Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 245)

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2016 Rô-ma 1:9-10Sự Thuận Phục Của Người Phục Vụ “Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em.” Câu hỏi suy ngẫm: Nếu là ông Phao-lô, bạn sẽ suy nghĩ và hành động thế nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2016   Rô-ma 1:9-10 Sự Quan Tâm của Người Phục Vụ   “Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc, bởi sự giảng Tin Lành của Con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em.”   Câu hỏi suy ngẫm: “Lấy tâm thần hầu việc” (câu 9a) nghĩ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2016 Rô-ma 1:8-15Tấm Lòng Biết Ơn Của Người Phục Vụ “Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Khi nghĩ đến Hội Thánh tại La Mã, điều trước hết mà Sứ đồ Phao-lô làm là gì? Điều này cho thấy gì về tinh thần phục vụ Chúa của ông? Tinh thần này quan trọng thế nào trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2016 Công Vụ 11:1-18Cửa Ân Sủng Mở Toang “Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống!” (câu 18b). Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem đã phản ứng thế nào về chuyến viếng thăm gia đình ông Cọt-nây của Sứ đồ Phi-e-rơ? Ông Phi-e-rơ đã giải thích vấn đề này ra sao?Nhận thức cánh cửa ân sủng của Chúa mở toang cho mọi người có liên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2016 Công Vụ 10:34-48Làm Chứng về Chúa “Hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng này về Ngài rằng hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì Danh Ngài” (câu 43) Câu hỏi suy ngẫm: Lời chứng của Sứ đồ Phi-e-rơ tại nhà ông Cọt-nây có những phần căn bản nào? Khi ông Phi-e-rơ đang nói thì điều gì xảy ra? Lời chứng của bạn cần bổ sung những điểm nào để thân hữu đáp ứng tốt hơn với Phúc Âm? T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2016 Thi Thiên 141:1-10Lời Cầu Nguyện Đẹp Ý Chúa “Chúa Giê-hô-va ôi mắt tôi ngưỡng vọng Chúa, tôi nương náu mình nơi Chúa; xin chớ lìa bỏ linh hồn tôi” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Điều quan tâm trước tiên của Vua Đa-vít khi ông cầu nguyện là gì? Câu 3-10, Vua Đa-vít cầu xin Chúa những điều gì? Qua bài học hôm nay, bạn xin Chúa thay đổi và nâng cao phẩm tính nào của bạn? Thi Thiên 1 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2016 Công Vụ 10:23b-33 Chia Sẻ Khải Tượng “Ngày mai, Phi-e-rơ chờ dậy đi với họ, có một vài người trong hàng anh em từ Giốp-bê cùng đi với” (câu 23b). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phi-e-rơ mời thêm anh em ở Giốp-bê cùng đi với ông? Cách ông Phi-e-rơ tiếp xúc với Dân Ngoại như thế nào? Ông Cọt-nây đã chia sẻ khải tượng với những ai? Bạn học được gì từ hai nhân vật chính trong câ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2016 A-ghê 1:7-15Được Chúa Thay Đổi Tấm Lòng “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi dân chúng vâng lời Chúa thì Ngài hứa với họ điều gì? Khi Chúa ở cùng dân chúng thì Ngài làm điều gì cho họ? Việc Chúa làm cho dân chúng đem đến kết quả ra sao? Bài học này giúp gì cho mỗi chúng ta và cho Hội Thánh Chúa? Sau khi nghe Tiên tri A- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2016 A-ghê 1:7-13Được Chúa Ở Cùng “A-ghê, sứ giả của Đức Giê-hô-va bèn nói cùng dân chúng theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi nghe sứ điệp của tiên tri A-ghê, dân chúng đáp ứng bằng hành động gì và với thái độ ra sao? Chúa đã hứa gì với dân chúng? Chúa Giê-xu cũng hứa với chúng ta thế nào trư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2016 A-ghê 1:7-11Được Phước Để Phục Vụ “Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì Ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà Ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa truyền cho dân chúng mệnh lệnh gì? Chúa cho biết vì sao thiên tai đã xảy đến với họ? Tại sao Chúa rút lại những ơ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top