Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 240)

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2016 Gióp 1:1-5Người Cha Gương Mẫu “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp là người cha như thế nào? Ông đã làm gì cho các con? Bạn áp dụng bài học này như thế nào trong sự dạy dỗ con cháu mình? Ông Gióp là một người cha trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2016 Công Vụ 18:1-17Sứ Giả Trung Tín “Đừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu” (câu 9b-10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã làm gì tại thành Cô-rinh-tô? Điều gì khiến ông có ý định từ bỏ nơi này? Lời phán của Chúa đã tác động đến ông như thế nào? Bạn được khích lệ gì trong việc làm chứng về Phúc Âm? Thành Cô-rinh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/11/2016 Công Vụ 17:16-34Thờ Thần Không Biết “Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Người dân tại thành A-thên có những đặc điểm nào? Sứ đồ Phao-lô giới thiệu Phúc Âm cho họ ra sao? Bạn học được gì từ tấm lòng và cách làm chứng của Sứ đồ Phao-lô cho người dân ở A-th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2016 Thi Thiên 116:1-12Cảm Tạ về Những Ơn Lành của Chúa “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả đã trải qua hoàn cảnh như thế nào? Ông đã làm gì và kinh nghiệm kết quả ra sao? Ông ca ngợi những mỹ đức nào của Đức Chúa Trời? Bạn đã trải nghiệm ơn cứu chuộc của Chúa chưa? Bạn tạ ơn Chúa bằng cách nào? Trước g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2016 Giê-rê-mi 2:22-25Phương Cách Thanh Tẩy Tội Lỗi “Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi” (Thi Thiên 51:2). Câu hỏi suy ngẫm: Tuyển dân Ít-ra-ên có thái độ thế nào với tội họ đã phạm? Đức Giê-hô-va so sánh bản chất ham thích phạm tội của người Ít-ra-ên giống điều gì? Phương cách thanh tẩy tội lỗi của người Ít-ra-ên ngày trước và co ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2016 Giê-rê-mi 2:20-21Nho Thuần Chủng hay Nho Hoang? “Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rặc cả; mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho Ta?” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã làm gì cho tuyển dân Ít-ra-ên? Tuyển dân đã đáp lại như thế nào? Chúa mô tả tình trạng hiện tại của người Ít-ra-ên bằng hình ảnh nào? Bạn thấy hình ảnh nào giống với tình ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/11/2016 Giê-rê-mi 2:18-19Tội Ác Ngươi Sẽ Sửa Phạt Ngươi “Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi, nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và chẳng có lòng kính sợ Ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng, Chúa, là Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh người Ít-ra-ên uống nước sông Si-ho và sông Cái có ý ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2016 Gióp 1:1-3Phước Hạnh của Người Công Chính “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (Thi Thiên 1:3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhận được những phước hạnh nào? Quan niệm người được phước trong Cựu Ước và Tân Ước khác nhau ra sao? Bạn quan niệm thế nào là người được phước trong Đấng Ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/11/2016 Giăng 11:17-27Đức Tin Tăng Trưởng “Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Qua lời đối thoại giữa bà Ma-thê và Chúa, Chúa đã giúp đức tin của bà nơi Chúa tăng trưởng như thế nào? Làm thế nào để đức tin nơi Chúa trong lòng bạn luôn tăng trưởng? Khi Chúa Giê-xu đến làng Bê-tha-ni thì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/11/2016 Giăng 11:7-16Bước Đi trong Ánh Sáng Sự Sống “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu muốn dạy môn đệ điều gì khi Ngài dùng hình ảnh đi trong ban ngày và đi trong ban đêm? Tại sao Chúa mừng vì Ngài không có mặt khi ông La-xa-rơ chết? Bạn cần làm gì để tăng trưởng đức t ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top