Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 232)

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2016 Công Vụ 18:18-23Nếu Đức Chúa Trời Muốn “Ví Đức Chúa Trời khứng, thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi” (câu 21 BTT). “Nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại với anh em” (câu 21 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Việc Sứ đồ Phao-lô cạo tóc cho chúng ta biết gì về đời sống của ông với Chúa? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không chịu ở lại Ê-phê-sô? Bạn thường dựa trên cơ sở nào khi cần có những ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/12/2016 Lu-ca 2:25-38Tấm Lòng Trông Đợi Chúa “Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như Lời Ngài; vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài” (câu 29-30). Câu hỏi suy ngẫm: Cụ Si-mê-ôn và bà An-ne bền lòng trông đợi điều gì, và họ được Chúa đền đáp ra sao? Gương sáng trông đợi Chúa của hai cụ giúp gì cho chúng ta trong mùa Giáng Sinh năm nay? Trong phâ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/12/2016 Lu-ca 2:8-20Tấm Lòng Khao Khát Chúa “Bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Các mục đồng quyết định thế nào khi nghe tin tức tốt lành từ thiên sứ loan báo? Tấm lòng sẵn sàng đón Chúa của họ đã được đền đáp thế nào? Tấm lòng của các mục đồng giục giã bạn thế nào trong mùa Gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/12/2016 Lu-ca 2:8-20Hòa Chung Niềm Vui Lớn “Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Thánh Lu-ca đã ghi lại câu chuyện Hài Nhi Giê-xu ra đời kỳ diệu như thế nào? Các mục đồng và thiên binh, thiên sứ hòa chung niềm vui lớn bằng sự kiện gì? Chúa Giáng Sinh đã thay đổi cuộc đời bạn thế nào? Một đêm khuya rất đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/12/2016 Ma-thi-ơ 1:1-17 Gia Phả của Chúa Giê-xu “Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày quá nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Những con số 14 trong gia phả Chúa Giê-xu nói lên những điều gì? Hài Nhi Giê-xu bước vào dò ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2016 Thi Thiên 96Ca Ngợi Sự Giáng Thế của Vua Giê-xu “Vì Ngài đến, Ngài đến để đoán xét thế gian; Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 96 kêu gọi điều gì? Lý do tại sao? Câu 13 báo hiệu sự đến và trị vì của ai? Chúng ta hòa lòng với Thi Thiên 96 thế nào trong mùa Giáng sinh năm nay? Thi Thiên 96 ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2016 Ê-sai 9:1-6Hy Vọng Mới “Vì có một Con Trẻ sinh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai dự báo điều gì trong đầu chương 9? Con Trẻ trong câu 5 chỉ về ai? Sự giáng sinh của Con Trẻ đem lại hy vọng nào cho Ít-ra-ên và cho chúng ta? Nếu trong Ê-sai 8 dự báo về sự sụp đổ của Ít-ra-ên, khiến d ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2016 Giê-rê-mi 2:27-28Thần Tượng Cứu Được Chăng? “Vậy nên, hãy nói cùng nhà Ít-ra-ên rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hãy trở lại, xây bỏ thần tượng các ngươi, xây mặt khỏi mọi sự gớm ghiếc của các ngươi” (Ê-xê-chi-ên 14:6). Câu hỏi suy ngẫm: Trong ngày hoạn nạn, người Ít-ra-ên đã kêu cầu ai? Tại sao họ không kêu cầu thần tượng của họ? Đức Chúa Trời trả lời họ thế nào? Bạn nghĩ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 19/12/2016 Giê-rê-mi 2:26-27aXấu Hổ Nhục Nhã “Lạy Đức Giê-hô-va, là sự trông cậy của Ít-ra-ên, những người nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ!” (Giê-rê-mi 17:13a). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào đem đến nỗi xấu hổ nhục nhã cho người Ít-ra-ên? Những ai phải mang sự xấu hổ? Ai có thể cất đi sự xấu hổ này cho tuyển dân? Khi nào chúng ta cũng bị xấu hổ nhục nhã giống như người Ít-ra-ên ngày tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/12/2016 Gióp 2:1-6Sa-tan Gièm Pha Ông Gióp Lần Thứ Hai “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình” (I Phi-e-rơ 5:8-9). Câu hỏi suy ngẫm: Lần thứ hai, Đức Giê-hô ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top