Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 239)

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/08/2016 Thi Thiên 145:14-16Chúa Cung Ứng Nhu Cầu cho Muôn Vật “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này, Vua Đa-vít chúc tụng Chúa vì lý do gì? Những cụm từ “đúng thì” và “Chúa xòe tay ra” cho thấy Chúa đáp ứng thế nào đối với nhu cầu của chún ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2016 Lu-ca 19:1-10Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại “Song Xa-chê đứng trước mặt Chúa, thưa rằng: Lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo,và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Xa-chê là người như thế nào? Ông muốn tìm kiếm điều gì? Sau khi gặp Chúa Giê-xu, ông Xa-chê bày tỏ thái độ và hành động ra sao? Vì sao ôn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2016 Công Vụ 9:36-43Trách Nhiệm Đối Với Người Thiếu Thốn “…một người trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?” (Gia-cơ 2:16). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Đô-ca là người như thế nào? Mọi người làm gì sau khi bà qua đời? Lý do Chúa cho bà sống lại để làm gì? Chúng ta học được gì từ hành ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/08/2016 Giăng 19:25-27Trách Nhiệm Đối Với Gia Đình “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa” (I Ti-mô-thê 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Ai đang đứng tại một bên chân thập tự? Chúa phán gì với mẹ Ngài và với môn đệ Ngài yêu? Qua lời phán đó thể hiện được điều gì từ nơi Chúa? Bạn có c ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2016 Gia-cơ 5:13-20Trách Nhiệm với Người Đau Khổ “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ nêu lên hai trường hợp cụ thể nào cần được những anh em khác giúp đỡ (câu 14-18 và 19-20)? Trong cả hai trường hợp này, người đến giúp đỡ cần phải làm gì? Làm sao có thể thực hiện được điều này (câu 13 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2016 Gia-cơ 3:1-12Trách Nhiệm Kiểm Soát Lời Nói “Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Gia-cơ cho rằng lời nói là một trắc nghiệm chính xác nhất về nhân cách của một người (câu 1-2)? Ông đã dùng những hình ảnh nào để minh họa cho tầm ảnh hưởng của lưỡ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/08/2016 Gia-cơ 1:26-27Trách Nhiệm Tin Đạo và Sống Đạo “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng người mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ đưa ra những trắc nghiệm nào để chúng ta nhận biết thực trạng đức tin của mình nơi Chúa? Việc thất bại ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/07/2016 Thi Thiên 145:8-13Chia Sẻ Chân Lý về Chúa cho Muôn Dân “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va luôn làm gì cho muôn dân? Những điều nào chứng tỏ Đức Giê-hô-va là Chúa của muôn dân? Vua Đa-vít đã làm gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2016 Công Vụ 14:1-7Trung Tín Truyền Giảng Phúc Âm “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (II Ti-mô-thê 4:2). Câu hỏi suy ngẫm: Việc gì xảy ra khi Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba tại Y-cô-ni? Tại sao hai ông vẫn cứ ở nơi đây trong một thời gian dài? Bạn học được gì nơi tinh th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/07/2016 Công Vụ 13:44-52Những Người Do Thái Cứng Lòng “Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Y-cô-ni” (câu 51). Câu hỏi suy ngẫm: Những người Do Thái đã có thái độ và hành động nào đối với Phúc Âm của Chúa Giê-xu? Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba đã phản ứng lại sự chống đối của họ như thế nào? Bạn có ý thức trách nhiệm nào trong sự cứu rỗi của chính mình và người ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top