Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 13)

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2020Công Vụ 2:1–13Lời Tiên Tri Được Ứng Nghiệm “Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh” (Công Vụ 1:5). Câu hỏi suy ngẫm: Biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm được ghi lại như thế nào? Ông Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu đã nói trước về biến cố này như thế nào? Bạn được nhắc nhở và thúc giục điều gì khi kỷ niệm ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16–25Đức Chúa Trời Giáng Lâm “Qua sáng ngày thứ ba, có sấm vang chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi, và tiếng kèn thổi rất vang động; cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi” (câu 16). Câu hỏi suy ngẫm: Những hiện tượng lạ nào xảy ra khi Chúa giáng lâm ở núi Si-na-i? Tại sao Chúa bảo ông Môi-se hãy xuống núi nhắc lại quy định của Ngài cho dân chúng ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 19:7–15Chuẩn Bị Nghênh Đón Chúa “Hãy đi đến cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, cùng phải giặt áo xống mình. Qua ngày thứ ba, dân khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Si-na-i” (câu 10–11). Câu hỏi suy ngẫm: Việc chuẩn bị cho dân chúng gặp Chúa được mô tả như thế nào? Phân đoạn này cho biết gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1–6Tài Sản Riêng Của Đức Chúa Trời “Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời Ta và giữ sự giao ước Ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về Ta, vì cả thế gian đều thuộc về Ta” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiện người Ít-ra-ên đã về đến hoang mạc Si-na-i, và những lời của Đức Chúa Trời bày tỏ với ông Môi-se cho biết gì về Ngài? Là tài sản riêng của Ch ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/05/2020I Sử Ký 18:1–6Sống Đắc Thắng Nhờ Quyền Năng Chúa “Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy” (II Cô-rinh-tô 10:4). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này Vua Đa-vít đã đánh và chiến thắng các dân nào? Nhờ đâu ông chiến thắng hoàn toàn những dân đó ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2020I Sử Ký 17:23–27Nguyện Danh Chúa Được Tôn Vinh Đời Đời “Nguyện điều ấy được vững chắc, và Danh Chúa được tôn vinh đời đời, để người ta nói rằng: Đức Giê-hô-va Vạn Quân, là Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, tức là Đức Chúa Trời cho Ít-ra-ên” (câu 24a). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cầu xin Chúa điều gì? Tại sao ông nghĩ đến Danh Chúa khi cầu xin như vậy? Trước khi thực hiện một hành đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 25/05/2020I Cô-rinh-tô 11:23–26Tiệc Thánh “…Ấy là Đức Chúa Giê-xu, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể Ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều này để nhớ Ta. …Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết Ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ Ta” (câu 23–25). Câu hỏi suy ngẫm: Lễ Tiệc Thánh do ai thiết ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2020Châm Ngôn 3:9–12Vâng Giữ Lời Cha: Biết Ơn Chúa trong Mọi Sự “Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:10). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con những điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Tại sao dâng hiến là bày tỏ lòng tôn vinh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2020I Cô-rinh-tô 11:17–22Để Biết Ai Là Người Trung Thành “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết việc nhóm họp của các tín hữu tại Cô-rinh-tô đem đến cho họ điều gì? Tại sao? Giữa tình trạng tồi tệ như thế, Sứ đồ Phao-lô vẫn thấy điều ích lợ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2020I Cô-rinh-tô 11:4–16Làm cho Phải Phép và Theo Thứ Tự “Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (I Cô-rinh-tô 14:40). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô truyền dạy cho nam và nữ tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô làm điều gì khi cầu nguyện hoặc giảng đạo? Điều này có ý nghĩa gì cho họ trong thời đó? Tại sao Hội Thánh ngày nay không áp dụng lời dạy này theo nghĩa đen? N ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top