Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 20/10/2020Giê-rê-mi 20:11–13Đem Việc Mình Tỏ Cùng Ngài “Nhưng, lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân! Ngài là Đấng thử người công bình, xem thấu trong lòng trong trí, xin cho tôi thấy Ngài báo thù họ, vì tôi đã đem việc mình tỏ cùng Ngài” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã kinh nghiệm về Đức Giê-hô-va như thế nào? Kinh nghiệm về Chúa của ông đã giúp ông có quyết định gì? Khi gặp nhữ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2020Giê-rê-mi 20:10–11Đức Giê-hô-va Hằng Ở với Tôi “Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì Ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 1:8). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai đã chống đối và tố cáo Tiên tri Giê-rê-mi? Trong hoàn cảnh đó, ông ý thức điều gì và kinh nghiệm điều đặc biệt quan trọng nào? Bạn kinh nghiệm điều gì khi có Đức Giê-hô-va ở cùng? Trước mọi sự chống đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2020Châm Ngôn 7:21–23Vướng Bẫy Tình “Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:16–17). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh của chàng trai trẻ được diễn tả ra sao trong ph ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 17/10/2020Ma-thi-ơ 5:1–12Tiêu Chuẩn Nước Trời “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!” (câu 3–5). Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái thời bấy giờ quan niệm thế nào là phước? Chúa Giê-xu dạy về phước hạnh theo tiêu chuẩn Nước Trời như thế nào? Chúa muốn con ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 16/10/2020Ma-thi-ơ 4:23–25Thi Hành Sứ Mệnh Thiêng Liêng “Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của Nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ bệnh tật trong dân” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ mệnh thiêng liêng Chúa Giê-xu thi hành trên đất gồm các mục vụ nào? Nếu chỉ nhấn mạnh đến một mục vụ mà thôi thì kết quả sẽ ra sao? Bạn cần làm gì để góp phần ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 15/10/2020Ma-thi-ơ 4:18–22Đáp Ứng Tiếng Gọi “Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài” (câu 19–20). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu kêu gọi những ai theo Ngài? Những người được kêu gọi đã đáp ứng thế nào? Tại sao họ quyết định bỏ mọi sự để theo Chúa? Theo bạn, có những thách thức nào trong việc ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 14/10/2020Phục Truyền 4:32–40Đấng Chân Thần “Vậy, ngươi hãy hỏi học về thời kỳ có trước ngươi, từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, tự góc trời này đến góc trời kia, nếu bao giờ có xảy ra việc nào lớn dường ấy, hay là người ta có nghe sự chi giống như vậy chăng” (câu 32). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se nhắc cho người Ít-ra-ên nhớ về những điều vĩ đại nào Chúa từng làm trên ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 13/10/2020Phục Truyền 4:25–31Hình Phạt của Tội Thờ Hình Tượng “Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét Ta, Ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se cảnh báo dân Chúa về hình phạt của tội thờ lạy hình tượng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2020Phục Truyền 4:15–24Chỉ Thờ Phượng Một Mình Chúa “Khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se căn dặn người Ít-ra-ên không được làm những gì? Tại sao? Dân Chúa cần phải nhớ Đức Chúa Trời là Đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2020Châm Ngôn 7:13–20Lời Quyến Dụ của Dâm Phụ “Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em…” (I Cô-rinh-tô 6:18–19a). Câu hỏi suy ngẫm: Người dâm phụ đã quyến dụ chàng trai trẻ ra sao? ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top