Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 83)

Mục sư Lê Hoàng Phu: Khải Thị

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Phục Vụ

Kinh Thánh: Lu-ca 16:9-13 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sứ điệp: Nếp Sống Phục Vụ [divide style="2"] Quản Lý Trung Tín 10. “Ai trung tín trong việc nhỏ cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bất chính trong việc nhỏ cũng sẽ bất chính trong việc lớn. 11. Vậy nếu các ngươi không trung tín đối với của cải phi nghĩa, ai dám trao cho các ngươi quản lý của cải chân chính? 12. Nếu các ngươi không trung tín đối v ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Gia Đình

Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-21 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sứ điệp: Nếp Sống Gia Đình [divide style="2"] 18. Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời Ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. 19. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. 20. Cũng phải ghi các lời ấ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Nội Tâm

Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-21 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sứ điệp: Nếp Sống Nội Tâm [divide style="2"] Khuyên Dâng Mình Cho Chúa 1. Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Ðó là cách thờ phượng phải lẽ của anh chị em. 2. Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy được biến đổi theo s ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Cây Vả Tâm Linh

Tựa đề: Cây Vả Tâm Linh Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Kinh Thánh: II Phi-e-rơ 1:3-11 [divide style="2"] 3. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, 4. và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian b ...

Read more

Mục sư Hồ Hiếu Hạ: Hậu Quả Của Ý Riêng

Tựa đề: Hậu Quả Của Ý Riêng Diễn giả: Mục sư Hồ Hiếu Hạ Kinh Thánh: Giô-na 1:1-16 [divide style="2"] 1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: 2. Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. 3. Nhưng Giô-na chổi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chi ...

Read more

Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi

Tựa đề: Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Kinh Thánh: (Hê-bơ-rơ 13:8) [divide style="2"] Ðức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. [divide style="2"] Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi để nghe bài giảng. ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top