Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 235)

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2016 I Cô-rinh-tô 1:1Sứ Đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu “Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ…” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trong danh sách sứ đồ do Chúa Giê-xu chọn không có tên ông Phao-lô, nhưng ông lại khẳng định mình là “sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ”? Những yếu tố nào phải có để được chọn làm sứ đồ? Chức sứ đồ ngày nay không còn, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2016   I Cô-rinh-tô 1:1 Theo Ý Đức Chúa Trời “Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến” (Giăng 6:38). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về trước giả thư I Cô-rinh-tô? Lý do nào khiến ông viết bức thư này? Lời đầu thư cho chúng ta nhận biết sứ mệnh phục vụ Chúa quan trọng ra sao? Người Hy Lạp thường bắt đầu bức thư bằng tên của ngư ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/10/2016 Công Vụ 17:10-15Học Kinh Thánh Mỗi Ngày “Họ… đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng” (câu 11b BTT). “Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không” (câu 11b BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Việc hai ông Phao-lô và Si-la lại vào nhà hội ngay khi đến Bê-rê cho bạn những suy nghĩ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2016 Công Vụ 17:1-9Tác Hại của Lòng Ghen Tị “Nhưng người Giu-đa đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàng nơi đường phố, xui giục đoàn dân gây loạn trong thành” (câu 5a). Câu hỏi suy ngẫm: Công việc đoàn truyền giáo của ông Phao-lô tại Tê-sa-lô-ni-ca tiến triển như thế nào? Lòng ghen ghét của một số người Do Thái đã dẫn đến tác hại cho những ai? Bạn được nhắc nhở gì trước thành cô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/10/2016 Công Vụ 16:35-40Xin Lỗi “Họ bèn đến nói với hai người, thả đi, và xin lìa khỏi thành” (câu 39 BTT). “Vậy, họ đến xin lỗi rồi đưa hai ông ra và yêu cầu rời khỏi thành” (câu 39 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao quan tòa ra lệnh trả tự do cho hai ông Phao-lô và Si-la? Ông Phao-lô có ý gì khi đòi hỏi chính các quan tòa phải đến để thả hai ông ra? Việc xin lỗi người khác có dễ dàn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/10/2016   Giê-rê-mi 2:14-17 Đầy Tớ hay Tôi Mọi?   “Ít-ra-ên là đầy tớ, hay là tôi mọi sinh trong nhà? Vậy sao nó đã bị phó cho sự cướp?” (câu 14).   Câu hỏi suy ngẫm: Địa vị của người Ít-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời là gì? Người Ít-ra-ên phải đón chịu hình phạt như thế nào? Tại sao họ phải chịu như vậy? Bạn biết mình có địa vị nào sau khi tin nhận Chúa?   Sau khi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2016 Thi Thiên 150:1-6Hãy Ca Ngợi Đức Giê-hô-va “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 150:6). Câu hỏi suy ngẫm: “Nơi thánh” nghĩa là gì? Nêu lý do và phương tiện ca ngợi Chúa. Hãy kể vài việc quyền năng Chúa đã thực hiện trên bạn, gia đình hay Hội Thánh bạn? Trọn bộ Thi Thiên được kết thúc với lời kêu gọi mọi sinh vật sống hãy ca ngợi Đức Giê-hô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/10/2016 Giê-rê-mi 2:13Hai Điều Ác “Dân Ta đã làm hai điều ác: Chúng nó đã lìa bỏ Ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được.” Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã làm hai điều ác nào? Vì sao đối với Đức Chúa Trời những hành động này bị xem là điều ác? Chúng ta từng phạm những điều ác tương tự như vậy trong cuộc sống như thế nào? Sách Ru-tơ chép về ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/10/2016 Giê-rê-mi 2:10-12Đổi Vinh Quang Lấy Vật Vô Ích! “Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng” (Rô-ma 1:22-23). Câu hỏi suy ngẫm: Hai địa danh Kít-tim và Kê-đa được nêu ra để nhắc dân Chúa điều gì? Đức Chúa Trời đã đánh giá thế nào về cách suy n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2016 Giăng 10:31-38Chớ Cứng Lòng, Song Hãy Tin “…nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi” (Giăng 8:24). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói “những việc của Cha Ta” là những việc nào? Chúa muốn người Giu-đa tin điều gì? Sự kiện Chúa kiên trì giải thích cho bạn bài học nào về Chúa? Bạn cần làm gì để có thể tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời? Sau k ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top