Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 240)

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/07/2016 Công Vụ 13:13-43 Bài Giảng của Sứ Đồ Phao-lô Ở Xứ Bi-si-đi “Lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình” (câu 39). Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung bài giảng của Sứ đồ Phao-lô được trình bày như thế nào? Ông tập trung nhấn mạnh điều gì (câu 30-37)? Bạn học được gì trong việc làm chứng về Chúa Giê-xu từ bài g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/07/2016 Công Vụ 13:4-12Thi Hành Mệnh Lệnh của Chúa “Vậy, Sau-lơ và Ba-na-ba đã chịu Chúa Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíp-rơ” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông Ba-na-ba và Sau-lơ đã thi hành mệnh lệnh Chúa như thế nào và tại sao họ làm như thế? Phân đoạn này cho biết điều quan trọng nào một giáo sĩ phải có? Bạn được Chúa kêu gọi truyền g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/07/2016 Giê-rê-mi 1:6Tôi Là Con Trẻ? “Tôi thưa rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Chàng thanh niên Giê-rê-mi khi nghe Đức Chúa Trời chọn ông làm tiên tri thì phản ứng thế nào? Vì sao ông Giê-rê-mi lại có phản ứng như thế? Phải chăng ông muốn thoái thác trách nhiệm Chúa giao? Có khi nào bạn phản ứng với Chúa như vậy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/07/2016 Giê-rê-mi 1:2-5Tôi Được Chúa Lựa Chọn “…Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước” (câu 4-5). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời phán với ông Giê-rê-mi vào thời gian nào? Ngài phán với ông điều gì? Chúa phán Ngài “biết” ông Giê-rê-mi trong trường hợp này được hiểu như thế n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2016 Thi Thiên 145:1-7Chúc Tụng Đức Chúa Trời Đời Đời “Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen Danh Chúa đến đời đời vô cùng” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít chúc tụng Chúa vì những lý do gì? Ông chúc tụng Chúa với tinh thần như thế nào? Bạn có kinh nghiệm nào về đời sống của người chúc tụng Chúa ảnh hưởng đến con cháu? Thi Thiên 145 là thi thiên cuối cùng trong sách được ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2016 Giê-rê-mi 1:1Thầy Tế Lễ hay Tiên Tri? “Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một trong các thầy tế lễ ở A-na-tốt, xứ Bên-gia-min” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giê-rê-mi là ai? Xuất thân của ông ra sao? Ông đã được định hướng gì cho công tác phục vụ Đức Chúa Trời? Chức vụ Chúa muốn trao phó cho ông Giê-rê-mi là gì? Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì cho Ngài? Bạn đã vâng phục ra ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2016 A-ghê 2:20-23Đầy Tớ Ta “Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Hỡi Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, trong ngày đó, Ta sẽ lấy ngươi làm đầy tớ ta! Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngươi như ấn tín; vì Ta đã chọn ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã phán gì với ông Xô-rô-ba-bên? Với mục đích gì? Tại sao Chúa gọi ông Xô-rô-ba-bên là “đầy tớ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2016 A-ghê 2:10-19Con Người hay Nghi Lễ? “Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta! Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn” (A-mốt 5:23-24). Câu hỏi suy ngẫm: Trong các câu 12-13 bày tỏ quy tắc gì về vật ô uế? Câu 14 cho biết lối sống của dân chúng như thế nào? Lối sống đó ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2016 Giăng 9:13-17Ba Nhận Định về Chúa Giê-xu “Có mấy người trong những người Pha-ri-si bèn nói rằng: Người này không phải từ Đức Chúa Trời đến đâu, vì không giữ ngày Sa-bát. Nhưng người khác rằng: Một người có tội làm phép lạ như vậy thể nào được? Rồi họ bèn chia phe ra” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người ta đem anh khiếm thị đến với những người Pha-ri-si? Sau khi thẩ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2016 Giăng 9:8-12Bài Học cho Chứng Nhân “Xóm giềng người mù và những kẻ trước kia từng thấy người đi ăn mày đều nói rằng: Này có phải là người vẫn ngồi ăn xin đó chăng?” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời đối đáp của anh khiếm thị được sáng với xóm giềng có những đặc điểm gì mà chứng nhân của Chúa nên học hỏi? Bạn thấy mình thiếu còn những thiếu sót nào so với các đặc điểm ấy? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top