Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 66)

Tìm Hiểu Lễ Vượt Qua

Bài Giảng: Tìm Hiểu Lễ Vượt QuaKinh Thánh: Lu-ca 22:7-15 Diển Giả: Khuyết Danh [divide style="2"] Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua (Mat 26:17-25; Mác 14:12-21; Giăng 13:21-30) 7. Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, 8. Ngài sai Phi-rơ và Giăng đi và dặn, “Hãy đi, chuẩn bị tiệc Lễ Vượt Qua cho chúng ta để chúng ta ăn.” 9. Họ hỏi Ngài, “ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Kết Quả Thử Thách Người Công Bình

Sứ điệp: Kết Quả Thử Thách Người Công Bình Kinh Thánh: Gióp 23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Thông dịch: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] 1. Bấy giờ Gióp trả lời và nói: 2. Cho đến hôm nay, lời than thở của tôi vẫn còn cay đắng; Tay Ngài vẫn còn đè nặng trên tôi, dù tôi đã rên la. 3. Ôi ước gì tôi biết Ngài ở đâu để tôi có thể đến tìm Ngài, Hầu tôi có thể đến tận nơi Ngài ngự, 4. Ðể tôi trình bà ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Nếp Sống Nên Thánh Và Tin Kính

Kinh Thánh: II Phi-e-rơ 3:8-18 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Sứ điệp: Nếp Sống Nên Thánh Và Tin Kính [divide style="2"] 8. Thưa anh chị em yêu dấu, xin đừng quên điều nầy: đối với Chúa, một ngày như một ngàn năm, và một ngàn năm như một ngày. 9. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa của Ngài như một số người cho là chậm trễ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn với anh chị em, vì không muốn người nào chết mất, nhưng ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Đấng Chăn Chiên

Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 2:21-24 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Sứ điệp: Đấng Chăn Chiên [divide style="2"] 21. ... Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;  22. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; 23. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngà ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phép Lạ Thứ Tư

...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi

Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 13:8 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Sứ điệp: Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi [divide style="2"] Ðức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. (Hê-bơ-rơ 13:8) [divide style="2"] Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi để nghe bài giảng. ...

Read more

Bài Giảng Xưa: Rê-bê-ca Vu Quy

Bài Giảng Xưa Rê-bê-ca Vu Quy Áp-ra-ham sinh được một con trai, đặt tên là Y-sác. Khi Y-sác trưởng-thành, Áp-ra-ham sai người đầy tớ niên trưởng trong nhà, đi về quê hương, trong vòng bà con, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai mình. Người đầy tớ vâng lời Áp-ra-ham, lên đường qua xứ Mê-sô-bô-ta-mi, đến thành của Na-cô. Người cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin cho gặp người con gái mà Ngài đã định làm vợ ch ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Phép Lạ Thứ Ba

...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sứ Điệp Đầu Năm (2000)

Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sứ điệp: Sứ Điệp Đầu Năm [divide style="2"] Theo Chúa 57. Ðang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.” 58. Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 59. Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.” Người ấy đáp, “Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn c ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top