Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 243)

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/06/2016 Công Vụ 11:19-30Một Hội Thánh Được Thành Lập “Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh tại An-ti-ốt được thành lập và gây dựng như thế nào, có những đặc điểm gì? Tinh thần của ông Ba-na-ba nêu gương gì cho chúng ta? Bạn góp phần gì để Hội Thánh bạn tăng trưởng và phát triển tốt hơn? Sau khi ông Ê-tiên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2016 Thi Thiên 143:7-12Xin Chúa Đáp Lời Con “Đức Giê-hô-va ôi! xin mau mau đáp lời tôi!” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít cầu xin Chúa điều gì? Những lời cầu nguyện này được đặt trên căn bản nào? Còn bạn thì sao? Thi Thiên 143 từ câu 1-6 mở đầu với lời cầu nguyện của ông Đa-vít “xin Chúa nghe” lời cầu xin của ông, và kết thúc bằng lời cầu nguyện “xin Chúa đáp lời” ông (câu 7- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2016 A-ghê 2:6-9Đền Thờ Cuối Cùng “Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào; vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con đều là đền thờ của thành” (Khải Huyền 21:22). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri A-ghê cho biết Đền Thờ sau rốt có các đặc điểm gì? Khi Đền Thờ sau cùng được vinh quang thì Đức Chúa Trời sẽ ban điều gì? Nhờ Lời Kinh Thánh, bạn biết Chúa Giê-xu là Đền Thờ sau rốt như thế nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2016 A-ghê 2:1-5Dòng Dõi Được Lựa Chọn “Ta sẽ ở giữa dân Ít-ra-ên, làm Đức Chúa Trời dân ấy. Dân ấy sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng nó, đã đem chúng nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng ở giữa vòng họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:45-46). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàn cảnh của người Ít-ra-ên khi ra khỏi Ai Cập và hoàn cảnh của những người trở về sau k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2016 A-ghê 2:1-5Niềm Vui Thật của Người Phục Vụ “Đức Giê-hô-va lại phán: Cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (A-ghê 2:4b). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời khích lệ dân chúng tiếp tục kiên trì xây lại Đền Thờ như thế nào? Ngài giục lòng họ bằng lời hứa gì? Niềm vui thật sự của người phục vụ Chúa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/06/2016 Giăng 9:1-5Hãy Tận Dụng Cơ Hội “Trong khi còn ban ngày, Ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai Ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa muốn nói điều gì khi dùng hình ảnh ban ngày và ban đêm? Chúa dạy môn đệ bài học gì qua câu trả lời của Ngài? Chúa nói gì về chức vụ của Ngài qua câu 5? Bài học này nhắc nhở chúng ta những gì? Bạn thấy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/06/2016 Giăng 9:1-5Công Việc Đức Chúa Trời Được Tỏ Ra “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Do đâu mà môn đệ nghĩ rằng cha mẹ người mù đã phạm tội? Chúa giải thích thắc mắc của môn đệ như thế nào? Chúa muốn dạy môn đệ bài học gì? Chúng ta cần sống thế n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/06/2016 Giăng 9:1-5Tại Sao Hỏi Vậy? “Môn đệ hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sinh ra thì mù như vậy?” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Nhận định câu hỏi của các môn đệ về người mù? Khi các môn đệ hỏi Chúa như vậy, cho thấy họ quan tâm đến điều gì? Chúng ta sẽ giống các môn đệ trong những trường hợp nào? Khi các môn đệ của Chúa thấy một người mù ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2016 Sáng Thế Ký 9:20-27Làm Cha, Làm Con “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nô-ê vấp phạm điều gì? Các con của ông làm gì và kết quả ra sao? Bạn học được gì qua bài học này? Câu chuyện đau lòng của gia đình ông Nô-ê giúp chúng ta suy nghĩ về đời sống l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/06/2016 Giăng 8:48-59Sẽ Chẳng Thấy Sự Chết “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ Lời Ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ” (câu 51). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa Giê-xu nói ai giữ Lời Chúa thì sẽ không thấy sự chết, những người Giu-đa bắt bẻ Chúa thế nào? Tại sao? Chúa đã công bố hai điều vô cùng quan trọng nào? Người Giu-đa phản ứng thế nào sau khi nghe Chúa phán? Đi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top