Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 2)

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 11/01/2020Truyền Đạo 2:1–11Hưởng Thụ hay Làm Việc? “Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Khi không tìm thấy ý nghĩa cuộc đời trong sự khôn ngoan của con người, Vua Sa-lô-môn xoay qua tìm kiếm những điều gì? Ông nhận đị ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2020Truyền Đạo 1:12–18Khôn Ngoan Có Ích Gì Chăng? “Ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan, và biết sự ngu dại điên cuồng; ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả đã tìm kiếm ý nghĩa đời sống ở đâu? Theo ông, tại sao điều đó cũng vô nghĩa? Sự dạy dỗ này có phủ nhận nỗ lực của con người trong việc học hỏi nâng cao kiến thức không? ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 09/01/2020Truyền Đạo 1:4–11Vòng Đời Luẩn Quẩn “Điều chi đã có, ấy là điều sẽ có; điều gì đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa; chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Ý tưởng chính trong câu 4–7 là gì? Trước giả nêu ra nhu cầu nào của con người? Nhu cầu này được đáp ứng thế nào? Vì sao? Theo bạn, ai có thể chấm dứt vòng đời luẩn quẩn này? Dù nhiều người đồng ý “Tiền bạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 08/01/2020Truyền Đạo 1:1–3Có Gì Dưới Mặt Trời? “Các việc lao khổ loài người làm ra dưới mặt trời, thì được ích lợi chi?” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Thế giới trước giả đang nhìn vào là thế giới nào (câu 3)? Thế giới này có những đặc điểm gì? Chúng ta tìm thấy ý nghĩa thật của cuộc đời khi nào? Dù trước giả không trực tiếp nêu tên, nhưng dựa vào những chi tiết của sách Truyền Đạo, và truy ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2020Lu-ca 10:38–42Không Đủ Thì Giờ “Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được” (câu 41–42). Câu hỏi suy ngẫm: Cô Ma-thê và cô Ma-ri sử dụng thì giờ của họ cho Chúa như thế nào? Tại sao Chúa bênh vực cô Ma-ri và trách cô Ma-thê? Bạn đặt ưu tiên như thế nào trong việc sử ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 06/01/2020II Phi-e-rơ 3:8–9Thời Gian và Vĩnh Cửu “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ nói gì về thời gian đối với con người và đối với Đức Chúa Trời? Tại sao? Bạn cần làm gì khi Chúa cho bạn còn thời gian để sống ngày hôm nay? Trong hai câu Kinh Thánh hôm nay, Chúa nhắc nhở chúng t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 05/01/2020Gióp 42:7–9Nói Đúng Đắn về Chúa “Xảy sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng: Cơn thịnh nộ Ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi; bởi vì các ngươi không có nói về Ta cách xứng đáng, y như Gióp, kẻ tôi tớ Ta, đã nói” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ trên ba người bạn của ông Gióp? Ông Gi ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2020Phi-líp 3:7–11Mục Đích Tối Hậu “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi” (câu 8a). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô xem điều gì là lỗ và điều gì là quý hơn hết đối với ông? Mục đích tối hậu trong đời sống của ông sau khi gặp Chúa là gì? Mục đích tối hậu cho cuộc đời bạn là gì? Sau khi liệt kê hết những t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2020Gióp 9:25–26Cuộc Đời Mong Manh “Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao” (Thi Thiên 39:4). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp dùng những hình ảnh gì để ví với sự mong manh và chóng qua của đời sống? Ông nêu lên điều đó với mục đích gì? Nhận biết cuộc đời mong manh, bạn được nhắc nhở điều gì? Sự sống có th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 02/01/2020Truyền Đạo 1:1–3; 12:12–14Ý Nghĩa Đời Người “Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi” (Truyền Đạo 12:13b). Câu hỏi suy ngẫm: Con người xưa nay đã biết gì về ý nghĩa đời người? Vua Sa-lô-môn chia sẻ kinh nghiệm đi tìm ý nghĩa đời người như thế nào? Cuối cùng, ông kết luận ra sao? Bài học nhắc bạn điều gì? Từ xa xưa, con người đã đi tìm ý ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top