Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 229)

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2017 Thi Thiên 1:1-6 Mọi Sự Đều Thịnh Vượng “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Ngày Mùng Một Tết, con cái Chúa thường chúc nhau điều gì? “Thịnh vượng” trong Thi Thiên 1 có nghĩa là gì? Thăm viếng nhau trong ngày Mùng Một, chúng ta khích lệ nhau điều gì để ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2017 Thi Thiên 103:1-5Một Năm Nhìn Lại “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng Danh Thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (câu 1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã chúc tụng Chúa về những điều gì qua câu 3-5? Nhìn lại một năm qua, bạn và gia đình bạn đã nhận những phước hạnh nào từ C ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/01/2017 Công Vụ 19:13-20Đuổi Quỷ hay Quỷ Đuổi? “Phàm người Giu-đa và người Gờ-réc nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó, thì sợ hãi, và Danh Đức Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều người đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm” (câu 17-18). Câu hỏi suy ngẫm: Việc đuổi quỷ của các con trai Thầy Tế lễ Do Thái Sê-va diễn ra như thế nào (câu 13-17)? Điều này ảnh hưởng gì đế ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/01/2017 Công Vụ 19:8-12Sự Kết Hợp Giữa Trời và Người “Nhưng khi Chúa Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô làm gì khi mới đến Ê-phê-sô? Bằng cách nào mọi người ở A-si đều được nghe về Chúa Giê-xu? Chúa Thánh Linh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2017 I Cô-rinh-tô 1:3 Ân Sủng và Bình An (2) “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết “ân sủng và bình an” chúng ta nhận được từ đâu? Chân lý quan trọng nào được nhắc đến ở đây? Vì sao ân sủng và bình a ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/01/2017   I Cô-rinh-tô 1:3 Ân Sủng và Bình An (1)   “Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ!” (câu 3).   Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu chúc của Sứ đồ Phao-lô cho những tín hữu của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô có ý nghĩa gì? Được “ân điển” hay “ân sủng” là được những điều gì? Bạn đã nhận được “ân sủng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/01/2017 Gióp 3:1-13Thà Tôi Không Sinh Ra Còn Tốt Hơn “Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy” (I Cô-rinh-tô 13:12). Câu hỏi suy ngẫm: Sau nhiều ngày yên lặng, ông Gióp mở lời nói những điều gì? Sau đó ông nêu ra một loạt câu hỏi nào? Bạn có ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/01/2017 Giê-rê-mi 2:31-32Dân Ta Đã Quên Ta “Con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân Ta đã quên Ta từ những ngày không tính ra được” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Hai hình ảnh “đồng vắng” và “đất tối tăm mờ mịt” có ý nghĩa gì? Hai hình ảnh tiếp theo “trinh nữ quên đồ trang sức” và “nàng dâu quên mặc áo cưới” dùng để ví sánh với đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/01/2017 Giê-rê-mi 2:29-30Không Chịu Sự Sửa Dạy “Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích: chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các bậc tiên tri mình, như sư tử phá hại” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên có thái độ gì đối với lời cảnh tỉnh từ Đức Giê-hô-va trước những sai phạm của họ? Hành động nào cho thấy thái độ không chịu ăn năn của tuyển dân? Bạn có thái đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/01/2017 Giăng 11:38-44 Thoát Lốt Người Cũ “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình” (Ê-phê-sô 4:22-23). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán gì khi ông La-xa-rơ từ cõi chết sống lại bước ra mà vẫn còn vải và khăn liệm trên người? Điều này cho bạn bài học thuộc linh nào? Chúng ta cần làm g ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top