Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 14)

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2020Mác 16:19–20Chúa Cùng Làm Với Môn Đệ “Về phần các môn đệ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đệ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo” (câu 20). Câu hỏi suy ngẫm: Phúc Âm Mác đã ghi lại sự kiện Chúa thăng thiên như thế nào? Chữ “trời” và “ngồi bên hữu Đức Chúa Trời” có nghĩa gì? Các môn đệ làm gì sau khi Chúa thăng thiên? Nhờ đâu môn đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2020Giê-rê-mi 17:9–11Gìn Giữ Tấm Lòng “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm Ngôn 4:23). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết gì về lòng người? Ai có thể dò xét được tấm lòng của con người? Bạn có phương cách nào để gìn giữ tấm lòng của chính mình? Từ khi tội lỗi bởi tổ phụ A-đam xâm nhập vào thế gian, hậu quả là sự h ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2020Giê-rê-mi 17:5–8Như Cây Trồng Nơi Bờ Suối “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt” (câu 7–8). Câu hỏi suy ngẫm: Hai hình ảnh tương phản nào được kể ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2020Giê-rê-mi 17:1–4Không Thể Quên “Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương; đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó, và trên sừng những bàn thờ các ngươi” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho biết “bút sắt,” “dùi kim cương” được dùng cho việc gì? Những vị trí được dùng làm nơi ghi chép lại tội lỗi của người Ít-ra-ên mang ý nghĩa gì? Tại sao Đức Chúa Trờ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2020Châm Ngôn 3:5–8Tin Cậy và Kính Sợ Chúa “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”  (câu 5–6). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con những điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Những kết quả cụ thể nào khi con dân Chúa làm theo Lời Chúa dạy? Bạn áp dụng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2020Ma-thi-ơ 2:1–8Đi Tìm Vua Người Giu-đa “Vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Các bác sĩ đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem để làm gì? Vua Hê-rốt và cư dân thành Giê-ru-sa-lem phản ứng thế nào trước câu hỏi của các bác sĩ? Các thầy tế lễ và các thầy thông giáo trả lời thế nào? B ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2020Ma-thi-ơ 1:18–24Hợp Tác Với Chúa “Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh” (câu 20b). Câu hỏi suy ngẫm: Thiên sứ phán với ông Giô-sép điều gì? Điều đó có ý nghĩa gì? Ông Giô-sép đã đáp ứng thế nào? Chúa đang kêu gọi bạn làm gì cho Ngài? Một trong những mục đích chính của Phúc Âm Ma-thi-ơ là khẳng định ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 14/05/2020Ma-thi-ơ 1:1–17Gia Phả của Chúa Giê-xu “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên” (Ê-sai 7:14). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao sách Phúc Âm Ma-thi-ơ mở đầu bằng bảng gia phả của Chúa Giê-xu? Trong bảng gia phả này, Sứ đồ Ma-thi-ơ tập trung mối liên kết giữa Chúa Giê-xu với ai? Điều này có ý ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2020Phục Truyền 1:19–33Nhìn Chúa hay Nhìn Mình? “Ấy là một dân đông hơn và cao lớn hơn chúng ta; ấy là những thành lớn và kiên cố đến tận trời; vả lại, tại đó, chúng tôi có thấy những con cháu của dân A-na-kim” (câu 28b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đang thuật lại câu chuyện nào? Tổ phụ của người Ít-ra-ên đã phản ứng thế nào khi nghe kể về người A-mô-rít và những thành trì của họ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2020Phục Truyền 1:9–18Người Lãnh Đạo Khôn Ngoan “Hãy chọn trong mỗi chi phái các ngươi những người khôn ngoan, thông sáng, có tiếng, và ta sẽ lập họ lên làm quan trưởng các ngươi” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se cảm thấy thế nào về khối lượng công việc ông phải đảm đương? Tiêu chí lựa chọn người cộng sự của ông Môi-se là gì? Theo bạn, thế nào là người lãnh đạo khôn ngoan? Ô ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top