Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Brazil: Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay

Thánh Ca Brazil: Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay

Tựa đề: Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!
Nguyên tác: Holy Holy Holy
Lời: John B. Dykes
Nhạc: Reginald Heber
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 40.
Trình bày: Intermezzo & Spina – Instrumentos Musicais – Brazil

Holy! Holy! Holy!
1. Holy, Holy, Holy!
Lord God Almighty!
Early in the morning
our song shall rise to Thee;
Holy, Holy, Holy!
Merciful and mighty!
God in three Persons,
Blessed Trinity!
2. Holy, Holy, Holy!
All the saints adore Thee,
Casting down their golden crowns
around the glassy sea;
Cherubim and seraphim
falling down before Thee,
Who was, and is, and
evermore shall be.
3. Holy, Holy, Holy!
Though the darkness hide Thee,
Though the eye of sinful man
Thy glory may not see;
Only Thou art holy;
there is none beside Thee,
Perfect in pow’r,
in love, and purity.
Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!
1. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay!
Đấng Chủ tể oai quyền!
Đang khi tưng tưng sáng,
chúng tôi đã dâng khúc hoan ca.
Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay!
Trí dõng ái đức vô biên
Chúa Ba Ngôi vốn một thể
oai nghi, rạng lòa.
2. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay!
Các thánh bái chiêm Ngài,
Tung hô uy danh Chúa,
gieo kim miện quanh biển lưu ly.
Chê-ru-bim và Sê-ra-phim,
cúi xuống trước Chúa linh oai,
Đấng xưng Nguyên hữu, Hiện hữu,
chung vô hạn kỳ.
3. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay!
Đấng Chủ tể oai quyền!
Trên không trung, nơi đất,
biển, muôn vật tôn Chúa Ba Ngôi.
Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay!
Trí dõng ái đức vô biên!
Chúa Ba Ngôi vốn một thể
oai nghi, đời đời.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top