Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận (Page 108)

Đồng Tâm Hiệp Nhất

Sứ Điệp: Đồng Tâm Hiệp Nhất Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:10-17 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Khuyên Phải Hiệp Một 10. Thưa anh chị em, nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, tôi nài khuyên anh chị em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng để có sự chia rẽ giữa anh chị em, nhưng hãy hiệp một, đồng lòng hiệp ý với nhau. 11. Vì thưa anh chị em của tôi, những người trong gia đình của ...

Read more

Ngọt Ngào Hay Cay Đắng

Sứ Điệp: Ngọt Ngào Hay Cay Đắng Kinh Thánh: Ru-tơ 1:1-22 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Gia Ðình Ê-li-mê-léc Di Cư đến Mô-áp 1. Trong thời các thủ lãnh trị vì, trong xứ có một nạn đói. Một người kia đã đưa vợ và hai con trai ông rời khỏi Bết-lê-hem, xứ Giu-đa, qua miền đồng bằng xứ Mô-áp để sinh sống. 2. Người chồng tên là Ê-li-mê-léc; người vợ tên là Na-ô-mi; hai con trai tên là Mác-lô ...

Read more

Mục sư Nguyễn Hữu Cương: Hô-sa-na

Bài Giảng: Hô-sa-na Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-44 Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Cương    [divide style="2"]   [divide style="2"]   Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn 28. Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên Thành Giê-ru-sa-lem. 29. Khi Ngài đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, tại một núi tên là Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ Ngài ra đi 30. và dặn rằng, “Hãy vào ...

Read more

Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus

Sứ điệp: Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 3:8-22 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang [divide style="2"] Khuyên Chịu Khổ Vì Lẽ Phải 8. Sau cùng, xin tất cả hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy thông cảm nhau, hãy thương mến nhau trong tình anh chị em, hãy nhân từ và khiêm nhường. 9. Ðừng lấy ác trả ác, đừng lấy nguyền rủa trả nguyền rủa, nhưng ngược lại, hãy chúc phước, vì anh chị em đã ...

Read more

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tận Hiến

...

Read more

Tìm Hiểu Lễ Vượt Qua

Bài Giảng: Tìm Hiểu Lễ Vượt QuaKinh Thánh: Lu-ca 22:7-15 Diển Giả: Khuyết Danh [divide style="2"] Chúa Chuẩn Bị Dự Lễ Vượt Qua (Mat 26:17-25; Mác 14:12-21; Giăng 13:21-30) 7. Bấy giờ ngày Lễ Bánh Không Men đã đến, ấy là ngày người ta phải giết con chiên làm vật hiến tế trong Lễ Vượt Qua, 8. Ngài sai Phi-rơ và Giăng đi và dặn, “Hãy đi, chuẩn bị tiệc Lễ Vượt Qua cho chúng ta để chúng ta ăn.” 9. Họ hỏi Ngài, “ ...

Read more

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Kết Quả Thử Thách Người Công Bình

Sứ điệp: Kết Quả Thử Thách Người Công Bình Kinh Thánh: Gióp 23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Thông dịch: Mục sư Đoàn Hưng Linh [divide style="2"] 1. Bấy giờ Gióp trả lời và nói: 2. Cho đến hôm nay, lời than thở của tôi vẫn còn cay đắng; Tay Ngài vẫn còn đè nặng trên tôi, dù tôi đã rên la. 3. Ôi ước gì tôi biết Ngài ở đâu để tôi có thể đến tìm Ngài, Hầu tôi có thể đến tận nơi Ngài ngự, 4. Ðể tôi trình bà ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Nếp Sống Nên Thánh Và Tin Kính

Kinh Thánh: II Phi-e-rơ 3:8-18 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Sứ điệp: Nếp Sống Nên Thánh Và Tin Kính [divide style="2"] 8. Thưa anh chị em yêu dấu, xin đừng quên điều nầy: đối với Chúa, một ngày như một ngàn năm, và một ngàn năm như một ngày. 9. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa của Ngài như một số người cho là chậm trễ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn với anh chị em, vì không muốn người nào chết mất, nhưng ...

Read more

Mục sư Nguyễn Bá Quang: Đấng Chăn Chiên

Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 2:21-24 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Sứ điệp: Đấng Chăn Chiên [divide style="2"] 21. ... Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;  22. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá; 23. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; Ngà ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top