Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh (Page 11)

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 24/07/2020I Cô-rinh-tô 11:31–34Không Bị Kết Án Chung với Thế Gian “Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:10). Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích sửa phạt của Đức Chúa Trời dành cho người mắc tội với thân và huyết Chúa trong Thánh Lễ Tiệc Thánh là g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2020I Cô-rinh-tô 11:27–31Biết Tự Xét Mình “Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán” (câu 28, 31). Câu hỏi suy ngẫm: Những ai không phân biệt thân Chúa mà dự Thánh Lễ Tiệc Thánh phải nhận những sự sửa trị nào từ Đức Chúa Trời? Để không bị Đức Chúa Trời xét đoán, Sứ đồ Phao-lô dạy phải làm gì ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2020Giê-rê-mi 18:5–11Chúa Thay Đổi Ý Định “Cũng có lúc nào Ta sẽ nói về một dân một nước kia đặng dựng nó, trồng nó; nếu nước ấy làm điều ác trước mắt Ta và không nghe tiếng Ta, thì Ta sẽ đổi ý Ta đã định xuống phước cho nó” (câu 9–10). Câu hỏi suy ngẫm: Lời phán của Đức Giê-hô-va cho thấy quyền tể trị của Ngài trên việc thay đổi ý định ban phước hay giáng họa trên các nước như th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2020Giê-rê-mi 18:1–6Thợ Gốm và Đất Sét “Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Ít-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Ít-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi phải đi đến đâu? Ông thấy gì khi đến nơi Ngài truyền bảo? Tiên ...

Read more

Thánh Ca: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Tựa đề: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào Nguyên tác: His Eye Is on the Sparrow Lời: Civilla Durfee Martin (1866-1948) Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 390 [divide style="2"] [one_half] His Eye Is on the Sparrow 1. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely, and long for heav’n and home. When Je ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2020Giê-rê-mi 17:19–27Ngày Sa-bát “Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; ấy là lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở” (Lê-vi Ký 23:3). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “Sa-bát” có nghĩa gì? Ai là chủ của ngày Sa-bát? Mục đích của việc thiết lập ngày Sa-bát là gì? Bạn đã g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2020Châm Ngôn 5:1–6Tránh Xa Kẻ Dâm Phụ “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình” (Hê-bơ-rơ 13:4). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con cái những điều gì về dâm phụ? Ông cho con thấy hậu quả của tội tà dâm ra sao? Quan niệm của xã hội về tội ngoại tình, tà dâm như thế nào? Còn bạn th ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 18/07/2020Ma-thi-ơ 3:16–17Đẹp Lòng Chúa Hoàn Toàn “Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17). Câu hỏi suy ngẫm: Ba hiện tượng đặc biệt xảy ra sau khi Chúa Giê-xu vừa lên khỏi nước có ý nghĩa gì? Lời phán của Đức Chúa Trời trong câu 17 xác nhận điều gì về Chúa Giê-xu? Làm thế nào để Đức Chúa Trời hài lòng về cuộc sống bạn? K ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 17/07/2020Ma-thi-ơ 3:13–15Chúa Giê-xu Chịu Báp-tem “Khi ấy, Đức Chúa Giê-xu từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu yêu cầu ông Giăng làm báp-tem cho Ngài? Chúa giải thích thế nào về việc Ngài chịu báp-tem? Tâm tình của Chúa Giê-xu thúc giục bạn phải sống đời sống mới như thế nào? Sự kiện Chúa Giê ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2020

Sống Với Thánh Kinh: 16/07/2020Ma-thi-ơ 3:1–12Hãy Ăn Năn “Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ điệp chính của ông Giăng Báp-tít là gì? Đối tượng ông kêu gọi là ai? Tầm quan trọng của sứ điệp này trong việc dọn đường cho Chúa Giê-xu là gì? Ăn năn quan trọng thế nào với bạn? Câu chuyện về sự dọn đường của ông Giăng Báp-tít là một trong những câu chuyện hiếm hoi đ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top