Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 239)

Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/12/2016 Lê-vi Ký 19:9-10Chúa Dạy Cách Giúp Người Nghèo Khó “Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ người mồ côi và người góa bụa; nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác” (Thi Thiên 146:9). Câu hỏi suy ngẫm: Cách Chúa dạy về gặt lúa có gì “khác thường”? Cách Chúa dạy về thu hoạch vườn nho có gì “khác thường”? Lý do nào Chúa bảo làm vậy? Có bài học cụ thể nào cho bạn trong đời sống h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/12/2016 Phi-lê-môn 8-16Tình Yêu Xóa Bỏ Giai Cấp “… không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhất là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa!” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô viết thư cho ông Phi-lê-môn với mục đích gì? Ông nói về ông Ô-nê-sim như thế nào? Ông đã kết nối người chủ và đầy tớ trước kia lại ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2016 Công Vụ 7:54-60Tiếng Kêu của Tình Yêu “Đoạn, người quỳ xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ! Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ” (Công Vụ 7:60). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-tiên đang ở trong hoàn cảnh như thế nào? Thái độ của ông ra sao? Ông nói gì khiến dân chúng kéo ông ra để ném đá? Ông đã cầu nguyện và kêu lớn tiếng với Chúa điều gì? Bạn phản ứng thế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2016 Gióp 1:6-12Sa-tan "... dùng cách mềm mại mà sửa dạy những người chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó” (II Ti-mô-thê 2:25-26). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về Sa-tan? Sa-tan tấn công con cái Chúa như thế nào? Cơ Đốc nhân có sợ ma quỷ không? Vì sao? T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/12/2016 I Giăng 4:11-12Bày Tỏ Tình Yêu “Hỡi người rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Theo trước giả, bày tỏ tình yêu là một chọn lựa hay một mệnh lệnh? Vì sao (câu 11)? Tình yêu được bày tỏ đem đến kết quả nào (câu 12)? Người khác có đang nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời qua nếp sống mỗi ngày của b ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/12/2016 I Giăng 4:9-10Đặc Tính của Tình Yêu “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời mang lấy những đặc tính nào? Tình yêu mà bạn đang dành cho người khác giống và khác với những đặc tính này ra sao? Đâ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/12/2016 I Giăng 4:7-8Nguồn Tình Yêu “Hỡi người rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, người nào yêu, thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng cho biết gì về nguồn gốc của tình yêu thương (câu 7)? Có mối liên hệ nào giữa Đức Chúa Trời – tình yêu thương – con cái Chúa? Vì sao trước giả kêu g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2016 I Cô-rinh-tô 1:1-2Tôn Đấng Christ Làm Chúa “…Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được” (Cô-lô-se 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Thư I Cô-rinh-tô được viết cho ai ngoài các tín hữu tại Cô-rinh-tô? Đặc điểm của những người được gọi l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2016 I Cô-rinh-tô 1:1-2Được Gọi Làm Thánh Đồ “Phao-lô… gửi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ” (I Cô-rinh-tô 1:1, 2a). Câu hỏi suy ngẫm: Thư I Cô-rinh-tô được viết và gửi cho đối tượng nào? Những ai được gọi là thánh đồ? Tại sao Hội Thánh Cô-rinh-tô vẫn còn nhiều tội lỗi mà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2016 I Cô-rinh-tô 1:1Anh Chị Em Cùng Làm Việc “Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta” (I Cô-rinh-tô 16:16). Câu hỏi suy ngẫm: Nhân vật Sốt-then là ai? Ông được Sứ đồ Phao-lô giới thiệu như thế nào? Vì sao ông Sốt-then lại được giới thiệu trong đầu thư chung với Sứ đồ Phao-lô? Anh chị em cùng làm việc của bạn là n ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top