Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cảm Tưởng Chết và Sống

Cảm Tưởng Chết và Sống

Cảm Tưởng Chết và Sống

Cảm Tưởng Chết và Sống

Chết như Cứu Chúa chết uy linh,
Chết bởi thương ta chịu khổ hình,
Chết để tạo thành ơn cứu tử,
Chết còn truyền mãi đức hy-sinh.
Chết trừ diệt hẳn quyền ma quỉ,
Chết thủ tiêu luôn sức tội tình.
Chết để đánh lui thần sự chết,
Chết rồi sống lại thắng tôn-vinh.

Sống cũ đinh trên thập giá rồi !
Sống nay là Chúa chẳng còn tôi.
Sống mang huyết báu hồn tinh sạch,
Sống bởi thần linh chí thỏa vui.
Sống rải mùi thơm luôn chẳng dứt,
Sống lòe ánh sáng mãi không thôi.
Sống trong lẽ thật đời tươi mới,
Sống tỏ Giê-Su giữa giống nòi.

Chân-Sinh Nguyễn Thiện Ðạo                                                                                                 
Cảm tác (1964)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top