Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 244)

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2016 I Giăng 1:6-2:2Bước Đi trong Sự Sáng (1) “Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ Đồ Giăng nêu lên quan điểm nào về tội lỗi (câu 6, 8, 10)? Quan điểm này có gì khác biệt với quan điểm của xã hội mà chúng ta đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2016 I Giăng1:5Đức Chúa Trời Là Sự Sáng “Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (I Giăng 1:5). Câu hỏi suy ngẫm: Những điều Sứ đồ Giăng dạy dỗ cho Hội Thánh về Đức Chúa Trời đến từ đâu (1:5a)? Điều này cho bạn hiểu thế nào về tầm quan trọng của việc học biết về Đức Chúa Trời? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2016 Thi Thiên 140:1-8Thắng Người Ác “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Câu hỏi suy ngẫm: Người ác làm hại Vua Đa-vít bằng những cách nào? Ông cầu xin điều gì nơi Chúa? Con dân Chúa cần có thái độ ra sao trước những khó khăn? B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/04/2016 Công Vụ 10:9-23aKhông Sạch Mà Sạch! “Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy” (câu 15b). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đã thấy gì trong khải tượng? Lời nào được phán với ông đến ba lần? Làm thế nào ông Phi-e-rơ có thể hiểu khải tượng và đáp ứng tích cực theo ý muốn của Chúa? Bạn học được gì từ nếp sống của ông Phi-e-rơ? Sứ đồ Phi-e-rơ đang cầu n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/04/2016 Công Vụ 10:1-8Sự Cứu Rỗi trong Đấng Christ “Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Cọt-nây là ai? Đức Chúa Trời nhận thấy ông là người như thế nào? Tại sao Chúa muốn ông đi tìm ông Si-môn Phi-e-rơ? Bạn được nhắc nhở điều gì trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay? Ông Cọt-n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/04/2016 Công Vụ 9:32-43Phúc Âm Được Loan Truyền “Việc đó loan truyền khắp Giốp-bê nên có nhiều người tin theo Chúa” (câu 42). Câu hỏi suy ngẫm: Bằng cách nào Phúc Âm của Chúa Giê-xu được loan ra khắp xứ Ly-đa, Sa-rôn, và Giốp-bê? Bài học hôm nay mời gọi và thách thức bạn sống với đức tin như thế nào để thu hút những người chưa biết Chúa đến tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài? Trong phân đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2016 Công Vụ 9:19b-31Khởi Sự Một Đời Sống Mới “Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi gặp Chúa Phục Sinh trên đường đi Đa-mách, ông Sau-lơ đã khởi sự một đời sống mới thế nào? Ông gặp những thuận lợi và khó khăn nào? Hình ảnh hay hoàn cảnh nào gây ấn tượng cho bạn trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nhất ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2016 A-ghê 1:7-9Sự Thờ Phượng Chúa Vui Lòng “Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà này, thì Ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và Ta sẽ được sáng Danh, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 9, Chúa đã làm điều gì để dân chúng biết Ngài không hài lòng về họ? Trong câu 8, Chúa vui lòng và Danh Ngài tôn cao khi dân chúng làm điều gì? Tại sao? Chúng ta thờ phượng Chúa như ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2016 A-ghê 1:3-8Phương Cách Phục Vụ “Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này hoang vu sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình” (A-ghê 1:4-5). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “xem xét đường lối mình” có nghĩa gì? Khi Chúa phán “các ngươi khá xem xét đường lối mình,” Chúa muốn dân Ngài làm điều gì? Tại sao? Ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2016 Thi Thiên 139:19-24 Chúa Là Thánh “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (câu 23, 24). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa có chấp nhận tội lỗi không, vì sao? Có phải Vua Đa-vít căm ghét vì lý do cá nhân không? Ông xin Chúa những điều gì? Bạn học được gì qua ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top