Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 236)

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2016 Giăng 10:31-36Con Đức Chúa Trời “Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin” (Hê-bơ-rơ 4:14). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã dùng lời luật pháp như thế nào để trả lời về việc Ngài không hề phạm thượng? Hai lời tuyên bố của Chúa Giê-xu “Ta với Cha là một” và ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2016 Giăng 10:31-33Em-ma-nu-ên “Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người Giu-đa lượm đá ném Chúa? Chúa trả lời họ ra sao? Điều này cho thấy đức tin của họ thế nào? Tại sao chúng ta tin Chúa Giê-xu là "Đức Chúa Trời ở ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2016 Giăng 10:22-30Ta Với Cha Là Một “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta. Cha Ta là Đấng lớn hơn hết đã cho Ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một” (câu 28-30). Câu hỏi suy ngẫm: Căn cứ câu 28-30, cho biết tại sao Chúa Giê-xu công bố “Ta với Cha là một”? Câu nói của Chúa “Cha Ta là Đấng lớn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2016 Thi Thiên 149:1-6Hội Chúng Thờ Phượng Chúa “Ha-lê-lu-gia! Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới! Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài” (Thi Thiên 149:1). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta thờ phượng Chúa một mình hay chỉ với gia đình mình có đủ không? Trọng tâm của sự thờ phượng là gì, vì sao? Bạn áp dụng bài học này ra sao? Thi Thiên 149 mở đầu với lời kêu gọi t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2016 E-xơ-ra 7:19-24Đấng Ban Đầy Đủ Mọi Sự “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:19). Câu hỏi suy ngẫm: Phần thứ hai của chiếu chỉ có những điều gì? Tại sao Vua Ạt-ta-xét-xe rất hào phóng cung cấp mọi nhu cầu vật chất cho ông E-xơ-ra và dân Chúa như vậy? Chúng ta học được ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2016 E-xơ-ra 7:13-18Vững Lòng Sống Hiến Dâng “Ngươi hãy dùng bạc này cần mẫn mua những bò đực, chiên đực, chiên con, luôn của lễ chay, và lễ quán cặp theo, rồi dâng lên trên bàn thờ ở nơi đền của Đức Chúa Trời các ngươi, ở tại Giê-ru-sa-lem” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã giục lòng Vua Ạt-ta-xét-xe ban hành chiếu chỉ? Phần đầu của chiếu chỉ (câu 13-18) nói về những vấn đề gì? C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2016 E-xơ-ra 7:11-12Kiến Thức và Nếp Sống “Ạt-ta-xét-xe, vua của các vua, gửi cho E-xơ-ra, thầy tế lễ và văn sĩ, thạo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ạt-ta-xét-xe xác nhận thế nào về ông E-xơ-ra trong chiếu chỉ của vua? Tại sao vua biết mà xác nhận như vậy? Mối liên hệ giữa kiến thức và nếp sống quan trọng như thế nào? Từ câu 12 trở đi là bản ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2016 Ma-thi-ơ 14:22-33Đi Bộ trên Mặt Biển “Tức thì Đức Chúa Giê-xu đưa tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?” (Ma-thi-ơ 14:31). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các môn đệ sợ hãi khi thấy Chúa đi trên mặt biển đến với họ? Tại sao ông Phi-e-rơ suýt chìm xuống nước? Chúa nói gì với ông? Các môn đệ làm gì khi Chúa lên thuyền? Chúng ta rút những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2016 I Các Vua 19:1-18Tiên Tri Ê-li Suy Sụp Tinh Thần “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi” (Mác 5:36b). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Giê-sa-bên nhắn với Tiên tri Ê-li điều gì? Tiên tri Ê-li phản ứng ra sao? Ông cầu xin Chúa điều gì? Tại sao? Chúa chữa trị chứng suy sụp tinh thần của Tiên tri Ê-li bằng cách nào? Chúng ta học được gì về chứng bệnh này? Tiên tri Ê-li vừa đạt được hai thành công ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/10/2016 Mác 4:35-41Bão Tố trong Đời Sống “Đoạn, Ngài phán cùng các môn đệ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?”(Mác 4:40). Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ chèo thuyền băng qua biển hồ theo ý của ai? Tại sao Chúa Giê-xu ngủ trong khi các môn đệ khó nhọc chèo chống với cơn bão? Lời các môn đệ nói để đánh thức Chúa dậy bày tỏ tình trạng thuộc linh của họ ra sao? Khi thức dậy, Chúa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top