Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 237)

Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 6/1/2013 Thi Thiên 59:1-17 Ai Sẽ Phân Rẽ Chúng Ta?   “Lạy Chúa là sức lực con, con sẽ ca ngợi Ngài; vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của con, tức là Ðức Chúa Trời đầy lòng nhân từ với con” (câu 17 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ða-vít nêu những nỗi lo nào của ông trước kẻ thù? Ông đã dựa trên điều gì để đối phó với kẻ thù? Chúng ta dựa trên điều gì để đối diện với những hoạn nạn trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 5/1/2013 2 Cô-rinh-toâ 5:17 Giá Trị Bản Thân trong Ðấng Cơ Ðốc   “Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Cơ Ðốc, thì nấy là người dựng nên mới” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Trong cái nhìn của Ðấng Công Chính mọi người có giá trị nào Rô-ma 3:23? Làm sao để thay đổi giá trị hư mất tội lỗi đó? Ở trong Ðấng Cơ Ðốc bạn nhận được gì (2 Cô-rinh-tô 5:17)? Ê-phê-sô 2:6 cho chúng ta giá trị nào khi ở trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 4/1/2013 1 Cô-rinh-tô 1:26-31 Giăng 1:12-13; Giê-rê-mi 31:3 Giá Trị của Con Cái Ðức Chúa Trời   “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin Danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Ðức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Ðức Chúa Trời” (Giăng 1:12-13). Câu hỏi suy ngẫm: Theo 1 Cô-rinh-t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 3/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 3/1/2013 Sáng Thế Ký 1:26-27 Tư Duy Tích Cực Về Bản Thân   “Ðức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Ðức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ” (câu 27 BTTHÐ). Câu hỏi suy ngẫm: Cách Ðức Chúa Trời tạo dựng con người có gì đặc biệt? Ðức Chúa Trời tạo dựng loài người theo hình ảnh Ngài có nghĩa gì? Tại sao Ðức Chúa Trời tạo ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 2/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 2/1/2013 Lu-ca 11:1-13 Kiên Trì và Dạn Dĩ Cầu Nguyện   “Vậy, Ta phán cùng các con: Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, và cửa sẽ mở cho người nào gõ” (câu 9, 10 NIV-VPNS). Câu hoœi suy ngẫm: Cầu nguyện có vị trí nào trong đời sống Chúa Giê-xu? Ðiều đó có ý nghĩa gì với bạn? Chúa Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện như thế nào ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 1/1/2013

Sống Với Thánh Kinh: 1/1/2013 Lu-ca 10:38-42 Lựa Chọn Phần Tốt Nhất   “Chúa đáp: Ma-thê, Ma-thê, con bối rối và lo lắng về nhiều việc; nhưng chỉ có một việc cần thiết. Ma-ri đã chọn phần tốt hơn, là điều không ai đoạt lấy của nàng được” (câu 41-42 NIV-VPNS). Câu hỏi suy ngẫm: Hai cô Ma-thê và Ma-ri đã chọn cách nào để đón tiếp Chúa? Vì sao Chúa Giê-xu nói cô Ma-ri đã chọn phần tốt hơn là phần không ai ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top