Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2019 II Cô-rinh-tô 10:1–10 Uy Quyền Thuộc Linh “Dù khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi, để gây dựng anh em, chớ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn” (câu 8 BTT). “Ngay cả khi chúng tôi có tự hào hơi thái quá về uy quyền Chúa ban cho chúng tôi, uy quyền để xây dựng chứ không phải để phá đổ anh em, thì tôi cũng không xấu hổ” (câu 8 BTTHĐ). ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2019 Thi Thiên 18:1–6, 43–50 Chúa Là Đấng Giải Cứu “Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít gọi Chúa là gì của ông? Ông kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa như thế nào? Đáp ứng của ông ra sao trước những điều Chúa làm? Bạn kinh nghiệm Chúa là Đấng giải cứu như thế n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2019 Cô-lôse 4:12–13 Chiến Đấu trong Sự Cầu Nguyện “Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích” (Cô-lô-se 4:3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-pháp-ra là ai? Ông khẩn thiết cầu nguyện cho ai? Về vấn đề gì? Bạn học gì về gương cầu nguyện của ông Ê-pháp-ra? Chương 1 và 2 củ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2019 Rô-ma 7:21-25 Cuộc Chiến Nội Tâm “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta!” (câu 24–25a). Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân kinh nghiệm điều gì khi cố gắng sống vui lòng Đức Chúa Trời? Bạn làm gì để có thể đắc thắng tội lỗi, làm những điều vui lòng Chúa? Kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô: “Kh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 03/10/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8–13 Hỗ Trợ Nhau Để Chiến Đấu “Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Cơ Đốc nhân đang ở trong những trận chiến nào trong đời sống? Người Ít-ra-ên thắng người A-ma-léc trong trận chiến đầu tiên tại Rê-phi-đim như thế nào? Bạn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 02/10/2019 Nê-hê-mi 4:16–23 Hiệp Một Để Chiến Đấu “Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh, hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình” (câu 14b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đã tổ chức dân Chúa thành đội ngũ thế nào để có thể hiệp một chiến đấu chống lại kẻ thù và hoàn thành mục đích xây dựng lại tường thành? Con dân Chúa cần ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2019

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2019 I Phi-e-rơ 5:8-10 Chiến Trận Thuộc Linh của Cơ Đốc Nhân “Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy” (II Cô-rinh-tô 10:4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh giác Hội Thánh điều gì? Kẻ thù của Cơ Đốc nhân là ai? Cơ Đốc nhân chiến đấu với kẻ thù bằng vũ k ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/09/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11-13 Bài Ca Khải Hoàn—Chúa Là Đấng Chí Cao “Lạy Đức Giê-hô-va! Trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài, đáng sợ, đáng khen, Hay làm các phép lạ?” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên tán tụng Đức Giê-hô-va là Đấng Tối Cao trong các phương diện nào? Ngài có vị trí nào trong lòng và tâm trí bạn? Bạn đáp ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 29/09/2019 Gióp 38:16-24 Biết về Công Trình Sáng Tạo của Chúa “Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò” (Ê-sai 40:28). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã đặt thêm những câu hỏi nào cho ông Gióp? Qua những câu hỏi đó, Chúa muốn dạy gì cho ông Gióp và cho con ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2019

Sống Với Thánh Kinh: 28/09/2019 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:6-10 Bài Ca Khải Hoàn—Chúa Năng Quyền “Lạy Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay! Lạy Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho bạn biết gì về Đức Giê-hô-va? Việc Chúa làm ảnh hưởng thế nào đối với nhận thức, tình cảm, và thái độ của tuyển dân ngày xưa, cũng như chính bạn ng ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top