Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 245)

Sống Với Thánh Kinh: 30/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 30/9/2013 Châm Ngôn 29:18 Tầm Nhìn Thuộc Linh “Ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng; Nhưng phước cho người tuân giữ Kinh Luật” (Châm Ngôn 29:18 - Bản dịch 2002). Câu hỏi suy ngẫm: Khải tượng hay tầm nhìn thuộc linh là gì, và quan trọng ra sao? Chúng ta cần hướng tầm nhìn về đâu? Những gì có thể cản trở tầm nhìn thuộc linh của chúng ta? Câu Kinh Thánh trên có thể áp dụng cho c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 29/9/2013 Thi Thiên 81:1-16 Lắng Nghe “Ôi! Phải chi dân Ta lắng nghe Ta!” (câu 13a). Câu hỏi suy ngẫm: “Lắng nghe Chúa” nghĩa là gì? Tầm quan trọng của việc “lắng nghe Chúa”? Bạn đang thực hiện việc nầy như thế nào? Mở đầu Thi Thiên nầy là phần kêu gọi tôn ngợi Đức Chúa Trời bằng tiếng hát và các dụng cụ âm nhạc khác nhau, một không khí vui mừng khi tuyển dân nhớ lại những việc lớn lao ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 28/9/2013 2 Các Vua 6:8-23 Thấy Điều Mắt Trần Không Thể Thấy “Đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó” (câu 16 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sy-ri đã toan tính làm gì Ít-ra-ên? Tại sao mưu toan của Vua Sy-ri bị thất bại? Vua Sy-ri đã làm gì để đối phó với Tiên-tri Ê-li-sê? Tiên tri Ê-li-sê và môn đệ của ông đã có phản ứng khác nhau thế nào khi thấy quâ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 27/9/2013 Ê-phê-sô 1:15-23 Quyền Vô Hạn của Chúa Đối với Chúng Ta “Cầu xin cho mắt của tấm lòng anh chị em được soi sáng, để hiểu biết hy vọng mà Ngài đã kêu gọi anh chị em và cơ nghiệp vinh quang phong phú trong các thánh đồ, và quyền năng siêu việt không dò được của Ngài, đối với chúng ta là người tin” (câu 18, 19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nói đến quyền năng của Chúa, bạn nghĩ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 26/9/2013 Khải Huyền 21:1-26 Sự Giàu Có của Cơ Nghiệp Chúng Ta “Cầu xin cho mắt của tấm lòng anh chị em được soi sáng, để hiểu biết hy vọng mà Ngài đã kêu gọi anh chị em và cơ nghiệp vinh quang phong phú trong các thánh đồ, và quyền năng siêu việt không dò được của Ngài, đối với chúng ta là người tin” (Ê-phê-sô 1:18, 19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Khải Huyền 21 mô tả thiên đàng ra sao? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 25/9/2013 Rô-ma 5:1-5 Điều Trông Cậy về Sự Kêu Gọi “Cầu xin cho mắt của tấm lòng anh chị em được soi sáng,để hiểu biết hy vọng mà Ngài đã kêu gọi anh chị em và cơ nghiệp vinh quang phong phú trong các thánh đồ, và quyền năng siêu việt không dò được của Ngài, đối với chúng ta là người tin” (Ê-phê-sô 1:18, 19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Khi được Chúa soi sáng đôi mắt thuộc linh chúng ta ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 24/9/2013 Ê-phê-sô 1:15-23 Soi Sáng Đôi Mắt Tâm Linh “Cầu xin cho mắt của tấm lòng anh chị em được soi sáng,để hiểu biết hy vọng mà Ngài đã kêu gọi anh chị em và cơ nghiệp vinh quang phong phú trong các thánh đồ, và quyền năng siêu việt không dò được của Ngài, đối với chúng ta là người tin” (câu 18, 19 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ánh sáng cần thiết cho đôi mắt thuộc thể như thế nào? Đô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 23/9/2013 Ma-thi-ơ 6:22, 23 Đôi Mắt Thuộc Linh “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). Câu hỏi suy ngẫm: Đôi mắt có công dụng gì? Đôi mắt quan trọng thế nào đối với thân thể chúng ta? Mắt thuộc linh là gì? Mắt thuộc linh quan trọng ra sao? Làm sao để mở mắt thuộc linh? Mắt là chiếc máy hình cực kỳ tin ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 22/9/2013 Thi Thiên 80:1-19 Xin Phục Hưng Chúng Con “Lạy Đức Chúa Trời, xin phục hưng chúng con, và làm cho mặt Chúa chiếu sáng trên chúng con thì chúng con sẽ được cứu” (câu 3 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao người Ít-ra-ên cầu xin Đức Chúa Trời phục hưng họ? Lời cầu xin lặp lại ba lần, thể hiện gì về người cầu nguyện và nhận biết gì về Chúa? Bạn học được gì qua lời cầu xin nầy? “Lạy Đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/9/2013

Sống Với Thánh Kinh: 21/9/2013 Gia-cơ 1:19-27 Nghe và Làm Theo “Đừng chỉ nghe lời suông, và tự lừa dối mình. Hãy làm theo Lời” (câu 22 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ khuyên chúng ta bỏ đi những điều gì? Và giữ lấy những điều gì? Bạn nghĩ gì về câu nói “Một người được phước không phải do nghe Lời Đức Chúa Trời, nhưng do vâng theo Lời Ngài”? Điều gì khiến bạn trở thành người tin kính? Phân đoạn nầy đ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top