Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 245)

Sống Với Thánh Kinh: 10/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/4/2014 Ê-phê-sô 5:15-20 Sống Khôn Ngoan “Vậy, phải hết sức thận trọng trong cách sống của anh chị em – đừng như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (câu 15 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn, dại ở đời khác sự khôn, dại trong Chúa như thế nào? Điều gì trong nếp sống chứng tỏ mình là khôn ngoan theo lời Chúa dạy? Bằng cách nào chúng ta có thể tự đánh giá nếp sống mình là khôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/4/2014 2 Cô-rinh-tô 6:1-2 Ân Huệ của Ngày Cứu Rỗi “Tôi nói cho anh chị em, hiện nay là thời ân huệ của Đức Chúa Trời, hiện nay là ngày cứu rỗi” (câu 2b NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Nhận ân sủng Chúa cách vô ích nghĩa là gì? Có gì liên quan giữa Ê-sai 49:8 và phần Kinh Thánh chúng ta suy ngẫm hôm nay? Nhận biết “Hiện nay là ngày cứu rỗi” bạn cần phải làm gì? Sứ đồ Phao-lô đang nói với ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 8/4/2014 1 Cô-rinh-tô 2:6-10 Điều Kỳ Diệu “Nhưng, như có chép rằng: ‘Mắt chưa hề thấy, tai chưa từng nghe, lòng người chưa từng nghĩ tới những điều Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho người yêu mến Ngài’” (câu 9 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Điều kỳ diệu Chúa dành sẵn cho người yêu mến Ngài là gì? Vì sao sự khôn ngoan của đời nầy không thể hiểu được sự kỳ diệu ấy? Bạn có trách nhiệm gì khi nhậ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 7/4/2014 Ma-thi-ơ 25:31-46 Điều Chúa Muốn Con Làm “Vua sẽ đáp lời: ‘Thật, Ta nói với các con, hễ các con làm như thế cho người nhỏ nhất trong số các anh chị em của Ta, chính là làm cho Ta’” (câu 40 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có gì ngạc nhiên về sự xử đoán của Chúa? Bạn nhận được bài học gì từ câu chuyện nầy? Bạn áp dụng bài học đó vào cuộc sống của mình thế nào? Một câu chuyện hay ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 6/4/2014 Thi Thiên 103:1-5 Những Điều Cần Phải Nhớ “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả tự nhắc mình phải luôn ghi nhớ những điều gì? Vì sao ông kêu gọi “linh hồn ta” chúc tụng Chúa? Bạn tự nhắc mình phải luôn ghi nhớ những điều gì? Thi Thiên 103 bắt đầu bằng lời kêu gọi đặc biệt: “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 5/4/2014 Ma-thi-ơ 25:14-30 Làm Lợi cho Chúa “Chủ nói: ‘Tốt lắm, đầy tớ ngay thật và trung tín. Con đã trung tín trong các việc nhỏ; ta sẽ ủy thác nhiều việc nữa. Hãy đến và chung vui với chủ con’” (câu 21 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Ý chính của câu chuyện nầy là gì? Làm lợi và trung tín có liên hệ gì? Bạn thích câu chuyện nầy ở chỗ nào? Có điều gì bạn thắc mắc trong câu chuyện nầy khôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 4/4/2014 Truyền Đạo 3:1-2, 11 Mọi Sự theo Kỳ Định “Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Theo tác giả của Truyền Đạo, mọi sự đều có định kỳ có ý nghĩa gì? Ai tể trị và điều phối các định kỳ đó? Bạn tin tương lai bạn có thể bị chi phối bởi điều gì? Niềm tin đó ảnh hưởng gì đến việc hoạch định các chương trình tương lai của ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 3/4/2014 Thi Thiên 39:1-13 Hy Vọng Nơi Cuối Con Đường “Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết sự cuối cùng của đời con, và số các ngày con là thế nào; xin cho con biết đời mình mỏng manh dường bao!” (câu 4 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Những câu nào cho thấy Vua Đa-vít nhận biết sự mong manh, ngắn ngủi vô nghĩa của cuộc đời? Dù vậy, ông tìm thấy những hy vọng nào? Hy vọng nơi đâu? Những gian n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 2/4/2014 Gióp 8:8-22 Chúa Tể Trị “Kìa, Đức Chúa Trời không bỏ người trọn vẹn, cũng không tiếp tay cho kẻ gian ác” (câu 20 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Phần Kinh Thánh nầy cho thấy ông Binh-đát quan niệm thế nào về thiện ác? Quan niệm của đời nầy về thiện ác, lẽ công bằng như thế nào? So sánh truyền thống đạo đức của con người với chân lý Thánh Kinh, bạn có tin trên tất cả sự việc dù nhỏ ha ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 1/4/2014 2 Sử Ký 32:20-33 Tự Mãn với Những Thành Tựu “Nhưng khi các sứ giả mà vua Ba-by-lôn sai đến để hỏi thăm về dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa vua để thử xem lòng dạ vua thế nào” (câu 31 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Nêu những sự việc xảy ra trong cuộc đời Vua Ê-xê-chia trong phần Kinh Thánh hôm nay? Thái độ Vua Ê-xê-chia thế nào với những thành tựu đó? Những ưu và ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top