Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 234)

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/11/2016 Công Vụ 9:10-19 Người Được Chúa Dùng (2) “Vả, tại Đa-mách có một môn đệ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-na-nia là ai (câu 10)? Phần Kinh Thánh này cho bạn biết gì thêm về con người và đức tin của ông? Chúa muốn ông làm gì (câu 11-12)? Ông A-na-nia đã phản ứng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 07/11/2016 Công Vụ 9:1-19 Người Được Chúa Dùng (1) “Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì Ta đã chọn người này làm một đồ dùng Ta, để đem Danh Ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Ít-ra-ên; Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì Danh Ta là bao nả” (câu 15-16). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sau-lơ trên đường đến thành Đa-mách để làm gì (câu 1-2)? Theo bạn, tại sao ông S ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 06/11/2016 Gióp 1:1; 13:5 Tại Sao Người Lành Gặp Khổ Nạn? “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa để cho người lành, đạo đức thường gặp khổ nạn? Bạn có kinh nghiệm nào về việc Chúa thử rèn bạn? Bạn đã đọc trọn sách Gióp mấy lần? Bạn cảm nhận gì khi đọc sách Gióp? Tại sao người lành, đạo đức thường gặp khổ nạn? Tại sao Chúa là Đấng th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2016 Hê-bơ-rơ 12:4-11 Vâng Phục Để Được Sự Sống  “Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kinh sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Cha mẹ thường làm gì để dạy dỗ con cái? Vì sao Đức Chúa Trời sửa phạt con dân Ngài? Bạn nên có thái độ nào khi bị Chúa sửa phạt? Bạn có sẵn sàng vâng phục trong ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/11/2016   Sáng Thế Ký 22:1-14 Vâng Phục Vô Điều Kiện “Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; vì bây giờ Ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với Ta con ngươi, tức con một ngươi” (Sáng Thế Ký 22:12). Câu hỏi suy ngẫm: Trong thời gian gần đây, bạn đã vâng phục Chúa trong những lãnh vực nào? Bạn thấy lãnh vực nào khi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/11/2016 Sáng Thế Ký 22:1-19 Lòng Vâng Phục của Ông Áp-ra-ham “Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách; người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình (Hê-bơ-rơ 11:17). Câu hỏi suy ngẫm: Lý do nào Đức Chúa Trời bảo ông Áp-ra-ham dâng cậu Y-sác làm của lễ thiêu? Ông Áp-ra-ham suy nghĩ gì khi ông hoàn toàn vâng theo lời Chúa phán? Chúa đã chuẩn bị trước cho ông Áp- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2016 Lu-ca 22:39-46 Vâng Phục Cho Đến Chết “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8). Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung lời cầu nguyện của Chúa là gì? Tại sao có thiên sứ hiện ra? Mồ hôi của Chúa như giọt máu lớn bày tỏ tâm trạng của Chúa ra sao? Lời Chúa phán ở câu 40 và lặp lại ở câu 46 dạy dỗ bạn bài học qua ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2016 Lu-ca 22:39-46Vâng Phục Ý Cha “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi! Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi” (câu 42). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ cầu nguyện? Ngài đã cầu xin Cha điều gì và thái độ của Ngài ra sao? Bạn có sẵn lòng vâng phục ý muốn Chúa dù điều đó khiến bạn rất đau khổ không? Sau bữa ăn tối Lễ Vượt Qua, Chúa G ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/10/2016 Giăng 17:15-17; I Cô-rinh-tô 10:31-33Cơ Đốc Nhân và Halloween “Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn”  (Ê-phê-sô 5:10-11). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về lễ hội Halloween? Cơ Đốc nhân có nên tham gia lễ hội Halloween không? Tại sao? Halloween là lễ hội vinh danh cô hồn các đảng, ma quỷ, và người chết. T ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/10/2016 Thi Thiên 110:1; Ma-thi-ơ 22:41-45Đấng Christ Là Vua Đời Đời “Ngài đáp rằng: Vậy, vì cớ nào Vua Đa-vít được Chúa Thánh Linh cảm động, gọi Đấng Christ là Chúa, mà rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi: Hãy ngồi bên hữu Ta, Cho đến khi nào Ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi?” (Ma-thi-ơ 22:43-44). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi học xong sách Thi Thiên, bạn biết gì về con đường của ngư ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top