời phán với anh ta, ‘Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai?’”(câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa gọi phú nông nầy là người dại? Người dại theo quan điểm của đời nầy và theo quan điểm của Chúa khác nhau thế nào? Bạn đang đầu tư, dự t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top