Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 240)

Sống Với Thánh Kinh: 17/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 17/8/2013 Khải Huyền 22:10-21 Lạy Chúa, Xin Hãy Đến “Lưu ý, Ta sắp đến! Đem phần thưởng theo với Ta, và Ta trao cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (câu 12 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu hứa gì trong phân đoạn nầy? Bạn đáp ứng thế nào đối với lời hứa của Ngài? Vì sao Sứ đồ Giăng được truyền lệnh đừng niêm phong sách? Sứ đồ Giăng cảnh báo về việc thêm bớt Lời Đức Chúa Trời ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 16/8/2013 Khải Huyền 22:1-9 Thiên Đường Được Phục Hồi “Rồi, thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước hằng sống trong như pha lê, từ ngai Đức Chúa Trời và Chiên Con” (câu 1 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng mô tả sự sống bên trong Thành Thánh như thế nào? Dòng nước sự sống và cây sự sống có ý nghĩa gì đối với bạn? Chúa Giê-xu nói gì về sự trở lại của Ngài? Bạn đáp ứng thế nào đối với l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 15/8/2013 Khải Huyền 21:15-27 Gặp Đức Chúa Trời “Tôi không thấy đền thờ nào trong Thành; vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng và Chiên Con là đền thờ của Thành” (câu 22 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Mô tả lại Thành Giê-ru-sa-lem mới dựa trên những gì bạn vừa đọc? Thành là nơi ngự của ai? Ai là những người được vào Thành? Để được bước vào Thành Thánh trong tương lai, bạn cần phải làm gì tro ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 14/8/2013 Khải Huyền 21:1-14 Cô Dâu Xinh Đẹp “Tôi thấy Thành Thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ Đức Chúa Trời trên trời xuống, sửa soạn như cô dâu trang điểm xinh đẹp cho chồng mình” (câu 2 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 1 và 2 cho biết Sứ đồ Giăng thấy gì? Thành thánh tượng trưng cho điều gì? Đấng ngự trên ngai phán gì với Sứ đồ Giăng? Bạn nghĩ như thế nào khi công trình sáng tạo được l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 13/8/2013 2 Sa-mu-ên 13:1-21 Tình Yêu Thật “Tình yêu thương là nhẫn nại, tình yêu thương là nhân từ; tình yêu thương… không khiếm nhã, không vị kỷ... Tình yêu thương không vui về việc bất công, nhưng hân hoan trong sự thật” (1 Cô-rinh-tô 13:4-6 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Điều ô nhục nào đã xảy ra trong gia đình Vua Đa-vít? Nguyên nhân nào? Thế nào là tình yêu thương thật mà Kinh Thánh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 12/8/2013 2 Sa-mu-ên 12:15b-31 Tội Được Tha “Đức Giê-hô-va phán: “Bây giờ hãy đến, để chúng ta biện luận với nhau: Dù tội các ngươi đỏ như son, Sẽ trở nên trắng như tuyết; Dù đỏ thắm như vải điều, Sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê-sai 1:18 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và tâm trạng của Vua Đa-vít trước và sau khi con mất thế nào? Điều gì cho thấy Đức Chúa Trời tha thứ tội cho ông? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 11/8/2013 Thi Thiên 77:1-9 Thắc Mắc với Chúa “Ban đêm con nhớ lại bài hát của con; Con suy ngẫm trong lòng và tâm linh con băn khoăn tự hỏi: “Chúa sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài chẳng còn ban ơn nữa sao?” (câu 6-7). Câu hỏi suy ngẫm: Trong gian truân, tác giả làm gì? Ông suy nghĩ về điều gì? Bạn nghĩ gì về những câu hỏi của ông với Chúa? Có khi nào bạn cũng có những câu hỏi tương tự? Tại ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 10/8/2013 Lu-ca 19:28-44 Vua trên Muôn Vua “Phước cho Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời, và vinh quang trên nơi chí cao!” (câu 38 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu được dân chúng đón tiếp khi vào thành Giê-ru-sa-lem thế nào? Lời tung hô trong câu 38 có ý nghĩa gì? Chúa Giê-xu đã bước vào đời sống bạn như vị Vua chưa? Vì sao Chúa Giê-xu khóc cho Giê-ru-sa-lem? Chú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 9/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 9/8/2013 Lu-ca 19:11-27 Người Đầy Tớ Trung Tín “Chủ đáp: Tốt lắm, đầy tớ tốt của ta! Vì anh đáng tin cậy trong việc nhỏ, anh được cai trị mười thành phố” (câu 17 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Câu chuyện nầy có gì giống với câu chuyện trong Ma-thi-ơ 25:14-30? Cả hai câu chuyện dạy chúng ta điều gì? Sự trung tín giữ vai trò nào trong sự phục vụ Đức Chúa Trời của bạn? Câu chuyện về mười nén ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 8/8/2013

Sống Với Thánh Kinh: 8/8/2013 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-18 Siêng Năng và Làm Lành “Thưa anh chị em, về phần anh chị em, đừng bnao giờ chán mệt làm điều thiện” (câu 13 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao có một số người không chịu làm việc? Sứ đồ Phao-lô nghiêm khắc răn dạy họ thế nào? Lời dạy và lối sống của ông ra sao? Bạn đã làm những việc lành nào? Những việc lành nào cần phát huy qua bạn trong Hội Thánh, hay ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top