Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/03/2020I Sử Ký 17:10b–15Sự Nhân Từ Chúa Còn Đến Đời Đời “Ta sẽ làm cha người, người đó sẽ làm con ta; sự nhân từ ta sẽ chẳng cất khỏi người đâu, như ta đã cất khỏi kẻ ở trước ngươi” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa hứa ban cho dòng dõi Vua Đa-vít điều gì? Ngôi của họ sẽ tồn tại bao lâu? Điều đó cho thấy gì về lòng nhân từ của Chúa? Bạn có hy vọng gì khi học biết về đặc tính này của N ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 26/03/2020I Sử Ký 17:8–10aNgười Được Ban Cho Danh Lớn “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa hứa ban cho Vua Đa-vít và người Ít-ra-ên điều gì? Bạn hiểu thế nào là được danh lớn? Người được Chúa ban cho danh lớn có trách nhiệm phải làm gì cho Chúa và cho n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 25/03/2020I Cô-rinh-tô 11:1Hãy Bắt Chước Tôi! “…Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (10:33; 11:1). Câu hỏi suy ngẫm: “Hãy bắt chước tôi” là lời tuyên bố quen thuộc của ai? Vì sao ông dám mạnh mẽ kêu gọi như vậy? Ông muốn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/03/2020I Cô-rinh-tô 10:32–33Gắng Sức Đẹp Lòng Mọi Người “Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu” (câu 33). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phao-lô phải gắng sức làm vui lòng mọi người trong mọi việc? Ông hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của người khác với mong muốn gì? Gương của Sứ đồ Phao ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/03/2020I Cô-rinh-tô 10:25–31Vì Vinh Quang Đức Chúa Trời “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô trả lời thắc mắc về việc ăn của cúng thần tượng như thế nào? Ông nêu lên nguyên tắc tổng quát nào để giúp Cơ Đốc nhân quyết định nên hay không nên làm? Bạn áp dụng nguyên tắc này như thế nà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2020Châm Ngôn 2:1–5Tìm Cầu Sự Khôn Ngoan “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy chúng ta cần có thái độ ra sao khi tìm cầu sự khôn ngoan? Sự khôn ngoan Chúa ban khác với kiến thức của người đời như thế nào? Làm th ...

Read more

Thánh Ca: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Tựa đề: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào Nguyên tác: His Eye Is on the Sparrow Lời: Civilla Durfee Martin (1866-1948) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 390 [divide style="2"] [one_half] His Eye Is on the Sparrow 1. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely, and long for heav’n and home. When Je ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2020Giê-rê-mi 16:16–18Không Khuất Khỏi Mắt Ta “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm Ngôn 28:13). Câu hỏi suy ngẫm: “Những kẻ đánh cá,” “những thợ săn” được Đức Giê-hô-va sai thực hiện trọng trách gì? Qua đó bạn thấy gì về thái độ của Đức Giê-hô-va đối với tội lỗi? Hình ảnh này nhắc nhở bạn điều gì mỗi khi phạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2020Giê-rê-mi 16:14–15Ta Sẽ Lại Dẫn Chúng Nó Về “Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích” (Ô-sê 6:1). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho thấy phía sau mọi biến cố mà tuyển dân Ít-ra-ên đang phải đối diện là ai? Lời hứa quý báu nào Đức Giê-hô-va dành cho dân Ngài? Bạn đã ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 19/03/2020Giê-rê-mi 16:10–13Phước Hạnh Được Thờ Phượng Chúa “Chúng tôi đương ngồi trên mé sông Ba-by-lôn, bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc... Trên đất ngoại bang, chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va?” (Thi Thiên 137:1, 4). Câu hỏi suy ngẫm: Những hình phạt mà tuyển dân Ít-ra-ên phải đón nhận là gì? Theo bạn đâu là hình phạt kinh khiếp nhất mà dân Chúa phải đón nhận? Bài học nh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top