Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 66)

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Nếp Sống Nội Tâm

Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-21 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sứ điệp: Nếp Sống Nội Tâm [divide style="2"] Khuyên Dâng Mình Cho Chúa 1. Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Ðó là cách thờ phượng phải lẽ của anh chị em. 2. Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy được biến đổi theo s ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Cây Vả Tâm Linh

Tựa đề: Cây Vả Tâm Linh Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Kinh Thánh: II Phi-e-rơ 1:3-11 [divide style="2"] 3. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, 4. và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian b ...

Read more

Mục sư Hồ Hiếu Hạ: Hậu Quả Của Ý Riêng

Tựa đề: Hậu Quả Của Ý Riêng Diễn giả: Mục sư Hồ Hiếu Hạ Kinh Thánh: Giô-na 1:1-16 [divide style="2"] 1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy: 2. Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. 3. Nhưng Giô-na chổi dậy đặng trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chi ...

Read more

Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi

Tựa đề: Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Kinh Thánh: (Hê-bơ-rơ 13:8) [divide style="2"] Ðức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. [divide style="2"] Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi để nghe bài giảng. ...

Read more

Mục sư Lê Vĩnh Thạch: Ơn Của Cứu Chúa Giê-xu

Tựa đề: Ơn Của Cứu Chúa Giê-xu Diễn giả: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 8 [divide style="2"] Lòng Dâng Hiến Rộng Rãi 1. Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Ðức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh ở Ma-xê-đô-ni-a; 2. đó là trong khi họ chịu hoạn nạn thử thách nặng nề, lòng họ vẫn đầy niềm vui; và trong khi họ chịu cảnh nghèo khó cùng cực, lòng rộng rãi của họ vẫn cứ giàu ...

Read more

Mục sư Phạm Xuân Thiều: Lời Chúa

Tựa đề: Lời Chúa Diễn giả: Mục sư Phạm Xuân Thiều Kinh Thánh: Thi Thiên 1 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; 2. Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. 3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ th ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Điều Răn Thứ Mười

Tựa đề: Điều Răn Thứ Mười Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Mười Ðiều Răn (Phục 5:1-33) 1. Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, 2. “Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức khỏi nhà nô lệ: 3. Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác. 4. Ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ, bất kể hình tượng của vật gì trên tr ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Điều Răn Thứ Chín

Tựa đề: Điều Răn Thứ Chín Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Mười Ðiều Răn (Phục 5:1-33) 1. Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, 2. “Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức khỏi nhà nô lệ: 3. Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác. 4. Ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ, bất kể hình tượng của vật gì trên tr ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Điều Răn Thứ Tám

Tựa đề: Điều Răn Thứ Tám Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Mười Ðiều Răn (Phục 5:1-33) 1. Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán mọi lời nầy, 2. “Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, tức khỏi nhà nô lệ: 3. Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác. 4. Ngươi chớ làm hình tượng cho mình để thờ, bất kể hình tượng của vật gì trên trờ ...

Read more

How Great Thou Art – BGEA (1957)

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top