Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 244)

Sống Với Thánh Kinh: 15/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 15/4/2014 Giăng 18:1-18 Chúa Giê-xu Bị Bắt “Chúa Giê-xu lại phán: Ta đã bảo các người là chính Ta đây. Nếu các người tìm bắt Ta thì hãy để cho những người nầy đi” (câu 8 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu và các môn đệ đến vườn Ghết-sê-ma-nê để làm gì? Tại sao ông Giu-đa dẫn toán lính đến bắt Chúa Giê-xu với gươm, giáo? Chúa Giê-xu có thái độ nào trước những người tìm bắt Ngài? Bạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 14/4/2014 2 Ti-mô-thê 4:6-8 Chung Cuộc “Ta đã chiến đấu trong cuộc chiến cao quý, chạy xong cuộc đua, giữ vững đức tin” (câu 7 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Từ ngữ “chiến đấu” (đánh trận) Sứ đồ Phao-lô dùng trong câu 7 hàm ý gì? Hy vọng cuối cùng của ông là gì? Hãy nhìn lại cuộc đời mình, bạn có điều gì để thưa với Chúa giờ nầy? Một em bé sắp ra đời, cả nhà đều náo nức. Một người sắp nằm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 13/4/2014 Thi Thiên 103:6-12 Chúa Nhân Từ, Thương Xót “Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sự nhân từ, thương xót của Chúa được mô tả thế nào qua phần Thi Thiên nầy? Lòng thương xót, nhân từ của Chúa được bày tỏ trong đời sống bạn qua những điều gì? Trong Chúa Nhật bắt đầu Tuần Thánh hôm nay, nghĩ đến sự nhân từ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/4/2014 1 Phi-e-rơ 3:1-10 Nếp Sống Gia Đình Gương Mẫu “Tất cả anh chị em hãy sống cho hòa hợp nhau; cảm thông; yêu mến nhau như anh chị em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường” (câu 8 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên gì về bổn phận vợ chồng? Điều nầy có dễ làm không? Nếu dễ, bạn đã thực hiện chưa? Nếu khó, vì sao lại khó? Hãy tóm tắt những lời khuyên cho Hội Thánh tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 11/4/2014 Phi-líp 3:17-21 Cách Ăn Ở của Cơ Đốc Nhân “Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Chúng ta đang trông đợi Đấng Cứu Thế từ đó đến, là Chúa Giê-xu Cơ Đốc” (câu 20 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Cách ăn ở của Cơ Đốc nhân khác gì với cách ăn ở của người chưa tin Chúa? Thù nghịch thập tự giá của Đấng Cơ Đốc nghĩa là gì? Ý thức mình là công dân trên trời khích lệ chúng ta thế nào trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 10/4/2014 Ê-phê-sô 5:15-20 Sống Khôn Ngoan “Vậy, phải hết sức thận trọng trong cách sống của anh chị em – đừng như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (câu 15 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn, dại ở đời khác sự khôn, dại trong Chúa như thế nào? Điều gì trong nếp sống chứng tỏ mình là khôn ngoan theo lời Chúa dạy? Bằng cách nào chúng ta có thể tự đánh giá nếp sống mình là khôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 9/4/2014 2 Cô-rinh-tô 6:1-2 Ân Huệ của Ngày Cứu Rỗi “Tôi nói cho anh chị em, hiện nay là thời ân huệ của Đức Chúa Trời, hiện nay là ngày cứu rỗi” (câu 2b NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Nhận ân sủng Chúa cách vô ích nghĩa là gì? Có gì liên quan giữa Ê-sai 49:8 và phần Kinh Thánh chúng ta suy ngẫm hôm nay? Nhận biết “Hiện nay là ngày cứu rỗi” bạn cần phải làm gì? Sứ đồ Phao-lô đang nói với ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 8/4/2014 1 Cô-rinh-tô 2:6-10 Điều Kỳ Diệu “Nhưng, như có chép rằng: ‘Mắt chưa hề thấy, tai chưa từng nghe, lòng người chưa từng nghĩ tới những điều Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho người yêu mến Ngài’” (câu 9 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Điều kỳ diệu Chúa dành sẵn cho người yêu mến Ngài là gì? Vì sao sự khôn ngoan của đời nầy không thể hiểu được sự kỳ diệu ấy? Bạn có trách nhiệm gì khi nhậ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 7/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 7/4/2014 Ma-thi-ơ 25:31-46 Điều Chúa Muốn Con Làm “Vua sẽ đáp lời: ‘Thật, Ta nói với các con, hễ các con làm như thế cho người nhỏ nhất trong số các anh chị em của Ta, chính là làm cho Ta’” (câu 40 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn có gì ngạc nhiên về sự xử đoán của Chúa? Bạn nhận được bài học gì từ câu chuyện nầy? Bạn áp dụng bài học đó vào cuộc sống của mình thế nào? Một câu chuyện hay ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 6/4/2014

Sống Với Thánh Kinh: 6/4/2014 Thi Thiên 103:1-5 Những Điều Cần Phải Nhớ “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả tự nhắc mình phải luôn ghi nhớ những điều gì? Vì sao ông kêu gọi “linh hồn ta” chúc tụng Chúa? Bạn tự nhắc mình phải luôn ghi nhớ những điều gì? Thi Thiên 103 bắt đầu bằng lời kêu gọi đặc biệt: “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top