Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 241)

Sống Với Thánh Kinh: 1/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 1/7/2014 1 Sử Ký 15:1-15 Một Chỗ cho Chúa “Đa-vít cất cho mình những cung đền tại thành Đa-vít, và sắm sửa một nơi cho hòm của Đức Chúa Trời, cùng dựng nhà trại cho hòm ấy” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã xây dựng những công trình nào? Tại sao? Vua chọn ai để khiêng Hòm Giao Ước của Chúa? Những người được dự phần trong sự thờ phượng Chúa cần phải làm gì? Nhờ ơn Chúa ban, Vua Đa ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 30/6/2014 1 Các Vua 8:1-30 Sự Hiện Diện Vinh Quang của Đức Chúa Trời “Khi các thầy tế lễ vừa ra khỏi Nơi Thánh thì có đám mây tràn đầy đền thờ của Đức Giê-hô-va … vì vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn ngập Đền Thờ của Ngài” (câu 10, 11b). Câu hỏi suy ngẫm: Hòm Giao Ước có liên quan gì đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Sự hiện diện đầy vinh quang của Đức Chúa Trời trong Đền Thờ nói lên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 29/6/2014 Thi Thiên 105:1-3a Công Việc Kỳ Diệu của Chúa “Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và cầu khẩn Danh Ngài! Hãy rao truyền công việc Ngài giữa các dân!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả đưa ra những lời kêu gọi nào trong phần Thi Thiên nầy? Những lời kêu gọi nầy dành cho ai? Qua đó, bạn thấy mình được thúc giục làm những gì? Thi Thiên 105 nhắc lại những việc kỳ diệu Đức Chúa Trời đã làm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/6/2014 1 Các Vua 7:13-51 Vật Dụng bên trong Đền Thờ “Vua Sa-lô-môn sai người mời Hi-ram từ Ty-rơ đến… Hi-ram đầy kinh nghiệm, thông thạo, và rất khéo tay trong các công việc thuộc nghề đồng. Ông đến Vua Sa-lô-môn, và làm mọi việc vua giao” (câu 13, 14). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Hi-ram là ai? Ông đã chế tác những vật dụng nào? Những vật dụng nầy để làm gì? Chúng có ý nghĩa gì đối với ngư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2014

Sống Với Thánh Kinh: 08/08/2014 Ma-thi-ơ 25:31-45 Hội Thánh Phục Vụ Tha Nhân “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, Chúa đồng hóa mình với những người nào? Tại sao? Hội Thánh bạn có chương trình phục vụ tha nhân nào kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 27/6/2014 1 Các Vua 7:1-12 Cung Điện của Vua Sa-lô-môn “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công” (Thi Thiên 127:1). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi xây xong Đền Thờ, Vua Sa-lô-môn tiếp tục xây dựng những gì? Để làm gì? Nhìn vào những công trình xây cất hoành tráng, người bình thường có thấy được nhà lãnh đạo tận hiến cho Đức Chúa Trời không? Trong Hội Thánh của bạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/6/2014 1 Các Vua 6:1-38 Xây Dựng Nhà của Đức Chúa Trời “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (1 Cô-rinh-tô 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn xây Đền Thờ khi nào và kích cỡ Đền Thờ nầy ra sao? Vì sao Đền Thờ vô cùng quan trọng đối với người Ít-ra-ên và chúng ta? Để bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong Đề ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/6/2014 Giăng 14:1-3 Chỗ Ở trên Thiên Đàng “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở... Ta đi và chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại để đón các con...” (câu 2a và 3a NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ bối rối? Trong sự bối rối đó, Chúa khuyên họ và hứa cho họ điều gì? Qua lời hứa của Chúa, bạn có khái niệm gì về thiên đàng? Dựa vào Khải Huyền 22:1-5, bạn biết thiên đàng có ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/6/2014 Khải Huyền 7:9-12 Hé Nhìn Cõi Vĩnh Hằng “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng ngự trên ngai và thuộc về Chiên Con” (câu 10, NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng thấy ai trong khải tượng về cõi vĩnh hằng? Họ làm gì ở nơi đó? Trong quang cảnh đó, ai quan trọng nhất? Tại sao? Chúa Giê-xu được tôn quý như thế nào? Bạn bày tỏ sự tôn kính Chúa như thế nào trong đời s ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/6/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/6/2014 Giăng 3:16 Sự Sống Đời Đời “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Điều nào bày tỏ bản chất Đức ChúaTrời yêu thương? Sự sống đời đời là gì? Điều kiện nào cần có để nhận sự sống đời đời? Tin nhận Con Đức Chúa Trời - Chúa Giê-xu có nghĩa gì? Chúa Giê- ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top