Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 231)

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2017 Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22Chúa Luôn Đồng Hành “Đức Giê-hô-va đi trước dân chúng, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Trên hành trình về đất hứa, Đức Chúa Trời đã đồng hành với người Ít-ra-ên như thế nào? Những lúc con dân Chúa than phiền, oán trách, Ngài đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2017 I Phi-e-rơ 2:18-25Hành Trình Theo Chúa (2) “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu đầu tiên phải sống thế nào? Chúa Giê-xu để lại gương nào cho bạn? Trên hành trình theo Chúa, ai là người luôn đồng hành, giám sát, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2017 Ga-la-ti 2:20Hành Trình Theo Chúa (1) “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (câu 20a). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình theo Chúa là gì? Sứ đồ Phao-lô đã nêu tấm gương nào trong hành trình theo Chúa? Đóng đinh vào thập tự giá với Chúa có nghĩa gì? Bạn đã đóng đinh vào thập tự giá với Chúa n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2017 Rô-ma 8:5-11Sống Theo Thánh Linh hay Xác Thịt? “Thật thế, người sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn người sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Sống theo xác thịt là gì? Sống theo Chúa Thánh Linh là gì? Làm thế nào để biết mình đang sống theo Chúa Thánh Linh hay đang sống theo xác thịt? Bạn cần làm gì để ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2017 Ê-phê-sô 4:17-24Hành Trình Thuộc Linh “Phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật” (Ê-phê-sô 4:23). Câu hỏi suy ngẫm: Hành trình thuộc linh là gì? Người đi trong hành trình thuộc linh có nếp sống khác với hành trình cũ như thế nào? Hành trình thuộc linh bắt đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/01/2017 I Phi-e-rơ 1:3-9 Nền Tảng của Hy Vọng “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương” (I Cô-rinh tô 13:13 BTT). “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hy vọng, tình yêu thương” (I Cô-rinh-tô 13:13 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Bước vào năm mới 2017 bạn hy vọng điều gì? Cơ Đốc nhân đặt nền tảng của hy vọng vào đâu? Tại sao Cơ Đốc nhân vẫn phải đối đầu v ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2016 Truyền Đạo 7:5-10Kết Thúc Tốt Đẹp “Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó” (câu 8a). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn có những lời khuyên nào về người khôn ngoan và người dại? Theo bạn, bắt đầu hay kết thúc một sự việc là quan trọng hơn? Kết thúc năm 2016, bạn thấy mình đã sống như người khôn ngoan hay người dại? Truyền Đạo chương 7 là những châm ngôn suy tư về cuộc đời và ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2016 Phi-líp 1:3-11Chúa Hoàn Tất Mọi Việc “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa đã ban ơn gì cho các tín hữu tại Phi-líp? Ông tin chắc điều gì nơi Chúa? Ông cầu nguyện cho họ như thế nào? Bạn có tin rằng Chúa sẽ làm trọn việc lành qua đời sống bạn khô ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2016 Công Vụ 19:1-7Phép Báp-tem Ăn Năn Chưa Đủ “Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Đức Chúa Trời cho phép Sứ đồ Phao-lô trở lại Ê-phê-sô, ông phát hiện ra điều gì nơi những tín hữu ở đây? Ông đã giúp cho đức tin của họ như thế nào? Kết quả ra sao? Bạn cần sống như thế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2016 Công Vụ 18:24-28Tâm Tình và Sứ Điệp “Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giê-xu” (câu 25a). Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-bô-lô là người như thế nào? Tinh thần truyền giảng của ông ra sao? Ông bà Bê-rít-sin và A-qui-la đã làm gì để giúp ông A-bô-lô hoàn chỉnh sứ điệp? Tâm tình và sứ điệp phải liên hệ như thế nào để công tá ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top