Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 241)

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2016 I Sa-mu-ên 14:1-15Số Ít Thắng Số Đông “Giô-na-than nói cùng người vác binh khí mình rằng: Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những người chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy” (I Sa-mu-ên 14:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-na-than có quyết định gì? Tại sao đây không phải ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2016 A-ghê 2:1-9Can Đảm Xây Dựng Nhà Chúa “...Các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (câu 4c). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái đang ở trong tâm trạng nào? Đức Chúa Trời khích lệ họ ra sao? Bạn đang nản lòng, chùn bước hay can đảm trong công tác xây dựng nhà Chúa? Tiên tri A-ghê được Chúa dùng vào khoảng năm 520 T.C. để ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2016 Thi Thiên 148:1-6Chúc Tụng Đấng Sáng Tạo “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men” (Rô-ma 11:36). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Thi Thiên này, trước giả kêu gọi những ai chúc tụng Đức Giê-hô-va? Lý do nào muôn vật phải chúc tụng Chúa? Bạn có cảm xúc gì khi nhìn xem muôn vật hay khi nhìn vào sự cấu tạo của cơ thể mì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2016   Đa-ni-ên 3:13-18 Can Đảm Giữ Đức Tin   “Dù chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Ba bạn trẻ Do Thái đang đối diện với thử thách nào? Trước sự thử thách ấy họ đã thể hiện lòng can đảm ra sao? Bạn có đủ can đảm giữ vững đức tin khi đối diện với thử t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2016 Công Vụ 16:16-34Tiếng Hát trong Tù “Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la phải vào tù? Trong tù, hai ông để lại những ảnh hưởng nào cho những ai? Hương vị Cơ Đốc của bạn tỏa ra như thế nào trong cộng đồng của mình? Đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2016 Công Vụ 16:6-15Phúc Âm đến Châu Âu “Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan, mà cứu giúp chúng tôi” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã lên kế hoạch cho chuyến truyền giáo lần thứ hai như thế nào (xem thêm Công Vụ 15:36)? Chúa Thánh Linh đã tể trị chuyến đi này ra sao? Bạn học được gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2016 Công Vụ 16:1-5Gương Người Truyền Giáo “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (I Cô-rinh-tô 9:22b). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về ông Ti-mô-thê? Tại sao Sứ đồ Phao-lô phải làm phép cắt bì cho ông Ti-mô-thê? Bạn học được gì từ gương truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô và ông Ti-mô-thê? Ông Ti-mô-thê là một chàng trai trẻ ở thành ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2016 Công Vụ 15:35-41Hai Lối “Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác. Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Bam-phi-ly, chẳng cùng đi làm việc với” (câu 37-38). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba có sự bất đồng gay gắt? Họ đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Bạn ủng hộ quan điểm của ai? Bạn học được gì qua bài học ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2016 Giê-rê-mi 2:9Đức Chúa Trời Sẽ Buộc Tội “Đức Giê-hô-va phán: Vì cớ đó ta sẽ còn tranh cạnh cùng các ngươi, cho đến con cháu của con cháu các ngươi nữa” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “tranh cạnh” trong câu 9 có nghĩa gì? Vì sao Đức Chúa Trời lại tranh cạnh cùng tuyển dân của Ngài? Có công bằng không khi vì tội tổ phụ mà con cháu nhiều đời sau vẫn phải chịu hình phạt? “Đức Giê-h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2016 Thi Thiên 147:15-20 Chúa Ban Lời Ngài “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời” (Giăng 5:24a). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả trình bày về quyền năng của Lời Chúa ra sao? Chúa truyền Lời Ngài cho Ít-ra-ên có liên hệ như thế nào đối với bạn? Nhờ đâu mà chúng ta đến được với Đấng Christ và được cứu? Trước giả tiếp t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top