Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 238)

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2016 Công Vụ 16:6-15Phúc Âm đến Châu Âu “Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan, mà cứu giúp chúng tôi” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã lên kế hoạch cho chuyến truyền giáo lần thứ hai như thế nào (xem thêm Công Vụ 15:36)? Chúa Thánh Linh đã tể trị chuyến đi này ra sao? Bạn học được gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2016 Công Vụ 16:1-5Gương Người Truyền Giáo “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (I Cô-rinh-tô 9:22b). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về ông Ti-mô-thê? Tại sao Sứ đồ Phao-lô phải làm phép cắt bì cho ông Ti-mô-thê? Bạn học được gì từ gương truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô và ông Ti-mô-thê? Ông Ti-mô-thê là một chàng trai trẻ ở thành ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2016 Công Vụ 15:35-41Hai Lối “Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác. Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Bam-phi-ly, chẳng cùng đi làm việc với” (câu 37-38). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba có sự bất đồng gay gắt? Họ đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Bạn ủng hộ quan điểm của ai? Bạn học được gì qua bài học ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/09/2016 Giê-rê-mi 2:9Đức Chúa Trời Sẽ Buộc Tội “Đức Giê-hô-va phán: Vì cớ đó ta sẽ còn tranh cạnh cùng các ngươi, cho đến con cháu của con cháu các ngươi nữa” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “tranh cạnh” trong câu 9 có nghĩa gì? Vì sao Đức Chúa Trời lại tranh cạnh cùng tuyển dân của Ngài? Có công bằng không khi vì tội tổ phụ mà con cháu nhiều đời sau vẫn phải chịu hình phạt? “Đức Giê-h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/09/2016 Thi Thiên 147:15-20 Chúa Ban Lời Ngài “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời” (Giăng 5:24a). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả trình bày về quyền năng của Lời Chúa ra sao? Chúa truyền Lời Ngài cho Ít-ra-ên có liên hệ như thế nào đối với bạn? Nhờ đâu mà chúng ta đến được với Đấng Christ và được cứu? Trước giả tiếp t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/09/2016 Giê-rê-mi 2:4-8Lời Buộc Tội Mạnh Mẽ “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Tổ phụ các ngươi có thấy điều không công bình gì trong Ta, mà đã xa Ta, bước theo sự hư không, và trở nên người vô ích?” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Câu hỏi được chép trong câu 5 có ý nghĩa gì? Người Ít-ra-ên đã đáp lại ơn lớn lao Chúa dành cho họ như thế nào? Có khi nào chúng ta giống tình trạng đáng trách như ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2016 Giê-rê-mi 2:1-3Ta Còn Nhớ về Ngươi “Ta còn nhớ về ngươi lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “kêu vào tai” mang ý nghĩa như thế nào? Đức Chúa Trời nhớ gì về tuyển dân của Ngài? Điều đó cho chúng ta thấy được điều gì nơi Đức Chúa Trời? Tuy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2016 Giê-rê-mi 1:18-19Đấng Ban Chiến Thắng “Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng không thắng ngươi; vì Ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va đã hứa điều gì để bảo đảm cho Tiên tri Giê-rê-mi chiến thắng? Mệnh lệnh của Chúa ban cho ông phải đối nghịch lại với những ai? Ông chiến thắng nhờ bí quyết gì? Lời hứa của Chúa khíc ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2016 Giê-rê-mi 1:17Đừng Sợ! “Vậy, ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi sự mà ta truyền cho ngươi. Đừng sợ sệt vì cớ chúng nó, kẻo ta làm cho ngươi sợ sệt trước mặt chúng nó chăng” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Hành động “thắt lưng” mà Đức Chúa Trời bảo Tiên tri Giê-rê-mi thực hiện có ý nghĩa gì? Trong chương 1 có bao nhiêu lần Chúa phán với Tiên tri Giê-rê-mi “Đừng sợ” ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2016   Giăng 10:22-30 Chiên của Chúa   “Chiên ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta” (câu 27-28).   Câu hỏi suy ngẫm: Câu trả lời của Chúa trong câu 25-26 cho thấy Chúa biết ý đồ của những người hỏi Chúa là gì? Chúa Giê-xu cho biết chiên của Chúa có những đặc điểm gì và ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top