Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 233)

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/12/2016 Giăng 11:38-40Tin Cậy Vâng Lời “Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-thê đã nói gì khi Chúa bảo lăn tảng đá chặn cửa mộ ra? Tại sao bà ngăn cản Chúa? Chúa trả lời thế nào? Làm sao để luôn sống tin cậy vâng lời Chúa? Chúa Giê-xu vô cùng đau lòng vì thấy hậu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2016 Giăng 11:33-38Chúa Lại Đau Lòng Nữa “Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt người mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa” (câu 37-38). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri và những người Giu-đa đã hiểu sai về Chúa như thế nào khi thấy Chúa khóc? Mấy người Giu-đa nói gì khi họ biết Chúa là người đã mở mắt cho ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 15/12/2016 Giăng 11:28-36Đức Chúa Giê-xu Khóc “Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng” (I Cô-rinh-tô 12:26). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri đã làm gì và nói gì khi chạy đến gặp Chúa? Tại sao Chúa Giê-xu khóc? Làm thế nào để chúng ta có thể “vui với người vui, khóc với ngườ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/12/2016   E-xơ-ra 8:24-30 Vật Thánh - Người Thánh   “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:15-16).   Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra đã làm điều gì trước khi khởi hành trở về Giê-ru-sa-lem? Bạn học được từ ông E-xơ-ra những gì qua việc làm này? Ngày nay ai l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/12/2016 E-xơ-ra 8:21-23Tay Chúa Phù Trợ “Tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi người nào tìm kiếm Ngài; nhưng quyền năng và thịnh nộ Ngài kháng cự những người nào lìa bỏ Ngài” (câu 22b). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông E-xơ-ra hổ thẹn không xin vua cho toán quân và kỵ binh bảo vệ đoàn người hồi hương? Trước khi lên đường, ông đã kêu gọi con dân Chúa làm gì? Kết quả ra sao? Ông E- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/12/2016 E-xơ-ra 8:15-20Quên Mục Đích Sống “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra phát hiện điều gì khi hạ trại và kiểm tra đoàn người hồi hương? Ông giải quyết vấn đề thế nào? Nguyên nhân nào khiến không có người Lê-vi trong lần hồi hương thứ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2016 Gióp 1:13-22Đức Chúa Trời Là Đấng Tối Cao “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen Danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Câu hỏi suy ngẫm: Những thử thách nào xảy ra với ông Gióp? Thái độ khi bị thử thách của ông ra sao? Bạn học được điều gì từ những thử thách của ông Gióp? Ông Gióp khô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2016 I Cô-rinh-tô 1:1-2Hội Thánh của Đức Chúa Trời “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Chúa Thánh Linh đã lập anh em làm người coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công Vụ 20:28). Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã đến truyền giáo và thành lập Hội Thánh Cô-rinh-tô? Sứ đồ Phao-lô có mục đích gì khi viết “Hội Thánh của Đức Chúa Trời?” Chú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/12/2016 Giăng 21:15-17Yêu Chúa và Phục Vụ Hội Thánh “Nếu các ngươi yêu mến Ta, thì giữ gìn các điều răn Ta” (Giăng 14:15). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và ông Phi-e-rơ xảy ra trong hoàn cảnh nào? Tại sao Chúa không giao thẳng sứ mệnh chăn bầy cho ông Phi-e-rơ mà lại hỏi ông về tình yêu? Bạn áp dụng gì về sự tương quan giữa yêu Chúa và phục vụ Hội Thánh của Ngài? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 08/12/2016 Rô-ma 14:1-6, 13-23Tự Do và Luật Yêu Thương “Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho” (Rô-ma 14:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Phao-lô đang bàn về vấn đề gì? Ông đề cập đến hai hạng người nào? Ông khuyên đừng làm gì cho anh em (câu 13)? Và nên là ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top