Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 244)

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2016 Dân Số Ký 12:1-10Người Lãnh Đạo Khiêm Nhường “Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se gặp sự chống đối của ai? Ông phản ứng như thế nào? Đức Chúa Trời bênh vực ông ra sao? Hậu quả của việc chống đối đầy tớ Chúa là gì? Bạn có khiêm nhường trong sự phục vụ Chúa không? Khi lãnh đạo người Ít-ra-ên đi trong hoang mạc, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/09/2016 Mi-chê 6:1-8Lối Sống Khiêm Nhường Trước Mặt Chúa “...Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời quở trách người Ít-ra-ên điều gì? Ngài nhắc lại những điều nào? Chúa đòi hỏi con dân Chúa ngày xưa và chúng ta ngày nay phải học tập đức độ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/09/2016 Phi-líp 2:5-11Tột Đỉnh của Sự Khiêm Nhường “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu Hội Thánh Phi-líp điều gì? Tâm tình khiêm nhường của Đấng Christ được thể hiện như thế nào? Kết quả của sự khiêm nhường đó ra sao? Làm thế nào để chúng ta noi dấu châ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/08/2016 Công Vụ 15:22-33Hiệp Nhất trong Sự Khác Biệt “Ấy là Chúa Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm” (câu 28-29). Câu hỏi suy ngẫm: Các trưởng lão và sứ đồ đã giải quyết thắc mắc của tín hữu Dân Ngoại như thế nào? Bạn học được gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/08/2016 Công Vụ 15:12-21 Hỗ Trợ, Bổ Sung, và Gắn Kết Hòa Bình “Khá viết thư dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Lời trình bày của ông Gia-cơ trước giáo hội nghị có những phần nào? Những lời đề nghị của ông Gia-cơ có ý nghĩa gì đối với những người đang hiện diện, những tín hữu người Do Thái và ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/08/2016 Công Vụ 15:1-11 Được Cứu Nhờ Ân Sủng “Trái lại, chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các tín hữu người Giu-đê (Do Thái) dạy những Dân Ngoại mới tin Chúa Giê-xu phải làm phép cắt bì? Điều gì xảy ra sau đó? Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích thế nào trong câu 8-9? Điều này có ý nghĩa gì trong niềm tin ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2016 Thi Thiên 146:3-6Trông Cậy Nơi Chúa “Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người” (Thi Thiên 118:8). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 3-4, vì sao trước giả khuyên đừng tin cậy vào con người? Hậu quả của việc trông cậy vào con người như thế nào? Tại sao trông cậy vào Chúa là có phước? Trước giả khuyên dạy con dân Chúa phải trông cậy nơi Đức Giê-hô-va. Ông trình ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2016 Công Vụ 14:21-28 Tường Trình Công Việc Chúa “Hai người đến nơi, nhóm họp Hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài mở cửa đức tin cho Dân Ngoại là thể nào” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba đã làm gì trước khi về lại nơi mà họ đã được sai đi? Tại sao họ làm như thế? Việc tường trình chuyến truyền giáo thứ nhất của hai ô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/08/2016 Công Vụ 14:8-20 Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời “Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi; chúng ta giảng Tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong đó” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người dân thành Lít-trơ tôn hai ông ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/08/2016 Giê-rê-mi 1:13-16Đấng Hình Phạt Tội Lỗi “Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời” (Dân Số Ký 14:18). Câu hỏi suy ngẫm: Khải tượng “nồi nước sôi bắn ra từ phương bắc” có ý nghĩa gì? Vì sao Đức Chúa Trời lại hình phạt dân Ngài? Khải tượng trên cho chúng ta họ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top