Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh (Page 6)

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Gióp

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách Gióp [divide style="2"] Phần Giới Thiệu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5-7 Chương 8 Chương 9-10 Chương 11-12 Chương 13-14 Chương 15-16 Chương 17-19 Chương 20-21 Chương 22-23 Chương 24-26 Chương 27 Chương 28-30 Chương 31-32 Chương 32-33 Chương 34-35 Chương 36-37 Chương 38-39 Chương 40-42 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịc ...

Read more

Thánh Ca: Days of Elijah

Tựa đề: Days of Elijah Kinh Thánh: Khải Huyền 1:7 Tác giả: Robin Mark Trình bày: Brooklyn Tabernacle Choir [divide style="2"] Days of Elijah Chorus: Behold he comes Riding on a cloud Shining like the sun At the trumpet's call Lift your voice It's the year of jubilee And out of Zion's hill salvation comes 1. These are the days of Elijah Declaring the Word of the Lord, yes And these are the days of his servan ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 280

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 27Giê-rê-mi 28Giê-rê-mi 29Hê-bơ-rơ 7Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Sức Mới

Các dân tộc sẽ lấy sức mới (Ê-sai 41:1) Mọi việc trên đời cần được đổi mới. Không có vật thọ tạo nào tự mình tồn tại. Tác giả Thi Thiên đã công bố: "Chúa làm cho mặt đất ra mới" (Thi Thiên 104:30b). Cả đến đến cây cối, vốn không hề tự khiến mình kiệt quệ vì lo âu hoặc giảm thọ vì lao khổ, vẫn phải uống nước từ trời mưa xuống, hút những dinh dưỡng từ các kho tàng giấu kín dưới đất. Những cây bách hương mà Ðứ ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 279

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Thi Thiên 75Giê-rê-mi 25Giê-rê-mi 26Hê-bơ-rơ 6Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Chúa Mỗi Ngày: Giăng 3:16

[divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 278

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 23Giê-rê-mi 24Hê-bơ-rơ 5Thi Thiên 110Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Đọc Kinh Thánh Trong Một Năm – Ngày 277

Mời các bạn cùng đọc trọn Kinh Thánh trong một năm.  Dưới đây là những đoạn Kinh Thánh cho ngày hôm nay:Giê-rê-mi 19Giê-rê-mi 20Giê-rê-mi 21Giê-rê-mi 22Hê-bơ-rơ 4Bạn có thể nghe lời giải thích những phân đoạn Kinh Thánh này tại Chương Trình Tìm Hiểu Kinh Thánh.[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Tê-sa-lô-ni-ca

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sách I Tê-sa-lô-ni-ca [divide style="2"] Chương 1 Phần 1 Chương 1 Phần 2 Chương 1 Phần 3 Chương 1 Phần 4 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Phần 1 Chương 4 Phần 2 Chương 4 Phần 3 Chương 5 Phần 1 Chương 5 Phần 2 Chương 5 Phần 3 [divide style="2"] Đọc Thêm: - Chương Trình Tìm Hiểu Thánh Kinh - Đọc một số bản dịch sách I Tê-sa-lô-ni-ca - Nghe đọc sách I Tê-sa-lô-ni-ca [divide style="2"] Tài liệu: ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top