Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 237)

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/10/2016 Thi Thiên 148:7-14Chúc Tụng Danh Cao Cả Vô Song “Cả thảy khá ngợi khen Danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ Danh Ngài được tôn cao cả; sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các tầng trời” (Thi Thiên 148:13). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này, trước giả tiếp tục kêu gọi các đối tượng nào chúc tụng Chúa? Tại sao (câu 13)? Bạn áp dụng bài học này như thế nào? Sau khi kêu gọ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2016 Nê-hê-mi 1:11-2:8Can Đảm Nhận Lấy Trách Nhiệm “Chúa ôi! Tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ Danh Ngài; ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn, và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này” (câu 11a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi nhận biết mối tương quan nào g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2016 Nê-hê-mi 1:5-10Nguồn Gốc Nan Đề “Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mệnh và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đã làm gì khi đối diện với nan đề (câu 4b)? Nhận thức nào khiến ông làm điều này (câu 5)? Ông Nê-hê-mi nhận ra những tai nạn và điều khổ nhục mà dân chúng đang gặp phả ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2016 Nê-hê-mi 1:1-4Nhận Biết Nan Đề “Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày; tôi cữ ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi là ai (câu 1-2, xem thêm câu 11)? Ông đã nghe được những tin tức gì, từ ai (câu 2-3)? Phản ứng của ông thế nào (câu 4)? Phản ứng này cho biết gì về ông? Bạn đang có những phản ứng nào khi nghe ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2016 Ê-xơ-tê 4:1-17Nếu Tôi Phải Chết! “Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4:14). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Mạc-đô-chê nói gì với Hoàng hậu Ê-xơ-tê? Bà đáp ứng thế nào? Bạn học ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2016 I Sa-mu-ên 14:1-15Số Ít Thắng Số Đông “Giô-na-than nói cùng người vác binh khí mình rằng: Hè, chúng ta hãy hãm đồn của những người chẳng chịu cắt bì kia. Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy” (I Sa-mu-ên 14:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-na-than có quyết định gì? Tại sao đây không phải ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2016 A-ghê 2:1-9Can Đảm Xây Dựng Nhà Chúa “...Các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (câu 4c). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái đang ở trong tâm trạng nào? Đức Chúa Trời khích lệ họ ra sao? Bạn đang nản lòng, chùn bước hay can đảm trong công tác xây dựng nhà Chúa? Tiên tri A-ghê được Chúa dùng vào khoảng năm 520 T.C. để ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2016 Thi Thiên 148:1-6Chúc Tụng Đấng Sáng Tạo “Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng! A-men” (Rô-ma 11:36). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Thi Thiên này, trước giả kêu gọi những ai chúc tụng Đức Giê-hô-va? Lý do nào muôn vật phải chúc tụng Chúa? Bạn có cảm xúc gì khi nhìn xem muôn vật hay khi nhìn vào sự cấu tạo của cơ thể mì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2016   Đa-ni-ên 3:13-18 Can Đảm Giữ Đức Tin   “Dù chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Ba bạn trẻ Do Thái đang đối diện với thử thách nào? Trước sự thử thách ấy họ đã thể hiện lòng can đảm ra sao? Bạn có đủ can đảm giữ vững đức tin khi đối diện với thử t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2016 Công Vụ 16:16-34Tiếng Hát trong Tù “Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô và ông Si-la phải vào tù? Trong tù, hai ông để lại những ảnh hưởng nào cho những ai? Hương vị Cơ Đốc của bạn tỏa ra như thế nào trong cộng đồng của mình? Đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top